Vestby kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 117 Deli i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Idrettsanlegg og lekeland her vil beslaglegge dyrket mark av svært god kvalitet, i strid med den nasjonale jordvernpolitikken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst, men med endret avgrensning for å ivareta naturverdier og jordvern. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 3. mai 2019, for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Kommunen ønsker i kommuneplanen å legge til rette for at område 117 Deli skal brukes til regionalt idrettsanlegg og lekeland, og at område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst skal sikre videre næringsutvikling. Fylkesmannen har innsigelse til områdene ut fra nasjonale føringer for jordvern, naturmangfold og samordnet areal- og transportplanlegging.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel 14. august 2018, til de to forannevnte områdene.

Innsigelsen til område 65 ble begrunnet med at næringsbebyggelse her var i vesentlig strid med nasjonale føringer for jordvern, og i konflikt med naturverdier av nasjonal og regional interesse. Det var flere forekomster av utvalgt naturtype hule eiker og naturtyper med B-verdi innenfor området, slik området da var avgrenset. 

Område 117 var i høringsforslaget avsatt til sentrumsformål, offentlig og privat tjenesteyting og idrettsformål. Innsigelsen ble begrunnet med at den foreslåtte arealbruken var i vesentlig strid med nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og jordvern. Fylkesmannen viste til at området består av dyrket mark og ligger utenfor grønn grense, og på det nærmeste omtrent 1 km fra togstasjonen i Vestby. I regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er Vestby prioritert vekstområde.

Mekling i saken ble gjennomført 26. februar 2018, men det ble ikke oppnådd enighet. Det ble skissert muligheter for endringer som kunne føre til at innsigelsene trekkes.

Vestby kommune sendte ved e-post 12. mars 2019 forslag til endringer i planen til fylkesmannen. Kommunen er innstilt på at grensen for område 65 legges slik at dyrket mark og gårdstunet ikke tas med, noe som også medfører at de hule eikene og dammen blir liggende utenfor. Område 117 endres slik at sentrumsformål, med boliger, kontor og forretning, faller bort. Kommunen mener fylkesmannens innsigelser er imøtekommet som følge av endringene, og ber om at innsigelsene trekkes.

Fylkesmannen besvarte brevet 15. mars 2019 og viser til at område 65 er redusert, slik at dyrket jord og naturtypelokaliteter ikke lenger blir berørt. Området vil fortsatt komme i konflikt med en dam for amfibier, og fylkesmannen forutsetter at kommunen i detaljregulering kartlegger områdets naturverdier og vurderer avbøtende tiltak. På dette grunnlag trekkes innsigelsen, forutsatt at endelig vedtak er i tråd med løsningen kommunen skisserer. For område 117 mener fylkesmannen at forslaget fortsatt vil innebære en omfattende omdisponering av dyrket mark, økt bilbruk og klimagassutslipp. Fylkesmannen mener store idrettsarenaer med hotell vil generere økt transport, og bør vurderes i et regionalt perspektiv med flere alternative lokaliseringer.

Vestby kommunestyre vedtok kommuneplanen 18. mars 2019, med endringer for områdene 117 og 65. Område 117 ble vedtatt med arealformålene idrettsanlegg og offentlig/privat tjenesteyting, uten sentrumsformål. Det ble vedtatt endring i planbestemmelsene om at det innenfor område for idrettsanlegg i detaljregulering, kan tillates hotell. Innenfor området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting, tillates kun Vennebyen. Område 65 ble redusert, ved at all dyrket/dyrkbar mark og gårdstunet (ca. 265 dekar) tas ut.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev 27. mars 2019, og ba om at innsigelsen trekkes.

Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev 11. april 2019. Fylkesmannen mener område 117 fortsatt er vesentlig i strid med nasjonale og regionale føringer for jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen anser innsigelsen til område 65 for ikke å være imøtekommet, og viser til at store deler av de nordlige delene av området fortsatt er inne. Slik næringsområdet fremstår i vedtatt kommuneplan, mener fylkesmannen det vil legge sterkt utbyggingspress på tilstøtende dyrket mark og naturtypelokaliteter.

Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte saken til departementet ved brev 3. mai 2019. Fylkesmannen viser til at fylkesmannens fagavdelinger har opprettholdt sine innsigelser til område 65 og område 117. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen har forståelse for kommunens ønsker om å utvikle næringsområdene, Vennebyen og regionalt idrettsanlegg. Fylkesmannen er imidlertid av den oppfatning at dette ikke kan forsvare omdisponering av så mye viktig dyrket mark, og at ytterligere dyrket mark blir utsatt for utbyggingspress.

Befaring og møte ble holdt 20. juni 2019 med deltakere fra Vestby kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet uttalte seg i brev 15. august 2019, og tilrår at innsigelsen til område 117 tas til følge. Departementet viser til at området består av 102 dekar dyrket mark av svært god kvalitet, og at det inngår i et område med store sammenhengende og lettdrevne jordbruksarealer. Departementet mener det burde vært foretatt alternativvurderinger når det foreslås omdisponering av verdifull dyrket mark, og mener avveiningen mellom tiltakets samfunnsnytte og jordbruksarealets verdi taler for å støtte innsigelsen.

Landbruks- og matdepartementet tilrår at innsigelsen til område 65 tas delvis til følge. Departementet vurderer det som svært positivt at kommunen har tatt ut all dyrket mark av planen, men peker på at 265 dekar dyrket mark av god kvalitet blir inneklemt av næringsarealer på tre sider. Departementet støtter derfor innsigelsen til den østre delen av området, som innebærer at dyrket mark blir inneklemt. Den søndre delen av området kommer etter Landbruks- og matdepartementets vurdering ikke i konflikt med nasjonale eller viktige regionale jordverninteresser.

Klima- og miljødepartementet uttalte seg i brev 18. oktober 2019. For område 117 tilrår Klima- og miljødepartementet at innsigelsen, av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, ikke tas til følge. Departementet mener likevel at det bør stilles vilkår om etablering av gang- og sykkelveg. Klima- og miljødepartementet legger særlig vekt på at det er rimelig avstand fra planområdet til kollektivknutepunkt med utviklingsmuligheter, og at aktivitetene det åpnes for, egner seg best utenfor definert sentrumsområde.

Klima- og miljødepartementet tilrår at innsigelsen til område 65 tas til følge for den nordvestlige delen på ca. 5 dekar, for å ivareta viktige naturverdier i området. Det vil medføre at en lokalitet med hul ask ivaretas. Det framgår at den hule asken på grunn av en feil i Naturbasen, tidligere ble omtalt som en hul eik. Treslaget ask er definert som truet (sårbar) i Norsk rødliste for arter 2015, og hul ask utgjør leveområde for mange truede arter.

Klima- og miljødepartementet omtaler også to dammer som berøres av utbyggingen av den østlige delen av området. Klima- og miljødepartementet mener det ved utarbeidelse av reguleringsplan for området, bør klarlegges om dammene i området er kalkrike og dermed definert som truet i rødlisten for naturtyper, og det bør i så fall tas hensyn til ved utformingen av planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan statlig organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

I denne saken er Vestby kommune og fylkesmannen uenige om de nye byggeområdene 117 og 65 i kommuneplanens arealdel, og det er disse områdene departementet skal ta stilling til. Departementet vurderer saken på bakgrunn av nasjonale føringer for arealpolitikken, knyttet til jordvern, naturmangfold og samordnet areal- og transportplanlegging.

Område 117
Området er etter endringer i planen angitt til formålet idrettsanlegg og offentlig og privat tjenesteyting, og sentrumsformålet er tatt ut. I tilknytning til idrettsanlegget er det planlagt hotell, og området for offentlig og privat tjenesteyting skal benyttes til lekelandkonseptet Vennebyen. Området er endret etter at innsigelsen ble fremmet, slik at sentrumsformålet er tatt ut og området for idrettsanlegg er flyttet.

Fylkesmannen har likevel opprettholdt innsigelsen til idrettsanlegg og offentlig og privat tjenesteyting. Fylkesmannen mener den foreslåtte utbyggingen i området fortsatt er vesentlig i strid med nasjonale og regionale føringer for jordvern og for samordnet areal- og transportplanlegging. Departementet skal derfor vurdere utbyggingen av område 117 opp mot nasjonale og regionale mål for jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging.

Nasjonale føringer for jordvern framgår av jordvernstrategien, og av brev 1. oktober 2018 fra Landbruks- og matdepartementet. I jordvernstrategien har Stortinget satt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrket jord må være under 4000 dekar. I brevet fra Landbruks- og matdepartementet fremgår at det i innsigelsessaker skal legges vekt på om arealet er av nasjonal eller vesentlig regional verdi, herunder om det er lettdrevet, og om det er en del av et større sammenhengende jordbruksareal.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge, da området består av 102 dekar dyrket mark av svært god kvalitet, og inngår i et område med store sammenhengende og lettdrevne jordbruksarealer. Kommunal- og moderniserings-departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det vil være i strid med nasjonale føringer for jordvern å tillate en så omfattende nedbygging av verdifull dyrket mark. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det i denne saken ikke er sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at jordvernet bør vike til fordel for den foreslåtte arealbruken. Etablering av et regionalt idrettsanlegg og et lekelandkonsept som Vennebyen bør vurderes i en bredere regional sammenheng, og slik at verdifull dyrket mark i størst mulig grad bevares.

Nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging framgår av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og retningslinjene er konkretisert i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I planen er Vestby vist som prioritert vekstområde. Vekstområdet skal avgrenses i kommuneplanen (grønn grense), og utenfor vekstområdet skal hensynet til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, prioriteres foran utbygging.

Konflikten i forhold til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er etter endringene i planen noe redusert, og Klima- og miljødepartementet støtter ikke innsigelsen ut fra dette hensynet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at dette hensynet alene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Området ligger imidlertid utenfor grensen for det prioriterte vekstområdet (grønn grense). Utenfor vekstområdet skal vern av jordbruksarealer gå foran utbygging. Dette viser at jordverninteressene i dette området er så viktige at utbygging ikke bør tillates.

Innsigelsen til område 117 er ikke begrunnet i naturmangfold, men virkninger for naturmangfold skal likevel vurderes. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Departementet har ved fylkesmannens brev 19. november 2019 fått nærmere opplysninger og vurderinger om naturmangfold i området. Det fremgår at det er en dam med salamander (nær truet) innenfor området, som vil forsvinne dersom området bygges ut. I tillegg er det påvist vipe (sterkt truet) i området, og en utbygging vil føre til at leveområdet ødelegges.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter det som fremgår foran, kommet til at utbyggingen av område 117 er vesentlig i strid med nasjonale jordvernhensyn, og derfor ikke kan godkjennes.

Område 65
Området er angitt til formålet næringsbebyggelse. Området er betydelig redusert etter at innsigelsen ble fremmet, slik at dyrket og dyrkbar mark er tatt ut. Konflikten med naturmangfold er også redusert. Fylkesmannen har likevel opprettholdt innsigelsen, fordi utbyggingen vil gi utbyggingspress på dyrket jord og naturtypelokaliteter. Departementet skal derfor vurdere utbyggingen av område 65 opp mot nasjonale mål for jordvern og naturmangfold.

Nasjonale mål for jordvern framgår som nevnt foran av jordvernstrategien og av brev 1. oktober 2018 fra Landbruks- og matdepartementet. I brevet fra Landbruks- og matdepartementet framgår blant annet at det skal det legges vekt på hvilke konsekvenser planforslaget får for jordressursen, herunder om dyrket mark blir inneklemt og utsatt for press.

Departementet viser til at næringsområdet er betydelig redusert for å imøtekomme innsigelsen. Ca. 265 dekar dyrket mark er tatt ut, slik at næringsområdet ikke lenger beslaglegger dyrket mark. Landbruks- og matdepartementet har likevel støttet innsigelsen for den østre delen av området, fordi dyrket mark her blir liggende inneklemt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener dette er et forhold som tilsier at næringsområdet bør avgrenses, ved at også den østre delen av området tas ut.

Departementet må også vurdere område 65 opp mot naturmangfold, som er en del av innsigelsen til dette området. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Miljødirektoratet har foretatt vurdering av område 65 etter naturmangfoldloven i brev 14. august 2019. Vurderingen knytter seg til en hul ask og to dammer med storsalamander innenfor næringsområdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til denne vurderingen, og til vurderingen som framgår av brevet 18. oktober 2019 fra Klima- og miljødepartementet. 

Næringsområdet er betydelig redusert når dyrket mark er tatt ut, og konflikten med naturmangfold er derfor også noe redusert. Klima- og miljødepartementet anbefaler likevel at 5 dekar i den nordvestlige delen av området, der det står en hul ask, tas ut. Treslaget ask er definert som truet (sårbar), og hul ask er leveområde for mange truede arter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er derfor enig med Klima- og miljødepartementet i at dette er hensyn som tilsier en endret avgrensning for den nordvestlige delen av næringsområdet.

Den østre delen av næringsområdet berører to dammer. Klima- og miljødepartementet mener disse bør undersøkes nærmere, og eventuelt tas hensyn til ved utarbeiding av reguleringsplan for området. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at grensen for denne delen av næringsområdet skal endres noe ut fra hensynet til jordvern, slik det framgår foran. Denne endringen vil også føre til at en av de to dammene blir bevart.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter dette kommet til at avgrensningen av næringsområde 65 må endres, for å ta hensyn til jordverninteresser og naturmangfold i området.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vestby kommunestyre sitt vedtak 18. mars 2019 om arealdelen til kommuneplanen for område 117 Deli. Området endres til landbruks-, natur- og friluftsformål. Departementet godkjenner område 65 Søndre To/Vestby næringspark øst, men med endret avgrensning slik det framgår av vedlagte kartutsnitt. Områdene som er skravert i kartutsnittet endres fra næringsformål til landbruks-, natur- og friluftsformål

Departementet ber om at kommunen tar inn endringene i plankartet.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Vestby kommune
Viken fylkeskommune

 

Områdene som er skravert endres fra næringsformål til LNF