Lierne kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2018-2025 – område for fritidsbebyggelse, skianlegg og fritids- og turistformål på Kvelifjellet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2018-2025 for Lierne kommune, med noen endringer. Kommunen må i det videre arbeidet med reguleringsplan for Kvelifjellet avgrense område for fritidsbebyggelse H1, slik at belastningen for reindrifta begrenses. Det tillates maksimalt 60 fritidsboliger innenfor planområdet på Kvelifjellet samlet. Det må foretas en kartlegging av natur etter anerkjent metodikk. Innsigelsene fra Sametinget og fylkesmannen er med dette delvis imøtekommet.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 28. desember 2018. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd på grunn av innsigelser fra fylkesmannen og Sametinget til foreslått område for fritidsbebyggelse, skianlegg og fritids- og turistformål på Kvelifjellet.

Kommunestyret i Lierne kommune vedtok kommuneplanens arealdel i møte 25. oktober 2018. Arbeidet med å revidere planen startet opp i 2015. Kommunen mener det er behov for å ha en oppdatert arealplan som legger til rette for næringsutvikling, særlig med tanke på at kommunen har status som omstillingskommune.

I oversendelsen av saken er det vist til at innsigelsen til planområdet på Kvelifjellet knytter seg til et areal på 5,5 km2, som er foreslått avsatt til fritidsbebyggelse, skianlegg og turistformål. Under befaringen ble det imidlertid opplyst om at planområdet var justert og redusert til ca. 2 km2. Departementet har fra fylkesmannen mottatt revidert kartutsnitt utarbeidet av kommunen, datert 7. mars 2019, som bekrefter dette. Reindriftens flyttlei går noen hundre meter nord for planområdet.

Sametinget fremmet innsigelse til planen i brev 1. november 2017. Sametinget begrunner sin innsigelse med at både den planlagte utbyggingen og menneskelig aktivitet i tilknytning til utbyggingen, vil være i konflikt med flyttleia som ligger i nærheten. Sametinget mener at økt aktivitet i området vil føre til at bruken av området for reindrifta vanskeliggjøres. Sametinget skriver at dialog og samarbeid er viktig dersom det åpnes opp for tiltak som kan komme i konflikt med reindrifta.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommuneplanen 3. november 2017. Fylkesmannens reindriftsavdeling mener at utbyggingen vil hindre bruken av reindriftas flyttlei og vinterbeite, og som et oppsamlingsområde. Fylkesmannens miljøvernavdeling påpeker at utbyggingsområdet ligger i et verdifullt friluftsområde (A-område). Fylkesmannen viser også til at planforslaget ikke er tilfredsstillende konsekvensutredet, og mener det er sannsynlig at det finnes viktige naturmangfoldverdier som vil bli negativt påvirket.

Lierne kommune vedtok kommuneplanen i møte 25. oktober 2018. Kommunen ser for seg en samlet utbygging på om lag 80 hytter, med 20 hytter i hvert trinn. Kommunen ønsker å utvikle området for hytter med moderne infrastruktur, og videreutvikle planområdet for langrenn og skileik. I følge kommunen er området spesielt godt egnet til kombinasjonsbruk, fordi det er snøsikkert. I dag går det en preparert langrennsløype i området, og det står en forfallen varmestue på stadion. Tilrettelegging av hyttetomter kan bidra til å finansiere modernisering av skianlegget.

Kommunen mener at den har strukket seg langt for å imøtekomme reindriftsinteressene. Lierne kommune har lagt fram flere skisser til hvordan området kan disponeres med henholdsvis hytter, skianlegg og skiløyper. Den største uenigheten i relasjon til reindrifta, er knyttet til områdets avgrensing mot flyttleia i nord. Kommunen mener at denne delen av planområdet er mest attraktiv for hyttebygging på grunn av gode solforhold og utsikt.

Mekling ble gjennomført 4. mai 2018, uten at partene kom til enighet.

Fylkesmannen sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 7. november 2018. Fylkesmannen mener kommunen har strukket seg langt for å imøtekomme sektormyndighetenes interesser og innvendinger i arbeidet med kommuneplanen. Planene om å etablere fritidsbebyggelse, skianlegg og fritids- og turistformål/hotell og overnatting på Kvelifjell har likevel vært svært viktig for kommunen å få gjennomført, og kommunen har således ikke funnet grunnlag for å imøtekomme innsigelsene til dette plangrepet.

Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene fra fylkesmannens reindriftsavdeling og Sametinget i all hovedsak tas til følge. Fylkesmannen mener likevel det bør være rom for å finne en løsning som ivaretar hensynet til en ønsket utvikling på Kvelifjellet, samtidig som dette skjer i forståelse for og med hensyn til reindriftsinteressene i området. En slik løsning kan være å konkretisere utbyggingsomfanget og avgrense hvilke områder som skal kunne bebygges, og hvilke områder som skal tjene som skiløyper og idrettsanlegg. Fylkesmannen oppfatter at utfordringene til reindrift øker jo lenger nord og vest man åpner for utbyggingsformål. Dersom omfanget av utbyggingen blir konkretisert med hensyn til hvor det skal være hytter, skiløyper og idrettsanlegg, vil konflikten med reindrifta kunne bli mindre.

Fylkesmannen ser det som positivt at kommunen legger til rette for mer bruk av området til  friluftsformål, ved å utbedre den eksisterende skiløypa. Imidlertid er ikke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold godt nok utredet i kommuneplanen, og fylkesmannen mener det er behov for å ta inn en planbestemmelse om kartlegging av naturmangfold dersom en ønsker å gå videre med å utarbeide en detaljregulering.

Møte og befaring ble holdt 5. mars 2019 med representanter for Lierne kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Nord- Trøndelag reinbeiteområde, Sametinget, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i brev av 27. mars 2019 at innsigelsen tas delvis til følge, og at det tas utgangspunkt i foreslått kartskisse datert 7. mars 2019. Departementet legger vekt på at partene har vist vilje til å finne løsninger lokalt, senest ved nytt kompromissforslag hvor planområdets areal er redusert.

Departementet viser til at utbedring av løypenettet og kanalisering av aktiviteter i preparerte løyper, er en fordel for næringen. I dette området foregår det meste av utendørs aktivitet på vinterstid i preparerte skiløyper. Samtidig mener departementet at arronderingen av hyttefeltet er avgjørende i denne saken, ettersom reindriftens bekymring i hovedsak er knyttet til støy fra hyttefeltene med biler, hunder og menneskelig aktivitet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at det legges inn en buffersone mot det åpne myrarealet i nord, at veitilførsel ikke etableres i overkant av feltet mot den åpne myra, og at det av hensyn til totalbelastningen for reindrifta ikke bør tillates mer enn 60 hytter.

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 30. april 2019 at innsigelsen fra fylkesmannen tas delvis til følge. Departementet legger vekt på at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for kommuneplanen, ikke er tilstrekkelig for å kunne vurdere konsekvensene for natur av nasjonal og vesentlig regional verdi i planområdet. Departementet mener det må tas inn en bestemmelse i kommuneplanen om at kartlegging etter anerkjent metodikk må gjennomføres i arbeidet med reguleringsplan. Dersom en slik kartlegging skulle tilsi at natur av nasjonal eller vesentlig regional betydning i planområdet vil bli påvirket, kan dette føre til at antall hytter må begrenses eller at det må legges føringer på plassering av hyttene. Departementet forutsetter at fylkesmannen trekkes inn i arbeidet med reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om kommuneplanens arealdel kan godkjennes, eller om den må endres på grunn av konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser, jamfør plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. I denne saken er det reist innsigelser til planen på grunn av konflikt med reindrift, friluftslivsverdier og mangelfull kunnskap om naturmangfold. Departementet kan i sin behandling gjøre de endringer som anses nødvendig.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019, sier at vekst i reiseliv og økt bruk av fritidsbebyggelse gir grunnlag for lokal vekst og arbeidsplasser, men at veksten må skje innenfor bærekraftige rammer. Forventningsdokumentet sier videre at samisk kultur og reindriftens arealer skal sikres i planleggingen. Hensynet til reindriften skal imidlertid veies opp mot andre samfunnsinteresser, og en skal prøve å komme fram til løsninger som begrenser varig reduksjon av arealer og økte forstyrrelser for reindriften.

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktor for truet natur i Norge i dag. Det er viktig at kommunene vurderer virkninger for naturmangfoldet ut fra samlet belastning. Kommunene har et særlig ansvar for å bidra til dette i sin planlegging, blant annet ved å sikre utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Lierne kommune har status som omstillingskommune, og er halvveis i omstillingsperioden. Kommunen ønsker å skape positive ringvirkninger for lokalsamfunnet ved å tilrettelegge for hytter og skiinfrastruktur, som kan bidra til lokal verdiskaping. Kommunen mener at planområdet er spesielt godt egnet for kombinert bruk med hytter, skiløyper og skianlegg. For at prosjektet skal kunne bli realiserbart, understreker kommunen at det må åpnes opp for tilstrekkelig med antall hytter i de mest attraktive delene av planområdet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for ny og attraktiv fritidsbebyggelse. Det er også positivt at kommunen har redusert planområdet for å komme Sametingets og fylkesmannens innsigelse i møte. Departementet mener likevel at det er nødvendig å gi føringer for utbyggingen som tar hensyn til reindriften og viktige naturverdier på stedet. Departementet legger vekt på tilrådningene som er gitt av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I den reviderte kartskissen er det tegnet inn tre utbyggingsfelt, og det er presisert at det kun skal være idrettsformål i vest. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til den faglige vurderingen fra Landbruks- og matdepartementet, som mener at det er viktig å opprettholde en buffersone mellom felt H1 og det åpne myrterrenget inn mot flyttleia. Departementet har derfor stilt krav om at det i reguleringsplan må legges inn et areal fri for bebyggelse – en buffersone - mot det åpne myrarealet. Hyttene bør forsøkes lagt slik at de ikke blir synlige fra flyttleia. I tillegg er det stilt krav om at atkomstveien til hyttefeltet ikke plasseres i myrkanten, men legges ned i skråningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også enig med Landbruks- og matdepartementet i at det samlete antall fritidsboliger innenfor planområdet bør begrenses. I tillegg til avgrensningen av hytteområdene, har også antallet hytter betydning for ferdsel inn mot flyttleia og beiteområdene. Kommunen har ønsket ca. 80 hytter, fordelt på fire byggetrinn, mens Landbruks- og matdepartementet foreslår å sette et tak på 60 fritidsboliger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg til Landbruks- og matdepartementets vurdering, og setter derfor en grense på maksimalt 60 fritidsboliger innenfor planområdet. Samtidig legger departementet til grunn at kommunen ved neste rullering av kommuneplanen, kan vurdere å øke antallet hytter noe, dersom det kan dokumenteres at dette ikke vil få negative virkninger for reindrifta eller for naturmangfold av nasjonal eller vesentlig regional verdi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Klima- og miljødepartementet i at  planområdet må kartlegges etter anerkjent metodikk i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan. Dersom kartleggingen avdekker at viktige naturverdier vil bli påvirket negativt, kan dette få betydning for hvor hyttene kan plasseres. Departementet legger til grunn at fylkesmannen trekkes inn i arbeidet med detaljreguleringen.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal det framgå av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vurderingene fra Klima- og miljødepartementet, og vurderer at kunnskapsgrunnlaget om virkninger på naturmangfoldet i området er mangelfullt. Ut fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, er det tatt inn en bestemmelse om at planområdet skal kartlegges etter anerkjent metodikk ved utarbeidelsen av detaljreguleringen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommuneplanens arealdel for Lierne kommune, vedtatt av Lierne kommunestyre 25. oktober 2018, og med avgrensning av planområdet på Kvelifjellet i tråd med oversendt kartskisse datert 7. mars 2019. I tillegg gjøres følgende endringer:

Innenfor område for fritidsbebyggelse på Kvelifjellet (H1-H3) tillates maksimalt 60 fritidsboliger.

Planbestemmelsene pkt. 5.6 får følgende tillegg:

Hensyn til reindriftas flyttlei skal ivaretas i detaljreguleringen. Innenfor felt H1 skal det etableres en buffersone mot det åpne myrarealet i nord. Tilkomstvegen til felt H1 tillates ikke plassert i myrkanten, men legges nede i skråningen.

Miljøverdiene i planområdet skal kartlegges etter anerkjent metodikk ved utarbeidelse av reguleringsplan.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Lierne kommune er orientert om vedtaket med kopi av dette brevet.

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Lierne kommune
Sametinget
Trøndelag fylkeskommune
Miljødirektoratet