Vefsn - Hytter, Utsikten (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 10.05.00

Vefsn – Hytter, Utsikten

VEFSN KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR UTSIKTEN HYTTEFELT, GNR. 223, BNR. 20

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 3. november 1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt til Miljøvern- departementet for avgjørelse fordi Områdestyret for reindriftssaker i Nordland har innsigelse mot hyttefeltet.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Utsikten hyttefelt. Innsigelsen fra Områdestyret i Nordland er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Saken gjelder et privat forslag om regulering av et hyttefelt med ti hytter på gnr. 223 bnr. 20 på Korgfjellet. Arealet er på ca 90 da og ligger ca 4 mil fra Mosjøen i Vefsn kommune og like ved kommunegrensen til Hemnes kommune. Det har tidligere vært drevet en campingplass med 7 hytter og en kafe på stedet. Hyttene er bygd fra 1965 til 1982. Kafeen er bygd i 1958 og var i bruk frem til 1989. Turistanlegget har ikke vært i drift de siste årene. Hyttene er nå revet for å åpne for oppføring av 10 nye private hytter innenfor planområdet. Kafeen er planlagt solgt til organisasjoner som klubbhus.

Vefsn kommune viser til at angjeldende område i kommuneplanens arealdel er lagt ut til LNF-område sone 3 A. Hovedformålet med dette området er å sikre de viktigste friluftsinteressene i kommunen for allmennheten samt å sikre de viktigste næringsinteressene i utmarka. Fradeling og oppføring av fritidsbebyggelse er ikke tillatt i det området som er omsøkt i forbindelse med Utsikten hyttefelt.

Kommunen mener likevel at hyttefeltet kan forsvares fordi det er tillatt med turistanlegg på eiendommen. Både kafebygget og campinghyttene ble oppført lenge før kommuneplanens arealdel ble vedtatt. Et privat hyttefelt vil etter kommunens oppfatning ikke medføre noen endring for reindrifta i forhold til et turistanlegg i bruk.

Kommunen er i utgangspunktet meget negative til etablering i uberørt fjellterreng, men anser ikke dette området som uberørt og viser til at dersom området hadde vært ubebygd hadde saken stilt seg helt annerledes. Den mener imidlertid at den må ta hensyn til at campinganlegget på Utsikten ble tillatt for flere år siden. Kommunen anser det som langt bedre å ruste opp området slik at det kommer i bruk, enn at det gamle anlegget står og forfaller i fjellnaturen.

Det vises til at kommunen flere ganger har påpekt at det er ønskelig med hyttefelt i området og at det er vanskelig å se områder på fjellet som er bedre egnet til fritidsbebyggelse enn nettopp Utsikten hyttefelt. Dette forholdet mener kommunen ikke vil endres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Områdestyret i Nordland har reist innsigelse mot reguleringsplanen for Utsikten hyttefelt. Innsigelsen er begrunnet med at området ligger i Røssåga reinbeitedistrikt og benyttes vår, høst og enkelte år også om vinteren. Det er et gjerdeanlegg på toppen av Korgfjellet og det går flyttleier på begge sider av planområdet. Selv om hyttefeltet ikke er direkte i konflikt med flyttleier, vil etablering av privat hyttefelt medføre økt skade og ulempe for reindriften.

Områdestyret mener at flere private hytter vil medføre større aktivitet i området enn turistanlegget. Dette vil kunne føre til større konflikter og problemer i forbindelse med utøvelsen av reindrift.

Ved vurderingen av arealbruken mener Områdestyret at en må legge dagens bruk av turistanlegget til grunn for sammenligning av aktiviteten i området ved et eventuelt nytt hyttefelt. Driften av anlegget opphørte i 1989 og forutsetningene for bruk synes ikke å være til stede i den tilstand anlegget er i dag. Videre må det tas hensyn til at traséen for E6 over Korgfjellet skal omlegges med de virkninger dette vil få i forhold til fremtidig bruk av turistanlegget. Rammebetingelsene for å kunne drive et turistanlegg vil bli svekket og det kan derfor ikke forutsettes at det er grunnlag for å drive et turistanlegg der i fremtiden.

Omlegging av E6 vil også få betydning for hytteeierne i et eventuelt hyttefelt. Det vil sannsynligvis føre til større snøscooterbruk med hensyn til transport til og fra hyttene.

Vefsn kommune har i april 1998 sendt melding om at arealdelen av kommuneplanen skal revideres. Områdestyret krever at behandlingen av reguleringsplan for Utsikten hyttefelt utsettes slik at det, i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, kan foretas en helhetlig vurdering av arealene der hensynet til reindriften og andre interesser og brukere blir vurdert.

Fylkesmannen i Nordland har i sitt oversendelsesbrev av 3. november 1999 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at reguleringsplanen for Utsikten hyttefelt aktualiserer spørsmålet om hvilke områder som skal avsettes til fremtidig hyttebygging i Vefsn kommune og på Korgfjellet spesielt. Selv om kommunen har funnet at det aktuelle området, ut fra tidligere bruk, er egnet til hytteformål finner fylkesmannen, i likhet med reindriftsforvaltningen, at dette er spørsmål som naturlig bør løses i forbindelse med den pågående kommuneplanprosessen.

I forbindelse med den sentrale behandlingen har Miljøverndepartementet innhentet uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning og Landbruksdepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning uttaler i brev av 24. februar 2000 at både landskapsverdiene og de regionale friluftsinteressene er tilfredsstillende ivaretatt. Den foreslåtte hytteutbyggingen har en del negative virkninger på landskapet og de regionale friluftsinteressene på Korgfjellet. Både landskaps- og friluftsinteressene blir bedre ivaretatt dersom innsigelsen fra områdestyret tas til følge.

Landbruksdepartementet viser i brev av 8. mars 1999 bl.a. til at:

"Generelt er reindriften en svært arealkrevende næring. Både på grunn av at beiteområdene er lavproduktive og sårbare, og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og såkalte særverdiområder og flytt- og trekkleier mellom dem. Menneskelig virksomhet i reinbeiteland, i form av fysiske inngrep og forstyrrende aktiviteter, kommer i tillegg til naturlige forstyrrelser fra rovdyr og insekter, som reinen alltid har måttet leve med. Ofte er de energimessige marginene så små at slike tilleggsforstyrrelser kan få alvorlige konsekvenser, både for dyrenes energibudsjett og områdebruk. Inngrep og forstyrrende aktiviteter har økt i omfang gjennom de siste tiårene. Dette har ført til en varig reduksjon i de arealer som reindriften har hatt til rådighet og en betydelig stressfaktor for reinflokkene."

"Som en enkeltstående sak er ikke dette en avgjørende sak for reindriften. Derimot er summen av arealdisponering et stort problem. Totaleffekten av mange små inngrep og forstyrrende aktiviteter i reinbeiteland er oftest langt større enn hva summen av de enkelte tiltakene skulle tilsi. Dette henger sammen med oppstykking av beiteområdene, som vanskelig lar seg forene med reinens behov for større sammenhengende "friområder" og trekkveier. En slik fragmentering av beiteområdene har vært og er trolig en av de alvorligste truslene mot reindriftens arealgrunnlag.

Mange små inngrep i sentrale beiteområder får store konsekvenser for reindriften. Det er summen av arealdisponeringer som er alvorlig, ikke nødvendigvis det enkelte tiltak. Snaufjellet og randsonen rundt på Vesterfjellet/Korgfjellet er et av områdene hvor reindrifta ikke ønsker nyetablering av hytter. Dette er også i tråd med Vefsn kommunes bestemmelser i kommuneplanens arealdel for dette området. Driften av det eksisterende turistanlegget på Utsikten ble lagt ned for 10 år siden, og hyttene har forfalt til en tilstand hvor de har vært uegnet for salg. Hyttene er nå revet. Den varslede omleggingen av E6 i tunnel under Korgfjellet vil også redusere mulighetene for å ta opp igjen en økonomisk lønnsom drift av turistanlegget.

På denne bakgrunn ser Landbruksdepartementet på det å legge ut 10 nye hytter som i realiteten å etablere et nytt hyttefelt på Utsikten. Hyttebygging i Vefsn kommune generelt, og på Korgfjellet, bør avklares gjennom den forestående kommuneplanprosessen . Da vil man kunne få en helhetlig vurdering av behovet for og lokalisering av fremtidig hyttebygging, der også hensynet til reindriften og andre interesser og brukere i området blir vurdert. Landbruksdepartementet oppfordrer kommunen til å opprettholde sin politikk om ikke å legge nye hytter i randsonene av snaufjellet på Korgfjellet."

Landbruksdepartementet anbefaler i sin konklusjon at innsigelsen tas til følge.

Befaring ble foretatt den 16. februar 2000. Representanter fra kommunens politiske ledelse og administrasjon, reinbeitedistriktet, reindriftsforvaltningen i Nordland, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder regulering av et hyttefelt på ti hytter på Korgfjellet i Vefsn kommune.

Området er i kommuneplan for Vefsn, vedtatt 4. mai 1991, lagt ut til LNF-område sone 3 A. Intensjonen med sone 3 A er å sikre de viktigste friluftsinteressene i kommunen for allmennheten, samt å sikre de viktigste næringsinteressene i utmark. Fradeling og oppføring av fritidsbebyggelse tillates ikke. I A-området kan hyttebygging i en viss utstrekning tillates i skogbeltet, men da etter godkjent bebyggelsesplan.

Angjeldende område ligger over skogbeltet og kommunen har vurdert tiltaket å være i strid med kommuneplanen. Saken er derfor fremmet som reguleringsplan.

Intensjonen med å legge angjeldende område ut til LNF-sone 3A var, ved siden av å sikre friluftsinteressene, å sikre de viktigste næringsinteressene i utmark. Reindriften er en slik viktig næringsinteresse og dette tilsier at det ved vurdering av hvorvidt reguleringsplanen skal stadfestes må tas hensyn til den ulempe et eventuelt hyttefelt vil få for reindriften.

Området ligger i Røssåga reinbeitedistrikt. Reindriften har slått sammen flere områder fra svenskegrensen til Dønna, og som en følge av dette blir denne delen av Vesterfjellet/Korgfjellet utnyttet av flere reindriftsutøvere i dag. Området er viktig som vår- og høstbeite for reindriften og det er også aktuelt som vinterbeite når det er lite snø.

Hyttefeltet kommer ikke direkte i konflikt med flyttleier, men det ligger flyttleier både på øst og vest siden av feltet som kan bli berørt av aktivitet i området. Reindrifts-forvaltningen i Nordland har opplyst at avstanden til disse flyttleiene er ca 0,5 km til den ene og ca 1 km til den andre.

Snaufjellet og grenselandet mot skogen er viktige områder for reindriften og bebyggelse i dette området er i strid med kommuneplanen. Under befaringen ble det vist til at reindriften lettere kan gå med på hyttebygging lenger ned i området enn på snaufjellet.

Korgfjellet er et viktig friluftsområde og dette skaper i seg selv en del aktivitet i området.

Et privat hyttefelt på ti hytter vil etter departementets oppfatning medføre en mer intensiv bruk av området. Korgfjellet er mest populært som utfartssted senvinter, vår og høst, og det er også på disse årstidene området benyttes som reinbeite. Hertil kommer at en omlegging av E6 i tunnel under Korgfjellet sannsynligvis vil medføre behov for snøscootertrafikk til og fra de planlagte hyttene.

Ytterligere aktivitet i området vil medføre forstyrrelser. Det er sannsynlig at reinens bruk av området vil bli redusert som følge av den menneskelige aktivitet hyttefeltet vil medføre og det blir dermed vanskeligere for reindriften å nyttiggjøre seg området som beiteland.

Kommunen har ved sin behandling av saken lagt til grunn som en viktig forutsetning for sitt vedtak at det står et lovlig turistanlegg på eiendommen. Et privat hyttefelt vil etter kommunens oppfatning ikke medføre noen endring for reindrifta i forhold til et turistanlegg i bruk.

Til dette bemerker departementet at utgangspunktet i saken vil være at gjenstående del av campinganlegget var lovlig oppført før kommuneplanen ble vedtatt.

Departementet viser imidlertid til at det da kommunen behandlet saken bare sto igjen fire av opprinnelig sju campinghytter. Det kan derfor ikke legges til grunn at det på dette tidspunkt sto et lovlig anlegg med sju campinghytter på stedet. Videre er det ikke opplyst i saken hvorvidt de gjenværende hyttene var i en slik forfatning at de krevde en hovedombygging for å kunne tas i bruk igjen som campinghytter. Av referat fra meklingsmøte hos Fylkesmannen i Nordland den 22. april 1999 følger at anlegget etter kommunens oppfatning står til nedfall og trenger opprustning. I ettertid er også de resterende fire campinghytter revet.

Dersom en eller flere av hyttene krevde hovedombygging for å kunne tas i bruk på ny, ville ny søknadsplikt etter plan- og bygningsloven inntre og gjenoppføring ville være i strid med kommuneplanen.

Konklusjon:

Reinens beitearealer henger sammen i en større helhet i en årssyklus. Reinen forflytter seg mellom ulike arealer som hver for seg representerer det beste beiteland for de ulike årstider. Som følge av dette har reindriften behov for store sammenhengende områder og trekkveier og er derfor en svært ekstensiv arealbruker, ofte på tvers av både kommune- og fylkesgrenser.

Tiltak i viktige områder for reindriften får virkninger utover selve arealinngrepet og totalleffekten av et inngrep er ofte langt større enn det enkelte tiltak skulle tilsi.

I slike områder er det derfor viktig at reindriftens interesser vurderes i en større sammenheng. Ved private reguleringsplaner for små hyttefelt gjøres ikke en slik total arealvurdering som er nødvendig i forhold til reindriften. Reindriftsmyndigheten har i denne sak vist til at hyttefeltet kommer i konflikt med reindriftens interesser og departementet kan ikke se at kommunen tilstrekkelig og konkret har vurdert forholdet til ulempene for reindriften. Vefsn kommune har varslet revisjon av kommuneplanens arealdel. Ved revisjonen bør det foretas en helhetlig vurdering av behovet for og lokalisering av fremtidig hyttebygging, under hensyntagen til reindriftens arealbehov og andre interesser i området.

Etter en helhetsvurdering av saken og ut fra de foreliggende opplysninger har Miljøverndepartementet funnet at de hensyn som taler mot etablering av hyttefelt på Utsikten må veie tyngst i denne sak. Hyttefeltet på Utsikten bør vurderes i forbindelse med kommuneplanprosessen.

Miljøverndepartementet konkluderer derfor med at det foreligger slike nasjonale interesser i saken som gir grunnlag for å ta innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Vefsn kommunes vedtak av 19. mai 1999 om reguleringsplan for Utsikten hyttefelt gnr. 223 bnr. 20.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.