Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommunedelplan E18 Gulli-Langåker, Stokke kommune

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplanen for E18 Gulli-Langåker. Departementet finner at kommunens valg av lengde på miljøtunnelen vil medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til nytteverdien. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

Innsigelse til kommunedelplan E18 Gulli-Langåker, Stokke kommune
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt
Miljøverndepartementet til godkjenning fordi det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen til planen. Statens vegvesens innsigelse er begrunnet med økte kostnader ved forlenget miljøtunnel ved Storås.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplanen for E18 Gulli-Langåker. Departementet finner at kommunens valg av lengde på miljøtunnelen vil medføre uforholdsmessig høye kostnader i forhold til nytteverdien. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Stokke vedtok kommunedelplanen 18.06.07, med en miljøtunnel på Storås på minimum 100 meter. Kommunens ønske om en tunnelløsning på minimum 100 meter er begrunnet med at Storåsområdet er mye benyttet til idrett og friluftsliv. Kommunen mener økningen i kostnader ved en tunnel på 100 meter er forholdsvis beskjedne sett i forhold til de totale investeringene for ny E 18. Det er blant annet investert i løyper, snøproduksjonsanlegg, løypemaskiner og skileikanlegg. Stokke har også blitt tildelt NM i ski i 2010.

Storåstoppen er også et yndet utfartssted, med mange kulturminner. Kommunen ønsker i fremtiden å utvikle området ytterligere med en aktivitetspark samt utvidelse av skistadion med tanke på NM. Videre er det et prioritert mål fra kommunens side å opprettholde og forbedre bilfri tilgjengelighet til området. I så måte vises det til at det er et nasjonalt mål å øke tilgjengeligheten til friluftsområder rundt byer og tettsteder. Kommunen har lagt til rette for helårs turvei fra Stokke sentrum til Storåsområdet. Det er derfor etter kommunens mening viktig at en får en fremtidsrettet tunnelløsning som tar høyde for økt aktivitet i området, og som fremstår som praktisk både som viltkorridor og som viktig ferdselsåre for brukerne av området. Kommunen viser også til at så vel Vestfold fylkeskommune som fylkesmannens miljøvernavdeling støtter en forlenget tunnel.

Fylkesmannen i Vestfold har oversendt saken ved brev av 25.10.07, uten tilrådning.

Befaring og møte i saken ble avholdt 19.12.07. Tilstede var representanter fra Stokke kommune, Fylkesmannen i Vestfold, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Samferdselsdepartementet har avgitt uttalelse til saken i brev av 14.02.08. Samferdselsdepartementet kan ikke se at merkostnadene som følger av å velge en betongtunnel på 100 meter i stedet for 50 meter ved Storås kan forsvares i forhold til nytteverdien av en slik løsning. Samferdselsdepartementet viser til vegdirektoratets vurdering og anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Vegdirektoratet slutter seg til Statens vegvesen Region sør sin vurdering i saken. Det vises til at vegvesenet i utgangspunktet mente en bro på 11 meter, kostnadsberegnet til ca 7 mill kr var tilfredsstillende. Senere har direktoratet akseptert en forlengelse til 36 meter, kostnadsberegnet til ca 15 mill kr og deretter en forlengelse til 50 meter, kostnadsberegnet til ca 20 mill kr. Vegdirektoratet er enig med fylkesmannen i at det er viktig å legge forholdene til rette for kryssing av E 18 for turgåere, syklister, skiløpere og andre, men er uenig i hvilke gevinster en forlenget betongtunnel gir for støyforhold, estetikk og dyreliv. Vegdirektoratet mener det er gode muligheter til å etablere vegetasjon og sikre god visuell skjerming mot vegtrafikk ved en 50 meters betongtunnel. En forlenget tunnel vil i følge direktoratet øke disse mulighetene, men ikke så mye at det kan forsvare merkostnadene på 20 mill kr.

Videre viser Vegdirektoratet det til at det på strekningen Gulli - Langåker er tre viltlokk og at det etter deres vurdering ikke er behov for en egen viltkryssing ved Storås. Det stilles også spørsmål ved om det er behov for en egen bro eller tunnel for turgåere og skiløpere, ettersom dette kunne vært løst ved å krysse under E 18 ved Gjennestadmyra eller ved en egen gangbro.


Miljøverndepartementets vurdering
Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen.

De nasjonale interessene i denne saken gjelder i hovedsak økte kostnader med om lag 20 mill kr ved det vedtatte alternativet med minimum 100 meter tunnel i forhold til en løsning med 50 meter tunnel.

Departementet har stor forståelse for kommunens ønske om en løsning som vil heve kvaliteten på natur- og friluftsopplevelsene i Storåsområdet. En bredde på minst 100 meter vil knytte naturen sammen på begge sider av E 18 og bidra til at området oppleves som et mer sammenhengende grøntområde og redusere barrierevirkningen av en utvidelse av E 18.

Tunnelalternativet med minimum 100 meter gir også fordeler ved bedrede støyforhold på tunneltaket og i korridoren på hver side, og også noe bedrede forhold ved skistadion og omkringliggende områder. Dette tunnelalternativet vil etter det opplyste fra kommunen også gi bedrede forhold for kunstsnøproduksjon på grunn av noe mindre forurensning.

Miljøverndepartementet finner likevel at fordelene ved en tunnel ikke står i samsvar med kostnadene. Det vises til at en tunnel på 50 meter gir tilfredsstillende muligheter for kryssing for tur- og skigåere og at behovet for viltlokk anses dekket. Det legges vesentlig vekt på Samferdselsdepartementets vurdering av at kostnadene ved å forlenge tunnelen ikke kan forsvares i forhold til nytteverdien. Miljøverndepartementet er i oversendelsen fra Samferdselsdepartementet bedt om å bidra til å motvirke unødvendige merkostnader og sikre kostnadskontroll ved utbygging av riksvegnettet.

Miljøverndepartementet kommer etter dette til at det foreligger en overvekt av nasjonale hensyn som innebærer at innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge.

 

Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet ikke Stokke kommunestyrets vedtak i møte den 18.06.07 om kommunedelplan for E18 Gulli - Langåker.
 

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:

Stokke kommune
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
Vestfold fylkeskommune