Kartinnsynsløsninger for planleggere

Oversikt over viktige og nyttige innsynsløsninger fra fagmyndigheter.

For oversikt over det meste som finnes av kartinnsynsløsninger og informasjon om datasettene:

Innsigelsesmyndigheter med egen kartløsning eller sider om kart

Avinor

Kart og geografisk informasjon (Avinor)

Viser blant annet støysonekart, avrenningskart og byggerestriksjonsområder.

Bane NOR

Banekart (Bane NOR)

Bane NOR sin kartvisning viser jerbanenett, stasjoner. Byggegrense?

Direktoratet for mineralforvaltning

Kart (Direktoratet for mineralforvaltning)

Kartløsningen til Direktoratet for mineralforvaltning viser blant annet DMFs uttaksregister, bergrettighetsregisteret og NGUs register for pukk- og grusressurser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kartinnsynsløsning (DSB)

Sårbare objekter, skred- og flomfare, transport av farlig gods, infrastruktur og om sårbare objekter som fredet natur og fredete kulturminner, sårbare bygninger og befolkningsdata.

Fiskeridirektoratet

Kart i Fiskeridirektoratet

Galleri for Yggdrasil

Fiskeridirektoratets kartdata viser blant annet fiskeriaktivitet, fiskerireguleringer og akvakulturlokaliteter. Kartet "plan og sjøareal" har temalag som kystnære fiskeridata, ulike plandata, verneområder og andre temalag relevant for arealplanlegging.

Kystverket

Kystinfo (Kystverket)

Viser blant annet havner og farleder, sjømerker og sjøtrafikkinformasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kartverktøy (NVE)

NVE har kartdata om blant annet vann og vassdrag, breer, verneplan vassdrag, flom og skedfare, anlegg for kraftproduksjon og overføring. 

Riksantikvaren

Karttjenester (Riksantikvaren)

Askeladden (innlogging)

kulturminnesok.no

Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann.

Statens vegvesen

Nasjonal vegdatabank (NVDB) - vegkart

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger.

Statsbygg

Statens lokaler (Statsbygg)

Oversikt over statens eide og leide lokaler.

Andre innsynsløsninger

Kartkatalog for Miljødirektoratet

Datasett og tilhørende karttjenester for publikum, saksbehandlere og planleggere innenfor natur og miljø. Inneholder blant annet informasjon om naturvernområder og arter, friluftsområder, forurensning, kulturlandskap, landskapsstyper, støykart.

Universell utforming/tilgjengelighet

Data om tilgjengelighet i tettsteder og friområder (Kartverket)

Norsk institutt for bioøkonomi

Kilden arealinformasjon (NIBIO)

Arealressurser, jordsmonn, vegetasjon, landskap, beiting, reindrift, skogressurser.

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Om kartløsningen gravplasser i kart

Gravplasser i kart (KA)

Barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

www.barnetrakk.no

Folketråkk

Folketråkk er en digital plattform som skal styrke medvirkningen i planprosesser etter plan- og bygningsloven.

Folketråkk (DOGA)