Reguleringsplan for Bjønndalsveien i Saltdal kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bjønndalsveien, med noen endringer i planbestemmelsene. Departementet legger vekt på at vegen i liten grad kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser knyttet til reindrift, friluftsliv og naturmangfold. Ved opparbeidelse av vegen må det gjennomføres tiltak for å redusere negative virkninger på naturmangfoldet i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland er med dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn

Vi viser til fylkesmannens brev av 20.09.2018 og sakens dokumenter. Fylkesmannen i Nordland har vedtatt reguleringsplan for Bjønndalsveien med innsigelse fra fylkesmannen i Nordland. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13.

Planen omfatter en fire kilometer lang bilveg fra Bjønndalsvatn til ny parkeringsplass ved Tverråvatn. Formålet er å forlenge Bjønndalsveien slik at det blir sammenhengende bilveg fra fylkesveg 516 i Drageid helt inn til eksisterende hytter ved Tverråvatn. Strekningen Drageid-Bjønndalsvatn ble regulert til kjøreveg i 2011, men har i dag traktorvegstandard. I overkant av to kilometer av den nye vegstrekningen er også opparbeidet som traktorvei. Den regulerte bilveien følger i stor grad traktorveien, men er tilpasset terrenget der det er nødvendig for å sikre riktige stigningsforhold og unngå større skjæringer og fyllinger.

Eksisterende hytter ved Tverråvatn er utbygd på grunnlag av en disposisjonsplan fra 1985. 17 av 32 tomter er bebygd. Hyttene har adkomst på sti fra fylkesvei 812 ved Ljøsenhammeren (4 km) eller via traktorveien fra Drageid.

Den planlagte veien skal være felles for grunneierne i Øvre Drageid grunneierlag og ha en kjørebredde på fire meter og sju møteplasser. Ny parkeringsplass ved Tverråvatn skal ha 24 plasser. Veien skal benyttes som sommervei og være stengt med bom som reguleres av grunneierlaget. Ved opparbeiding av veien skal det ikke fjernes mer vegetasjon enn nødvendig.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til reguleringsplanen 06.12.2017. Fylkesmannen fremhever at planforslaget er i strid med LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel og kommunens politikk for framføring av vei til eksisterende hytteområder. Fylkesmannen mener at framføring av vei i et høyfjellsområde som er uberørt av tekniske inngrep kan ha negative konsekvenser for reindrift, landskap, naturverdier og friluftsliv. Konkret viser fylkesmannen til at veien berører områdene til Saltdal reinbeitedistrikt, et svært viktig friluftsområde og en viktig forekomst av naturtypen rikmyr.

Mekling ble gjennomført 01.06.2018 uten at partene kom til enighet.

Saltdal kommune vedtok planen 20.06.2018. Kommunen legger vekt på at veien vil øke tilgjengeligheten til hyttene og bidra til rekreasjon og god folkehelse for eldre hytteeiere. Veien vil også være nyttig ved skogsdrift, ved tilsyn og sanking av sau, og ved vedlikehold av damanlegget i Tverråvatn. Kommunen legger videre vekt på at det ikke er sterke miljømessige hensyn som taler mot tiltaket og fremhever at veien skal legges skånsomt i terrenget.

Fylkesmannen tilrår ved oversendelse av saken til departementet at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger tungtveiende samfunnsinteresser som tilsier at hensynet til naturmangfold, friluftsliv, landskap og reindrift bør vike.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte møte og befaring i området 19.10.2018. Representanter for Saltdal kommune, Fylkesmannen i Nordland, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet, grunneiere og Dragefossen kraftselskap deltok på befaringen.

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 28.11.2018 at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet mener at bit-for-bit nedbygging av naturen er et problem, og at vegen burde vært sett i sammenheng med andre utbygginger ved revisjon av kommuneplanen. Dersom veien bygges på en skånsom måte, mener departementet likevel at den i liten grad vil gi negative virkninger på natur- og friluftslivsverdier av nasjonal eller vesentlig regional karakter. Etter en samlet vurdering av de negative virkningene for natur- og friluftshensyn og den positive samfunnsnytten av veien, støtter ikke Klima- og miljødepartementet innsigelsen.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i brev av 19.11.2018 at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet mener at saken burde vært avklart ved revisjon av kommuneplanen, men vurderer at den er godt nok opplyst gjennom reguleringsplanprosessen. Departementet legger vekt på at området der veien ligger i begrenset grad brukes som beiteområde for tamrein, og at Saltdal Reinbeitedistrikt ikke har innvendinger til planen. Departementet mener veien vil ha positiv betydning for beitebruksinteressene og skogsdriften i området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13 avgjøre om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Den planlagte veien ligger i et åpent fjellområde 400-500 m.o.h. vest i Saltdal kommune. Området er småkupert med glissen fjellbjørkeskog, små vann, myrer og bekker. I Natur i Norge er området registrert som et småkupert åslandskap med lite eller ingen tekniske inngrep og med et sterkt naturpreg.

Landbruks- og matdepartementet viser til at veien skal stenges med bom og mener at den i begrenset grad vil påvirke reindrifta negativt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg til dette, og vil fremheve at eventuelle andre tiltak innenfor reinbeitedistriktet må vurderes konkret i forhold til konsekvenser for reindrifta.

Veien berører Trollhauan/Skjevlfjell som er registrert som et svært viktig friluftsområde. Klima- og miljødepartementet vurderer at veien kan virke forstyrrende for de som ønsker friluftsliv i uberørte områder, men fremhever at området fortsatt vil ha store arealer med uberørt preg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i vurderingene. Departementet mener det er positivt at det er lagt stor vekt på terrengtilpasning ved planlegging av veien. Bestemmelser om istandsetting av berørte sidearealer er viktig for å redusere landskapsvirkningen av tiltaket.

Den siste kilometeren av veien berører området Langvatnet-Gullurda som er registrert som en viktig forekomst av naturtypen rikmyr som er dårlig kartlagt. Klima- og miljødepartementet vurderer at tiltaket medfører risiko for skade på trua og verdifull natur, og anbefaler at det stilles vilkår om at vegen må unngå myr og etableres slik at den ikke hindrer vanntilførsel og avrenning fra myr og våtmark. For å ta hensyn til grotter må man unngå å påvirke løpet og mengden vann i bekker over og under bakken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vurderingene og mener at negative konsekvenser for naturmiljøet kan reduseres ved god terrengtilpasning og skånsom opparbeidelse av veien.

Generelt mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet at større avvik fra kommuneplanens arealdel bør unngås. For å sikre en helhetlig forvaltning av fjellområder med sterke interesser knyttet til landskap, friluftsliv, reindrift og naturmangfold bør ny utbygging og infrastrukturspørsmål vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet vurderer at den aktuelle veistrekningen ikke kommer i konflikt med reindriftsinteresser, naturverdier og friluftsinteresser av nasjonal eller vesentlig regional verdi. På bakgrunn av dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet til at reguleringsplanen for den aktuelle veistrekningen kan godkjennes.

I tråd med anbefalingene fra Klima- og miljødepartementet stilles det krav om at veien skal etableres direkte på myr uten grøfting, og at berørte sidearealer skal tildekkes med stedegne masser og vegetasjon. Det stilles også vilkår om at endring i løp og vannføring i bekker over og under bakken må unngås.

Det framgår av planbeskrivelsen at veien skal benyttes som sommervei, men dette er ikke tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Departementet endrer bestemmelsene i tråd med dette.

Departementet viser til at det ikke er utarbeidet konsekvensutredning for planen i tråd med forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 22.12.2014, § 2 første ledd bokstav d. Det er foretatt botaniske registreringer i planområdet og konsekvenser for naturmiljø, friluftsliv og reindrift er omtalt i planbeskrivelsen. Departementet kan derfor ikke se at feilen kan ha virket bestemmende på kommunens vedtak.

Departementets vedtak innebærer at innsigelsen fra fylkesmannen ikke er tatt til følge, men det er stilt krav om tiltak for å avbøte negative virkninger av planen.

Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12
Etter naturmangfoldloven § 7 skal det framgå av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Det framgår av naturbasen at veien berører en lokalitet av naturtypen rikmyr. På befaringen som ble gjennomført i forbindelse med planarbeidet ble det ikke registrert prioriterte arter eller truede eller nær truede arter i veitraséen. Klima- og miljødepartementet mener imidlertid at det er muligheter for at det finnes naturtyper innenfor området som er truet eller nær truet i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2018. Mulige grotter i området kan også ha truede arter og naturtyper.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vurderingene fra Klima- og miljødepartementet og vurderer at kunnskapsgrunnlaget om virkninger på naturmangfoldet i området er mangelfull. Ut fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 er det satt vilkår om at veien må bygges på en måte som sikrer vannbalansen i berørte myrområder. For å ta hensyn til grotter må man unngå å påvirke løpet og mengden vann i bekker over og under bakken.  

Etter naturmangfoldloven § 11 skal tiltakshaver dekke kostnadene for å begrense skadene på naturmangfoldet. Etter § 12 skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering for å unngå og begrense skade på naturmangfold. I denne saken er veien lagt slik at den i minst mulig grad berører myr. Det er også satt vilkår om at veien skal bygges slik at vannbalansen i berørte myrområder ikke endres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener dette innebærer en miljømessig forsvarlig utbygging.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Bjønndalsveien vedtatt av Saltdal kommunestyre 20.06.2018, med følgende endringer:

  • Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2 får følgende tillegg: Ved etablering av vei på myr skal det ikke grøftes. Der veien krysser myr skal den bygges opp med veiduk direkte på myr, bærelag og topplag. Endringer i løpet og mengden vann i bekker over og under bakken må unngås. Veien skal ikke brøytes.
  • Reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1 andre avsnitt får følgende tillegg: Berørte arealer skal tildekkes med stedlige masser og vegetasjon.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 andre ledd.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Nordland fylkeskommune
Saltdal kommune