Sør-Odal kommune - innsigelse mot kommunedelplan for ny Rv2

Avgjørelse i innsigelsessak, 06.10.03

Sør-Odal kommune – innsigelse mot kommunedelplan for ny Rv2

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 11.03.03.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Statens vegvesen har innsigelse mot kommunedelplan for ny Rv2 gjennom Sør-Odal kommune.

Miljøverndepartementet går inn for at ny Rv 2 bygges etter nordre traséalternativ.

Både samfunnsøkonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige hensyn taler for denne løsningen. Det legges vekt på at dette alternativet er 200 mill kr rimeligere enn det søndre alternativet og det gir klart større trafikkavlastning på eksisterende riksvei. Nordre korridor gir dessuten mulighet for etappevis utbygging slik at en raskere kan få utbedret de verste flaskehalsene på strekningen.

Departementet godkjenner derfor ikke kommunestyrets vedtak om kommunedelplan for Rv2, hovedalternativ sør. Innsigelsen fra Statens vegvesen er tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplanen. Hensikten med planen er å få en god stamveiforbindelse mellom sentrale østlandsområder og Solør/Kongsvinger/Odal regionen, samt videre mot Sverige. Eksisterende vei har i dag betydelige kapasitetsproblemer og miljøulemper. Parsellen inngår som en del av utbedringen av hele strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger. Kommunedelplanen bygger på en konsekvensutredning som ble godkjent av Vegdirektoratet i januar 2000. Det har blitt utredet tre gjennomgående hovedalternativer (nord, midt og sør).

Sør-Odal kommune har etter en omfattende planprosess vedtatt at hovedalternativ sør skal være trasé for ny Rv2. I vedtaket forutsettes blant annet at det bygges miljøtunnel forbi Disenå og Galterud tettsteder, og at det gjennomføres miljømessige tiltak på eksisterende riksveier ved Korsmo og Skarnesområdet. Videre ønsker kommunestyret at det foretas en alternativutredning av elvekryssingen i sydvest for å finne fram til den miljømessig beste løsningen. Det ble arrangert en rådgivende folkeavstemning med frammøte på 39%. Utgangspunktet for avstemningen var 6 utredete alternativer. Hovedalternativene nord, midt og sør, og tre kombinasjoner av disse tre. Alternativ sør fikk flest stemmer og ble også vedtatt av kommunestyret.

Statens vegvesen - Region Øst har fremmet innsigelse mot alternativ sør fordi det blir for kostbart, gir en vanskelig adkomst til Skarnes og er ikke egnet for en etappevis utbygging. Vegvesenet ønsker alternativ nord fordi det vil gi klart best forhold for den regionale trafikken, samtidig som det er kostnadsberegnet ca 200 mill kr lavere enn alternativ sør. Alternativ nord har best adkomst til Skarnes og vil dermed gi størst overføring av trafikk fra gammel til ny Rv2. I tillegg legges det vekt på at dette alternativet kan gjennomføres etappevis og at en dermed raskere kan få utbedret de verste flaskehalsene på den aktuelle riksveistrekningen.

Fylkesmannen uttaler i oversendingsbrevet til departementet at det bør velges et alternativ som vil gi en god regional løsning for transport mellom Kløfta og Kongsvinger, og at det framtidige trafikkgrunnlaget kan forsvare de investeringene som skal foretas. Det legges også vekt på betydningen av at prosjektet kan gjennomføres innen rimelig tid. Etter en samlet vurdering mener fylkesmannen at alternativ midt eller en kombinasjon av midt og sør vil gi den beste løsningen. Fylkesmannen påpeker også at en slik løsning vil være gunstig fordi traséen vil følge jernbanen over en del av strekningen.

Hedmark fylkeskommune legger vekt på at alle alternativene vil være positive for utviklingen av næringslivet og utbyggingsmønsteret i regionen. For å sikre framdriften i utbyggingen er det viktig å få avklart trasévalget. Fylkeskommunen anbefaler alternativ midt ut fra at dette alternativet samlet sett vil ivareta hensynet til stamveitrafikken, kulturminner og skjerming av kommunesenteret.

Kongsvinger kommune har i brev av 16.05.03 påpekt at dersom alternativ sør eller midt velges, vil det gi en mindre avlastning av eksisterende innfart til Kongsvinger enn alternativ nord. Det vektlegges at en eventuell utbygging etter alternativene sør eller midt vil føre til uheldige miljø- og trafikksikkerhetsproblemer i Kongsvinger, og at det vil være nødvendig å foreta investeringer på eksisterende veinett for å avbøte de negative miljøeffektene i Kongsvinger.

Befaring ble avholdt 26.05.03 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. I tillegg deltok berørte og interesserte representanter fra lokalbefolkningen.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 13.06.03 at innsigelsen tas til følge og at trasé for ny Rv2 gjennom Sør-Odal følger alternativ nord. I begrunnelsen legges det vekt på at utbygging etter alternativ sør ikke vil gi en tilstrekkelig trafikkavlastning av eksisterende vei. Det henvises til trafikkberegninger som viser at det vil være om lag like mye trafikk langs ny og gammel trasé. Dette innebærer at det blir nødvendig med sikkerhets- og miljømessige tiltak langs begge korridorene, noe som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det legges også vekt på at alternativ sør vil bli i størrelsesorden 200 mill kr dyrere å bygge ut enn alternativ nord, samt at alternativ sør er lite gunstig med hensyn til etappevis utbygging.

Miljøverndepartementets vurderinger

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling

Departementet har mottatt en rekke innspill fra befolkningen i Sør-Odal som argumenterer for og imot de framlagte alternativene. Det argumenteres også for at enkelte forhold er for dårlig utredet. Etter en vurdering av saksdokumentene mener departementet at de formelle krav til konsekvensutredning og planprosess er ivaretatt. Departementet vil berømme kommunen for en grundig og ryddig prosess hvor det er lagt stor vekt på formidling og medvirkning.

Rv2 inngår i stamveinettet og er viktig for transporten mellom landsdeler og til og fra Sverige. Tall fra vegvesenet viser at 11% av all godstransport mellom Norge og utlandet fraktes over denne riksveien. Tunge biler utgjør 8% av totaltrafikken over riksgrensen. Den viktigste regionale betydningen av Rv2 er knyttet til trafikk fra Solør/Odal mot Oslo og Gardermoen.

Ut fra de funksjoner den nye stamveien skal dekke, mener både fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesenet og nabokommunen Kongsvinger at det sørlige alternativet er en utilfredsstillende løsning. Fordelen med alternativ sør er at store deler av strekningen er jomfruelig skogsmark og at trafikken dermed berører færre mennesker enn alternativ nord. Imidlertid er det betydelige protester mot kommunens løsning fra innbyggerne på sørsiden av Glomma, blant annet i bygdene Disenå og Galterud. Dette kan også leses ut av resultatet fra folkeavstemningen hvor både alternativ nord og alternativ midt/sør fikk nesten like mange stemmer som alternativ sør (henholdsvis 659 og 703 mot 732).

Trafikkbelastningen på dagens riksvei er i størrelsesorden 6000-8000 ÅDT. Vegvesenet regner med at gjennomgangstrafikken utgjør ca 4000 ÅDT. Det betyr at så mye som halvparten av belastningen på Rv2 i Sør-Odal er lokaltrafikk. Et sentralt spørsmål er hvor stor del av lokaltrafikken som vil benytte den nye veien dersom alternativ sør velges. Faglige beregninger dokumenterer at det vil bli omtrent like trafikkmengder på de to veiene. Det innebærer at det vil bli nødvendig med sikkerhetsmessige og miljømessige tiltak også på den eksisterende veien. En løsning som innebærer at det blir nødvendig med omfattende tiltak og investeringer i to korridorer er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Alternativ nord vil gi størst overføring av trafikk fra gammel til ny riksvei, og dermed den største avlastningen av lokalveinettet, blant annet gjennom Skarnes. Av hensyn til støy- og luftforurensning i lokalmiljøet er det gunstig å få mest mulig trafikk over på hovedveien. Vegmyndighetene legger opp til at ny Rv2 ved tilstrekkelig avstand til bebyggelse og eventuell bruk av støyskjerming skal sikre tilfredstillende miljøkvalitet. Departementet forutsetter at hensynet til støy og luftforurensning ivaretas på en god måte i den videre planprosessen, slik at forurensnings­nivåene vil ligge godt under gjeldende grenseverdier.

Alternativ sør som kommunen ønsker, er kostnadsberegnet til 200 mill kr mer enn alternativ nord. I tillegg til de økte investeringskostnadene innebærer kommunens vedtak også en del forutsetninger som vil gi vesentlige merkostnader ved realiseringen av alternativ sør. Som tidligere omtalt vil den høye andelen av resttrafikk på eksisterende riksvei ved valg av alternativ sør, føre til ytterligere kostnader knyttet til trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Miljøverndepartementet kan ikke se at alternativ sør har samfunnsmessige fordeler som kan forsvare de store ekstrakostnadene.

I forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015 foreslås Rv2 mellom Kløfta og Kongsvinger utbygd til smal firefelts vei i et perspektiv på 30 år. Med en forventet økning av trafikken på 30% fram mot 2030 vil trafikken på Rv2 gjennom Sør-Odal bli ca 10000 ÅDT, som kvalifiserer for firefelts vei i henhold til veinormalene. Ettersom planleggingen hittil er basert på tofelts vei, vil en utvidelse til fire felt kreve en ny planprosess og konsekvensutredning. Miljøverndepartementet vil i denne sammenheng vise til vurderingene som er foretatt av Vegdirektoratet i brev av 06.06.03. Det konkluderes med at den mest sannsynlige konsekvensen ved utvidelse fra to til fire felt vil være økt arealforbruk. Vegdirektoratet mener at de gjennomførte utredningene er tilstrekkelige til å ta stilling til veitrasé, og at firefelts vei først vil være aktuelt om ca 30 år. Ut fra dette anses det som unødvendig med en ny runde med konsekvensutredning og justerte forslag til kommuneplaner som inneholder firefelts vei for alle undersøkte alternativer.

Fra lokalt hold er det blitt påpekt mangelfull utredning av flomfaren spesielt for området ved Ullern. I notat fra Interconsult av 19.08.03 er de ulike traséalternativene sammenlignet med den målte flomvannstanden ved flommen i 1995. Sammenligningen konkluderer med at det bare er ett sted hvor den prosjekterte veilinjen ligger under flomvannstanden fra 1995. Ved Ullern ligger veien 10 cm under den aktuelle flomvannstanden. Dette innebærer at det kun er behov for små justeringer som kan løses gjennom reguleringsplanprosessen.

Etter en samlet vurdering finner ikke Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Sør-Odal kommunes vedtak om alternativ sør for Rv2. Departementet mener hovedalternativ nord bør legges til grunn for videre planlegging, og støtter dermed innsigelsen fra Statens vegvesen.

Vedtak

I medhold av §20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak i møte den 28.11.02 om valg av hovedalternativ sør som kommunedelplan for ny Rv2.

Miljøverndepartementet forutsetter at eventuelle behov for justeringer av traséen for å få optimale løsninger forbi Ullern mot kommunegrensen til Nes tas opp i forbindelse med den videre planprosessen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:

Sør-Odal kommune

Hedmark fylkeskommune

Statens vegvesen Region Øst

Samferdselsdepartementet

Til toppen