Sørum kommune - innsigelse til detaljregulering for næringsområde på Smedstua

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Smedstua næringsområde, vedtatt av kommunestyret i Sørum 13. juni 2018. Departementet har i den konkrete saken lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å skape nye arbeidsplasser ved å tilrettelegge arealer for ny næringsutvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til fylkesmannens oversendelse av 21. november 2018 og til sakens dokumenter. Detaljregulering for Smedstua er sendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til planen, fordi den innebærer omdisponering av dyrket mark.

Bakgrunn for saken

Sørum kommune har vedtatt detaljregulering for Smedstua. Planen innebærer regulering av cirka 77 dekar, hvorav cirka 33 dekar næringsformål for lett industri-, håndverks-, service- og lagervirksomhet med tilknyttet kontordrift. Arealet ligger øst for E6 mellom tettstedene Frogner og Lindeberg, i tilknytning til eksisterende Sørum næringspark.

I kommuneplanen for 2015 – 2027, som ble vedtatt i juni 2015, var arealet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Etter initiativ fra forslagsstiller, ga kommunen i november 2015 tilslutning til oppstart av reguleringsarbeid. Kommunen ønsker å legge til rette for flere og mer varierte arbeidsplasser i Sørum.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i brev av 29. januar 2018 innsigelse til planforslaget. Innsigelsen er rettet mot at 29 dekar fulldyrket jord foreslås regulert til næringsareal, og er begrunnet i nasjonale føringer for jordvern og økt matproduksjon, og i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Fylkesmannen viser til at området er en del av et større sammenhengende jordbruksområde, og at forslaget er i strid med kommuneplanen, hvor arealet er avsatt til LNF-formål. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sier at jordvernhensyn skal vektlegges sterkt utenfor prioriterte tettsteder. Den regionale planen har pekt ut Berger og Heia som regionale næringsområder.

Sørum kommuneplan 2019 – 2031 var på offentlig ettersyn i 2018, og fylkesmannen fremmet da innsigelse til Smedstua næringsområde. Fylkesmannen mener at Smedstua ikke skal dekke et regionalt behov, og viser til at næringsområdet Bjerke ved E6 alene utgjør 100 dekar fulldyrket jord og over 300 dekar dyrkbar jord. Det påpekes at disse arealene ennå ikke er utbygd, og at de utgjør en stor utbyggingsreserve.

Akershus fylkeskommune uttalte i brev 30. januar 2018 at videre arbeid med planforslaget bør avvente konklusjonen i den pågående kommuneplanprosessen.

Sørum kommune vedtok reguleringsplanen for Smedstua 13. juni 2018, uten å ta innsigelsen fra fylkesmannen til følge. I oversendelsesbrevet av 16. oktober 2018 til fylkesmannen skriver kommunen at den ikke er uenig i viktigheten av å ivareta landbruksjord, men at konflikten ligger i vektingen mellom verneinteressene og utbyggingsinteressene. Kommunen viser også til at det er vanskelig å finne områder som er godt egnet for næringsvirksomhet i kommunen, og samtidig unngå store negative konsekvenser for verneinteresser og konflikter med eksisterende næring og jordvernhensyn.

Kommunen ønsker å legge til rette for en næringsutvikling som bidrar til å beholde og å skape nye varierte arbeidsplasser, i tråd med kommunens vedtatte næringsstrategi. For å oppnå dette, vil kommunen legge til rette for en tilstrekkelig arealreserve med attraktiv lokalisering. Smedstua er godt lokalisert i nærheten av E6 mellom Oslo og Gardermoen, og er nært knyttet til eksisterende Sørum næringspark. Planen regulerer ny avkjørsel fra Trondheimsvegen, som skal betjene både Sørum Næringspark og Smedstua. Dette vil innebære en forbedret trafikksituasjon lokalt, og være positivt også for boligområdet på Lindeberg.

Som avbøtende tiltak skal det utarbeides en matjordplan for Smedstua, som skal bidra til at matjorda tas vare på og brukes til å forbedre dyrket jord, eller i forbindelse med oppdyrking av dyrkbar jord. Matjordplanen vil ifølge kommunen ikke medføre at det totale arealpotensialet for dyrket og dyrkbar jord økes, men bidra til økt produksjon på arealet som allerede er der.

Mekling ble holdt 19. juni 2018, uten at det ble oppnådd enighet. Fylkesmannen anbefalte at Sørum kommune utsetter reguleringsplan for nytt næringsareal på Smedstua til ny kommuneplan er vedtatt, og at dette næringsarealet sees i sammenheng med samlet omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og med øvrige næringsarealer i ny kommuneplan.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i sitt oversendelsesbrev at innsigelsen tas til følge ut fra jordvernhensyn, og uttaler samtidig at eksisterende næringsområder på Bjerke og Bjerkemoen bør utnyttes bedre før nye arealer legges ut.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte møte og befaring 27. februar 2019 med representanter fra Sørum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Representanter fra utbygger, velforening og naboer var også til stede.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i sin uttalelse 22. mars 2019 at innsigelsen tas til følge. Departementet legger vekt på at det foreslåtte næringsområdet omfatter en betydelig mengde dyrket mark av stor verdi i et større sammenhengende jordbruksområde, og mener at det må foreligge samfunnsinteresser av stor betydning for å tillate nedbygging.

Departementet mener at spørsmål om nedbygging av jordbruksareal av nasjonal betydning, bør avklares gjennom behandlingen av kommuneplanen. Departementet viser også til at planen er i konflikt med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Landbruks- og matdepartementet mener næringsarealer må sees på i regional sammenheng, og ikke kun innenfor kommunegrensene. Departementet mener også at planforslaget vil medføre betydelige driftsmessige ulemper for to nærliggende gårdsbruk.

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 ble vedtatt av Sørum kommunestyre 12. juni 2019. Det samme næringsområdet som følger av detaljreguleringen for Smedstua, var lagt ut som næringsområde i kommuneplanforslaget, og ble vedtatt uten rettsvirkning på grunn av innsigelsen fra fylkesmannen. Den vedtatte kommuneplan 2019 – 2031 vil være gjeldende for Sørums del av nye Lillestrøm kommune, fram til ny kommuneplan blir vedtatt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. I denne saken skal departementet ta stilling til om detaljreguleringen for Smedstua næringsområde kan godkjennes slik planen er vedtatt av kommunen, eller om innsigelsen fra fylkesmannen skal tas til følge.

Ved behandling av nasjonal jordvernstrategi, fastsatte Stortinget i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord innen 2020 skulle være under 4 000 dekar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at den nasjonale jordvernpolitikken skal legges til grunn for kommunenes planlegging, og at kommunene bør være restriktive med å tillate omdisponering av dyrka mark. Planen for Smedstua innebærer omdisponering av 29 dekar dyrka jord av stor verdi, som også utgjør en del av et sammenhengende jordbruksområde. En slik omdisponering er i utgangspunktet ikke i samsvar med den nasjonale jordvernpolitikken, eller med føringer gitt i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Hensynet til jordvern må likevel veies opp mot øvrige samfunnsinteresser. I denne saken er det konflikt mellom jordvernhensyn og kommunens ønske om å legge til rette for nye næringsarealer. Sørum kommune vurderer det som vanskelig å finne områder som er godt egnet for ny næringsvirksomhet i kommunen, uten å komme i konflikt med andre samfunnsinteresser. Det aktuelle arealet er lokalisert i nærheten av E6 mellom Oslo og Gardermoen, inntil eksisterende Sørum næringspark, hvor kommunen i forbindelse med vedtatt næringsstrategi har vurdert at det er behov for nye næringsarealer.

Departementet legger også vekt på at arealet med dyrka jord som må omdisponeres for å realisere planen, er av begrenset størrelse. Departementet ser også positivt på at kommunen har vedtatt en reguleringsbestemmelse som sier at det skal utarbeides en matjordplan for Smedstua, og legger til grunn at dette følges opp.

Den aktuelle saken innebærer vanskelige avveininger mellom jordvernhensyn og hensynet til næringsutvikling og nye lokale arbeidsplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har likevel kommet til at kommunens ønske om å skape nye arbeidsplasser ved å tilrettelegge arealer for ny næringsutvikling, veier tyngst i denne saken, selv om det medfører omdisponering av dyrka mark. Departementet godkjenner ut fra dette detaljreguleringen for Smedstua næringsområde.


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sørum kommunestyre sitt vedtak av 13. juni 2018 av detaljregulering for Smedstua næringsområde.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Sørum kommune er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.


Med hilsen

 

Monica Mæland