Flekkefjord - Hytter, Foreholmen (strandsone/naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000

Flekkefjord – Hytter, Foreholmen

Flekkefjord kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Foreholmen

Vi viser til fylkesmannens brev datert 25.05.2000

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fylkesmannen i Vest-Agder har innsigelse mot regulering av to nye hyttetomter på Foreholmen i Berefjord.

Departementet stadfester ikke reguleringsplanen for Foreholmen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Fylkesmannen i Vest-Agder ved Miljøvernavdelingen har reist innsigelse mot regulering av to nye hyttetomter på Foreholmen i Berefjord. Det vises til at utbygging vil skade naturverdiene i landskapet og privatisere holmen. Holmen ligger innenfor et område som er foreslått til landskapsvernområde og ligger i 100-metersbeltet i strandsonen hvor det er byggeforbud etter PBL. § 17.

Kommunen begrunner planforslaget etter sitt vedtak i kommunestyret 27.01.00 med at utbyggingen ikke vil skade allmenne friluftsinteresser og ha begrensede konsekvenser for landskapsbildet. Kommunen har fremmet planen i samsvar med gjeldende kommunedelplan fra 1992. Planen viser området som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) og i utfyllende bestemmelser er det angitt at ny spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Fylkesmannen har i sitt oversendingsbrev 25.05.00 til departementet anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at planen i følge fagmyndighetene ligger innenfor et nasjonalt verdifullt naturområde og at man ønsker en skjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen.

Departementet har innhentet uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning.

Direktoratet for naturforvaltning skriver i sin høringsuttalelse 25.09.00 at innsigelsen bør tas til følge. Det legges størst vekt på at arbeidet med landskapsvernet for området ikke er avsluttet. Det foreslåtte landskapsvernområdet er i tillegg lite berørt av inngrep. Direktoratet mener videre at tiltaket vil få en helhetlig negativ effekt på dets kvaliteter for friluftsbruk og opplevelse av landskapet. Uttalelsen vedlegges i sin helhet.

Befaring ble gjennomført den 28.08.00 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, tiltakshaveren og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder regulering av 2 hyttetomter til privat bruk. Foreholmen er på ca 10 da og ligger innerst i Berefjorden som er en relativt lun del av den ellers åpne og værharde kyststrekningen vest for Flekkefjord. Områdene inngår i kommunedelplan egengodkjent av kommunestyret den 31.03.1992, som landbruks, natur- og friluftsområder (LNF-områder) hvor ny spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates. I de utfyllende bestemmelsene heter det at for to enheter eller flere må det utarbeides bebyggelsesplan.

Miljøverndepartementet viser til at regjeringen har innskjerpet holdningen til arealutnyttelsen i strandsonen, jfr. departementets brev av 11.11.2000 til fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. Dette er gjort med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 29 (1996-97) om den regionale planleggingen og arealpolitikken. Departementet viser til fylkesmannens vurdering av Berefjord som en viktig ressurs for båtlivet og at Foreholmen som i sin helhet ligger innenfor 100-metersbeltet med byggeforbud etter pbl. § 17-2. Departementet finner at kommunen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på de nevnte nasjonale føringene.

Kommunedelplanen for Hidra og Andbeløy tilfredsstiller ikke lovens krav om angivelse av omfanget av spredt bebyggelse. Angjeldende bestemmelse til planen har derfor bare virkning som retningslinje, jf. PBL § 20-4, annet ledd, bokstav c. Retningslinjen vil kunne føre til en fragmentert utbygging av strandsonen. Dette er uheldig, jfr. St.meld. nr. 40 (1986 – 87) om friluftsliv, hvor det sies at det i kyststrøk med folkerikt oppland og konkurranse om arealene bør bli slutt på tradisjonell spredt hyttebygging i ubebygde områder. Den foreslåtte utbyggingen på Foreholmen er ikke i samsvar med dette. Selv om utbyggingen isolert sett kan synes lite konfliktfylt, legger Miljøverndepartementet vekt på at arealbruken i strandsonen må skje etter helhetlig vurdering på kommuneplannivå, hvor de langsiktige konsekvensene for friluftsliv og landskap er grundig vurdert.

Departementet viser også til Direktoratet for naturforvaltning sine vurderinger i forhold til arbeidet med landskapsvernet. Ytre kystsone i Flekkefjord er foreslått som verneområde i St.meld. nr. 62 (1991-92) om nasjonalparker og andre større verneområder. I tilknytning til meldingen ber Miljøverndepartementet i eget brev om at berørte kommuner og fylkeskommuner "søker å unngå planlegging og / eller iverksetting av tiltak og naturinngrep som vil redusere / ødelegge verneverdier i disse områdene". Departementet kan ikke se at planforslaget er i samsvar med dette. Samtidig kan det etter naturvernloven ikke fastsettes landskapsvern i områder med reguleringsplan.

Under befaringen framsatte både fylkesmannens og kommunens representanter ønske om Miljøverndepartementets nærmere vurdering av denne kystsonens situasjon. Det ble fremholdt at den vestre kyststripe i Vest-Agder ikke er under det samme press som de øvrige deler av kysten. Departementet mener dette er forhold som bør avklares i det igangsatte arbeidet med utvidelsen av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden til også å omfatte Agderkysten.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste kommunestyres vedtak i møte den 27.01.00 om reguleringsplan for Foreholmen.

./.Enkelte av de tilsendte dokumenter returneres.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Kommunen blir varslet om avgjørelsen med gjenpart av dette brevet.