Røros - Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet (kulturminnevern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 08.08.2000

Røros – Veg, torg, Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet

Røros kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Tufta/Nilsenhjørnet/ Stasjonsområdet

Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.03.2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune har innsigelse på kulturvernfaglig grunnlag fordi det ikke er tatt hensyn i planen til bevaring av en bygning som ligger i den antikvariske vernesonen i Røros sentrum.

Departementet stadfester reguleringsplan for Tufta/Nilsenhjørnet/ Stasjonsområdetmed unntak av to mindre områder.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 70 da. av Røros sentrum til og med jernbanestasjonen. Planen inneholder bebyggelse fra byens eldste tider og bebyggelse fra tidlige perioder på 1900-tallet og opptil vår tid. Vesentlige deler av planområdet er regulert til bevaring etter pbl § 25.4 om spesialområder.

Kommunens begrunnelse for planforslaget er å forme et uferdig kvartal i samsvar med kulturhistoriske krav og gi området funksjoner som skal sikre Bergstaden som et robust og attraktivt senter for næring, bolig og besøkende. Det legges spesielt vekt på å opprette en markedsplass og samle den uorganiserte torghandelen i sentrum på det nye torget.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har reist innsigelse på kulturvernfaglig grunnlag fordi kommunen regulerer bort et uthus/vognskjul som ligger i den antikvariske vernesonen i Røros sentrum. Uthuset ligger i det foreslåtte torgområdet.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev til departementet til forhandlinger om alternativ plassering av bygningen. Fylkesmannen mener at kommunen har vært villig til å ivareta den bygningsmessige helheten i Tufta-området i tilstrekkelig grad. Det vises til at bygningen kan bevares med gjenoppføring annet sted i området på et seinere tidspunkt. Fylkesmannen tilrår etter dette at innsigelsen ikke tas til følge.

Riksantikvaren har i sin høringsuttalelse konkludert med å anbefale at "foreliggende innsigelse på kulturvernfaglig grunnlag til riving av uthus/vognskjul tas til følge. Riksantikvaren vil dessuten anbefale at vognskjulet bevares på nåværende og opprinnelige plassering, og istandsettes til ny bruk under istandsettingsprogrammet Prosjekt Uthus". Riksantikvaren mener at riving eller fjerning av uthuset/vognskjulet i Tufta, strider i vesentlige interesser mot den nasjonale kulturminneforvaltning og særlige internasjonale forpliktelser knyttet til Røros som verdenskulturminne.

Befaring i saken ble avholdt 13.04.2000. Her møtte representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder reguleringsplanens anvisning av et torgområde som offentlig trafikkområde etter pbl. § 25.2. Det vil medføre at det eksisterende uthus/vognskjul må fjernes. Bygningen ligger i det antikvariske verneområdet for verdenskulturminnet og er fra siste del av 1800-tallet. Kommunestyrets vedtak ble fattet med 18 mot 9 stemmer som ble avgitt for planutvalgets innstilling. I utvalgets innstilling var det forutsatt at bygningen kunne bestå.

Departementet kan konstatere at det har vært ført en aktiv dialog med fylkeskommunen ved utarbeidelse av planforslaget. Likevel synes kommunens saksbehandling å ha skapt uklarheter. Planmaterialet som har vært utlagt til offentlig ettersyn har ikke vært komplett og sluttbehandlingen i kommunestyret har vært adskilt for plankartet og bestemmelsene. Kommunestyrets vedtak medfører en endring av planen, men plankartet har ikke vært til nytt offentlig ettersyn. Dette ikke er i samsvar med pbl § 27-1 nr.2.

I forbindelse med saken er departementet gjort kjent med kommunestyrets vedtak 27.05.99 i sak 41/99 om en endring i reguleringsplanen for delområdet "H.Grønns vei/friområde/areal til boligformål". Ved denne behandlingen forelå det vilkår for egengodkjenning etter pbl. § 27-2. For å opprettholde virkningen av dette vedtaket må det tilsvarende delområde utgå av reguleringsplanen.

Konklusjon

Det er begått feil i saksbehandlingen som gjør at det ikke er grunnlag for å stadfeste planen i sin helhet. Men planen har vært underlagt lang behandling og omfatter vesentlige områder som ikke berøres av konflikten. Departementet legger derfor vekt på at disse delene av planen kan få rettsvirkning.

I samsvar med dette fattes følgende

vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Røros kommunestyrets vedtak i møter den 26.06.97 og 29.04.98 om reguleringsplan for Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdetmed tilhørende bestemmelser. Departementet unntar fra stadfestingen et område i Tufta og det området ved Henrik Grønns vei som samsvarer med kommunestyrets vedtak i sak 41/99. De unntatte områder er angitt med svart skravur på det stadfestede plankartet.

Departementet anbefaler at området i Tufta tas opp til ny regulering med utgangspunkt i det opprinnelige planforslaget av 16.06.97.

I den forbindelse vises det til uttalelsen fra Riksantikvaren som følger vedlagt. Departementet er enig med Riksantikvaren i at en utvikling som kan forringe grunnlaget for Bergstadens status som verdensarv bør unngås.

Departementet har forståelse for kommunens uttrykte mål for planarbeidet i området Tufta/Nilsenhjørnet/Stasjonsområdet. Men departementet kan ikke se at bevaring og ny bruk av bygningen er til hinder for de generelle senterfunksjoner i Bergstaden eller intensjonene med et oppgradert og funksjonelt torgområde. Bygningen bør kunne være et berikende element tilpasset de trafikale løsninger. Kommunen har gjennom reguleringsbestemmelsene forutsatt at det skal utarbeides en bebyggelsesplan for området. Under befaringen merket departementet seg at også en tilstøtende del av reguleringsplanen er aktuell for ny planbehandling.

"Prosjekt Uthus" har øremerkede midler for istandsetting og til etablering av ny bruk av uthus med antikvarisk/historisk karakter. Med de tilbud som er gitt kommunen og grunneier fra de antikvariske myndigheter gjennom prosjektet, foreligger et godt grunnlag for å kunne sette i stand bygningen og legge til rette for nye funksjoner.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen sammen med de stadfestede reguleringsbestemmelsene. Ett sett av de tilsendte orginale saksdokumenter returneres vedlagt.