Arealprofiler og arealstatistikk på ssb.no

Planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om utvikling og tilgjengeliggjøring av arealstatistikk, og arealprofiler for norske kommuner er nå publisert på ssb.no.

Bakgrunn

Arbeidet med arealprofiler er en oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, som foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for arealplanlegging gjennom arealprofiler. Interesseavklaringer og gode avgjørelser i plansaker må bygge på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Hensikten er at arealprofiler blir et godt verktøy for strategisk samfunns- og arealplanlegging og bidrar til bedre og raskere planprosesser. Inspirasjon er hentet fra folkehelseprofilene. Mer om bakgrunn kan leses i forprosjektrapporten.

Målet med arealprofilene er å gjøre arealstatistikk tilgjengelig på en enkel og brukervennlig måte. Dette er statistikk som kan ligge til grunn for arealregnskap, slik at det i alle planprosesser etableres et felles, omforent og godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for planarbeidet. Statistikken utvikles i hovedsak for det overordnede plannivået, det vil si som grunnlag for arbeidet med planstrategier, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Arealprofilene rammes inn av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og profilene kan brukes som del av statistikkgrunnlaget for oppfølging av FNs bærekraftmål i planlegging.

Innhold

Arealprofilene skal gi kommunene bedre tilgang til relevant arealstatistikk i planlegging uten å kreve store ressurser og høy kompetanse. Samtidig reduseres tiden som går med til informasjonssøk. Arealprofilene består av indikatorer som er skreddersydd for bruk i overordnet planlegging. For de som ønsker mer omfattende informasjon er det lenket videre til annet innhold på ssb.no.

Viktige målgrupper

Hovedmålgruppen for arealprofiler er norske kommuner og fagfolkene som deltar i planprosesser og arbeider med planstrategier og kommuneplaner. Videre er arealprofilene også tenkt å gi politikere, nærings- og organisasjonsliv, media og allmennheten bedre tilgang til arealstatistikk. At flere grupper får innsikt i den kunnskapen som legges til grunn for planlegging er viktig i et demokratisk øyemed.

Avgrensning

Arealprofilene er i hovedsak utarbeidet på grunnlag av eksisterende tall og statistikk. I årene framover vil vi også se på behovet og mulighetene for å utvikle nye indikatorer og nytt innhold.

Brukertest

Høsten 2020 inviterte vi relevante brukere i kommuner, fylkeskommuner og andre til å bidra i brukertesting av den første versjonen av arealprofiler og videre bidra i vurderinger rundt framtidig utvikling. Vi fikk vite mer om brukernes behov både i forhold til innhold, design og formidling. 

Resultatene fra brukertesten kan du lese i denne rapporten.

Kommentarer og tilbakemeldinger kan også sendes til Planavdelingen, KDD ved seniorrådgiver Mari Olea Lie på e-post: Mari-Olea.Lie@kdd.dep.no.

arealprofiler

Skjermdump av applikasjonen med indikatorene. Klikk på lenken for å åpne. I applikasjonen velger du kommune og klikker på en av indikatorene.