Multilateralt samarbeid – en hjørnestein i utenrikspolitikken

Multilateralt samarbeid er viktig for å sikre og styrke norsk sikkerhet og velferd. Et sentralt mål for norsk utenrikspolitikk er å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet. 17. juni 2020 ble Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Gjennom å delta aktivt og å ta ansvar, styrkes vår evne til å ivareta norske og globale interesser. Å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer er Norges fremste utenrikspolitiske interesse.

Gjennom FN, Nato, våre tilknytningsavtaler til EU og en rekke andre multilaterale organisasjoner, arbeider Norge for å ivareta den internasjonale rettsordenen og for å fremme felles løsninger på felles problemer. Det flernasjonale systemet er et nettverk av avtaler og organisasjoner som er etablert av verdens stater i samarbeid. FN og FN-systemet er en bærebjelke i dette arbeidet.

En Unifil-soldat på post i sørøstre Libanon. FN-styrker skal beskytte sivile og bidra med nødvendig humanitær assistanse. Foto: FN
En Unifil-soldat på post i sørøstre Libanon. FN-styrker skal beskytte sivile og bidra med nødvendig humanitær assistanse. Foto: FN

Les mer om FN, Nato og andre multilaterale organisasjoners betydning, utfordringer og rolle i å finne løsninger på felles utfordringer som verdens står overfor i dag:

Regjeringen fremmet 14. juni 2019 stortingsmeldingen Norges rolle og interesser i det multilateralt samarbeid, Meld. St. 27 (2018-2019). Se hele meldingen om multilateralt samarbeid.