Kunnskapsgrunnlaget i planlegging

Kartinnsynsløsninger for planleggere

Oversikt over viktige og nyttige innsynsløsninger fra fagmyndigheter.

For oversikt over kartløsninger, tjenester og applikajsoner, se geonorge.no 

Innsigelsesmyndigheter med egen kartløsning eller sider om kart

Avinor

Kart og geografisk informasjon (Avinor)

Viser blant annet støysonekart, avrenningskart og byggerestriksjonsområder.

Bane NOR

Banekart (Bane NOR)

Bane NOR sin kartvisning viser jerbanenett, stasjoner. Byggegrense?

Direktoratet for mineralforvaltning

Kart (Direktoratet for mineralforvaltning)

Kartløsningen til Direktoratet for mineralforvaltning viser blant annet DMFs uttaksregister, bergrettighetsregisteret og NGUs register for pukk- og grusressurser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kartinnsynsløsning (DSB)

Sårbare objekter, skred- og flomfare, transport av farlig gods, infrastruktur og om sårbare objekter som fredet natur og fredete kulturminner, sårbare bygninger og befolkningsdata.

Fiskeridirektoratet

Kart i Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets kartdata viser blant annet fiskeriaktivitet, fiskerireguleringer og akvakulturlokaliteter. Kartet "plan og sjøareal" har temalag som kystnære fiskeridata, ulike plandata, verneområder og andre temalag relevant for arealplanlegging.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Statlige virksomheter og tilgjengelighet (KDD)

Kartløsning som viser hvor statlige virksomheter er lokalisert og hvor tilgjengelige disse er med kollektiv transport eller gange. Kartløsningen dekker de ni største byområdene våre.

Kystverket

Kystinfo (Kystverket)

Viser blant annet havner og farleder, sjømerker og sjøtrafikkinformasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kartverktøy (NVE)

NVE har kartdata om blant annet vann og vassdrag, breer, verneplan vassdrag, flom og skedfare, anlegg for kraftproduksjon og overføring. 

Riksantikvaren

Karttjenester (Riksantikvaren)

kulturminnesok.no

Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann.

Statens vegvesen

Nasjonal vegdatabank (NVDB) - vegkart

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger.

Statistisk sentralbyrå

SSBs Kartportal

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. Les mer om dette på nettsiden om kart og geodata fra SSB.

Statsbygg

Statens lokaler (Statsbygg)

Oversikt over statens eide og leide lokaler.

Andre innsynsløsninger

Artsdatabanken

Økologisk grunnkart (Artsdatabanken)

Informasjon om arter, naturtyper, landskap og miljøvariabler som er relevant for forekomsten av dette mangfoldet.

Kartverket m.fl

Se plan (kartverket)

SePlan inneholder kopi av kartdata fra kommunenes arealplanbaser. Finn enkelt nasjonal planID, datoer, plantype og planstatus på en arealplan i din kommune ved å søke i tjenesten SePlan på Geonorge og følg link til selve planen på kommunens hjemmeside. 

Data om tilgjengelighet i tettsteder og friområder (Kartverket)

Kartdata fra kartleggingen av tilgjengelighet delt i underkategorier for tettsted og friluftsområder.

Norge i Bilder

Norge i bilder er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Statens kartverk. Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på internett.

Miljødirektoratet

Kartkatalog for Miljødirektoratet

Datasett og tilhørende karttjenester for publikum, saksbehandlere og planleggere innenfor natur og miljø. Inneholder blant annet informasjon om naturvernområder og arter, friluftsområder, forurensning, kulturlandskap, landskapsstyper, støykart.

Naturbase (miljødirektoratet)

Informasjon om utvalgte område for natur og friluftsliv.

Lakseregistret

Lakseregisteret viser utløpspunkter for om lag 1300 vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Lakseførende strekning (anadrom strekning) og punkter for vandringsstopp vises for en stor del av vassdragene.

Norsk institutt for bioøkonomi

Kilden arealinformasjon (NIBIO)

Arealressurser, jordsmonn, vegetasjon, landskap, beiting, reindrift, skogressurser.

Gårdskart (NIBIO)

Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer.

Nye Veier

Innsynsløsning (Nye Veier)

Viser veiprosjekter.

Regionale kartløsninger