Skatter og avgifter

Multilateral bistandsavtale

OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker ble undertegnet av Norge 05.05.1989 og trådte i kraft 01.04.1995. Avtalen er inntatt i St.prp. nr. 75 (1988-89). Avtalen er siden endret ved protokoll undertegnet 27.05.2010. Protokollen trådte i kraft for Norge 01.06.2011. Protokollen er inntatt i Prop. 142 S (2009-2010).

En innarbeidet versjon av avtalen med endringsprotokollen, samt en oversikt over jurisdiksjoner som har tiltrådt avtalen og en liste over deklarasjoner, reservasjoner og annen kommunikasjon finner du på OECDs nettside.

Under OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker er det inngått to multilaterale kompetente myndighetsavtaler om automatisk utveklsing av opplysninger.

Avtale om endring av virkningstidspunktet for den multilaterale bistandsavtalen mellom Norge og enkelte andre land, se Prop. 162 S (2016-2017) og mellom Norge og Sveits, se Prop. 163 S (2016-2017).