Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging – bedre tilgang til arealstatistikk på ssb.no

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om utvikling og tilgjengeliggjøring av arealstatistikk, og første versjon av arealprofiler for norske kommuner er nå publisert å ssb.no.

Bakgrunn

Arbeidet med arealprofiler er en oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt, som foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for arealplanlegging gjennom arealprofiler. Interesseavklaringer og gode avgjørelser i plansaker må bygge på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Hensikten er at arealprofiler blir et godt verktøy for strategisk samfunns- og arealplanlegging og bidrar til bedre og raskere planprosesser. Inspirasjon er hentet fra folkehelseprofilene. Mer om bakgrunn kan leses i forprosjektrapporten.

Målet med arealprofilene er å gjøre arealstatistikk tilgjengelig på en enkel og brukervennlig måte. Dette er statistikk som kan ligge til grunn for arealregnskap, slik at det i alle planprosesser etableres et felles, omforent og godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for planarbeidet. Statistikken utvikles i hovedsak for det overordnede plannivået, det vil si som grunnlag for arbeidet med planstrategier, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Arealprofilene rammes inn av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og profilene kan brukes som del av statistikkgrunnlaget for oppfølging av FNs bærekraftmål i planlegging.

Innhold

Arealprofilene skal gi kommunene bedre tilgang til relevant arealstatistikk i planlegging uten å kreve store ressurser og høy kompetanse. Samtidig reduseres tiden som går med til informasjonssøk. Første versjon av arealprofilene består av 24 indikatorer som er skreddersydd for bruk i overordnet planlegging. For de som ønsker mer omfattende informasjon er det lenket videre til annet innhold på ssb.no.

Viktige målgrupper

Hovedmålgruppen for arealprofiler er norske kommuner og fagfolkene som deltar i planprosesser og arbeider med planstrategier og kommuneplaner. Videre er arealprofilene også tenkt å gi politikere, nærings- og organisasjonsliv, media og allmennheten bedre tilgang til arealstatistikk. At flere grupper får innsikt i den kunnskapen som legges til grunn for planlegging er viktig i et demokratisk øyemed.

Avgrensning

Den første versjonen av arealprofiler er utarbeidet på grunnlag av eksisterende tall og statistikk. I årene framover vil vi også se på behovet og mulighetene for å utvikle nye indikatorer og nytt innhold. Kommentarer og tilbakemeldinger kan også sendes til Planavdelingen, KMD ved seniorrådgiver Mari Olea Lie på e-post: mari-olea.lie@kmd.dep.no.

Brukertest

Høsten 2020 inviterte KMD relevante brukere i kommuner, fylkeskommuner og andre til å bidra i brukertesting av den første versjonen av arealprofiler og videre bidra i vurderinger rundt framtidig utvikling. Vi fikk vite mer om brukernes behov både i forhold til innhold, design og formidling. Resultatene fra brukertesten kan du lese i denne rapporten.

Skjermdump arealprofilerSkjermdump av applikasjonen med indikatorene, klikk på bildet eller lenken ovenfor for å åpne. I applikasjonen velger du kommune og klikker på en av indikatorene.