Flå - Kommuneplanens arealdel (fjellområde/naturvern/friluftsliv)

Avgjørelse i innsigelsessak, 01.12.00

Flå - Kommuneplanens arealdel

Flå kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 1999-2010

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 27. juni 2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Buskerud har innsigelse mot område H 6 og H 5-3 i kommuneplanens arealdel.

Departementet godkjenner ikke de to omstridte hytteområdene H 6 og

H 5-3. Område H 6 tas ut i sin helhet, mens område H 5-3 reduseres i omfang. Innsigelsen fra fylkesmannen i Buskerud er dermed tatt delvis til følge. Hytteområde H-6 utgår fordi det ville åpnet for en uheldig utbygging i et større sammenhengende og uberørt naturområde. Område H 5-3 godkjennes for en begrenset utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse ved Tollevsrudsetra.

Bakgrunn for saken:

Kommuneplanens arealdel 1999-2010 for Flå kommune er vedtatt med rettsvirkning med unntak for de foreslått byggeområdene H 6 og H 5-3 med formål fritidsbebyggelse, som fylkesmannen i Buskerud har innsigelse mot. I tidligere kommuneplan er disse områdene avsatt til LNF-område. Hyttefeltene ligger i en høyde på mellom 850 og 950 meter.

Hyttene skal i utgangspunktet være "lavstandardhytter". For område H 5-3 foreligger det forslag til reguleringsplan med konkret plassering av 18 nye hytter. H 5-3 ligger i tilknytning til Tollevsrudsetra, der det fra før er hyttebebyggelse og vegadkomst for bil. For område H 6 foreligger det ikke noe reguleringsplanforslag og det er heller ikke i arealdelen angitt antall eller beliggenhet for hyttene. H 6 er et ubebygd naturområde

som inngår i et større sammenhengende og uberørt område av skogs- og høyfjellsnatur. Det kreves reguleringsplan for hvert område før utbygging kan finne sted.

Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til områdene H 5-3 og H 6. Innsigelsene er i begrunnet i at område H 6 inngår i et inngrepsfritt område i sone 2 (områder som ligger fra 1 til 3 km fra tekniske inngrep) og at H 5-3 tangerer slikt inngrepsfritt område. En utbygging i disse områdene vil således medføre at grensen for inngrepsfrie områder flyttes og at inngrepsfrie områder går tapt. Fylkesmannen legger for øvrig vekt på at området ligger i et stort og åpent myrlandskap, med godt potensiale for våtmarksfugl og at området regnes for å være en alternativ trekkrute for villreinstammen på Norefjell.

Fylkesmannen anbefaler at det utvikles en regional plan for hele Norefjellområdet. Begrunnelsen er at alle tre Norefjellskommunene (Sigdal, Krødsherad og Flå) ønsker å satse sterkt på hytte- og reiselivsutbygging. Fylkesmannen mener at det er viktig at utviklingen styres ved hjelp av en samordnet planlegging.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 27. juni 2000 anbefalt at departementet tar innsigelsene til områdene H 6 og H 5-3 til følge.

Direktoratet for naturforvaltning ( DN) har i brev av 21. september 2000 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen for begge områdene H 5-3 og

H 6 tas til følge. DN er dermed enig i fylkesmannens vurdering av saken og konkluderer med at utbygging i de omstridte områdene vil være i strid med nasjonale verne- og friluftslivsinteresser og at planen er lite forenlig med viktige signaler fra sentrale myndigheter om mål og prinsipper for arealplanleggingen. Det vises i den forbindelse til

at hyttefeltene ligger i den nordvestlige delen av det regionalt og nasjonalt viktige fjellområdet Norefjell. Det utgjør et "skulderområde" topografisk og vegetasjonsmessig i forhold til fjellområdet. Norefjell er ett av få fjellturområder som ligger nær de store befolkningskonsentrasjoner i det sentrale Østlandsområdet.

Flå kommune behandlet og vedtok i møte 30. juni 1999, sak 48/99, kommuneplanens arealdel 1999-2020. Kommunens begrunnelse for sitt vedtak er at det kun dreier seg om en beskjeden utbygging i et område der det finnes hytter fra før. Kommunen mener at utbyggingen slik den er planlagt ikke vil innebære vesentlige inngrep som vil medføre en forringelse av området i forhold til frilufts- og rekreasjonsformål. Kommunen har lagt vekt på hensynet til den stedbundne næring, slik at denne kan få muligheten til å styrke sitt næringsgrunnlag. Kommunen anfører dessuten at det i tillegg til hytter også er seterveger med kjørestandard inn i området fra før og at området derfor ikke kan sies å være uberørt

Befaring ble gjennomført 23. august 2000 med representanter fra Flå kommune, fylkesmannen i Buskerud, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Grunneieren orienterte om planene for område H 5-3.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken gjelder planlegging for ny fritidsbebyggelse i et større sammenhengende fjellområde der det er lite bebyggelse og andre tekniske inngrep fra før. Miljøverndepartementet er enig med Direktoratet for naturforvaltning i at en utbygging vil medføre at inngrepsfrie områder går tapt og at et attraktivt friluftsområde for store befolkningsgrupper på det sentrale Østlandet blir negativt berørt. Departementet mener at slike gjenværende inngrepsfrie områder i størst mulig grad bør forbli ubebygd og tilgjengelige som friluftsområder for allmennheten.

Miljøverndepartementet har derfor kommet til at det ut i fra nasjonale og regionale interesser er grunnlag for å ta innsigelsen delvis til følge. Dette innebærer at områdene H 5-3 og H 6 ikke godkjennes slik de er vist på kommunens arealplankart. Område H-6 utgår fordi det åpner opp for en uheldig utbygging i et større sammenhengende og uberørt naturområde. Departementet har lagt til grunn at dette er et område der det bør føres en restriktiv praksis når det gjelder tilrettelegging for ny hyttebygging.

Når det gjelder område H 5-3 mener departementet at det bør kunne åpnes for en begrenset utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse ved Tollevsrudsetra. Områdets utstrekning mot sør reduseres slik at utbyggingen i mindre grad kommer i berøring med inngrepsfrie områder. Departementet finner derfor å kunne godkjenne byggeområde H 5-3, men reduserer området geografisk slik at det kun omfatter området nærmest setra. Det vises i den forbindelse til vedlagte detaljkart, der avgrensningen av byggeområde H 5-3 framgår.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne godkjenne Flå kommunes vedtak i møte den 30. juni 1999 om arealbruken i område H 6 og H 5-3 i kommuneplanens arealdel 1999-2010. Byggeområde H 6 utgår av planen. Byggeområde H 5-3 reduseres i omfang, men godkjennes slik som vist på det godkjente plankartet. Område H 6 og den delen av område H 5-3 som tas ut er vist med svart skravur på det godkjente plankartet og får samme arealplanstatus som omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanens arealdel 1999-2010 er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.