Forsiden

Hvorfor er det multilaterale samarbeidet viktig for Norge – norske interesser

Norge er særlig avhengig av et velfungerende og velregulert internasjonalt samfunn på grunn av vårt lands territorielle, ressursmessige og økonomiske særtrekk. Å forsvare og styrke en internasjonal rettsorden og multilateralt samarbeid er derfor en realpolitisk kjerneinteresse for Norge.

Det multilaterale systemet gir oss også mange muligheter til å fremme våre verdier. Nedenfor er en kort gjennomgang av hvorfor det multilaterale systemet er verdifullt for Norge på viktige tematiske områder. 

Folkeretten, det settet internasjonale rettsregler som Norges sikkerhet, velferd og økonomi er svært avhengige av, utvikles i all hovedsak gjennom det multilaterale systemet. Gjennom aktiv deltakelse i multilateralt samarbeid kan Norge bidra til at rettsreglene i størst mulig grad ivaretar våre interesser. Folkeretten er, som nasjonale lover, hele tiden i endring. Norge må alltid arbeide for at folkeretten utvikles, vedlikeholdes og tolkes på en måte som er i tråd med våre strategiske interesser og verdisyn.

Menneskerettigheter. Våre verdier tilsier at vi må arbeide for at alle mennesker skal kunne leve i frihet og trygghet, uansett hvor de bor. Det er i Norges interesse at det multilaterale systemet bidrar til å sørge for at menneskerettighetene respekteres globalt. Norge mener at respekt for menneskerettighetene forebygger konflikt og fremmer utvikling.

Sikkerhet. Norges sikkerhet er avhengig av en regelstyrt internasjonal orden og forpliktende multilateralt samarbeid. Som grunnlag for Norges sikkerhetspolitiske arbeid ligger folkeretten og medlemskapet i FN og i Nato. Å bidra internasjonalt til konfliktforebygging og konfliktløsning, fremmer både norske og globale interesser. Å arbeide med å forebygge, dempe og løse konflikter vil kreve bedre og mer effektiv internasjonalt samarbeid i årene som kommer. Norge er med i denne innsatsen, blant annet gjennom tilrettelegging av fredsforhandlinger og konfliktløsning, som lenge har vært en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk.

Hangarskipet USS Harry S. Truman og den norske korvetten KNM Skudd under Natos øvelse Trident Juncture i oktober-november 2018.  Kilde: Sjøforsvaret
Hangarskipet USS Harry S. Truman og den norske korvetten KNM Skudd under Natos øvelse Trident Juncture i oktober-november 2018. Norge har vært pådriver for et sterkere Nato-engasjement i det nordlige Europa og for etableringen av en ny kommandostruktur og ny maritim strategi. Foto: Sjøforsvaret

Økonomi. Norge har en åpen og sterkt internasjonalisert økonomi og har gjort god nytte av åpne, frie og velfungerende internasjonale markeder. Det er en sentral norsk interesse å opprettholde det internasjonale økonomiske og finansielle systemet og å bidra til at det fungerer godt.

Naturressurser og hav. Hav- og kystbaserte næringer står for omlag to tredeler av norske eksport og mange av våre sterkeste næringsklynger og kompetansesentre er knyttet til hav. Multilaterale avtaler og helhetlig nasjonal lovgivning sikrer at vi har rettigheter til naturressursene våre og at vi har markedsadgang til å selge ressurser som fisk, olje og gass. Norge har sterk interesse i å opprettholde det multilaterale systemet sett i dette perspektivet.

Klima- og miljøspørsmål. Det er viktig også for Norge at de tre bærekraftsmålene om å begrense klimaendringene og ta vare på livet under vann og på land nås. Klima- og miljøspørsmål er globale problemstillinger som krever både lokal og global handling. Regjeringen vil bruke FN og relevante multilaterale organisasjoner aktivt for å sikre god håndtering av globale miljøutfordringer og bærekraftsmålene, herunder en ambisiøs global politikk på områdene klima, biologisk mangfold, kultur- og naturarv, havplast og kjemikalier.

Internasjonal fattigdomsbekjempelse. Å arbeide for å redusere nød og lidelse i verden er i tråd med våre grunnleggende verdier og er i Norges interesse. Dersom vi mislykkes med fattigdomsbekjempelse kan det igjen gi grobunn for konflikt og drive millioner på flukt. Det multilaterale systemet har en sentral rolle i internasjonal fattigdomsbekjempelse.

Terror- og kriminalitetsbekjempelse. Terrorisme og organisert kriminalitet påvirker menneskers liv over hele kloden, også norske borgere. Norske interesser i terror- og kriminalitetsbekjempelse er ofte best i multilaterale rammer, særlig innenfor FN, men også samarbeidet med EU og Europa-rådet er svært viktig.

Migrasjon, asyl og gjenbosetting. Norge har en suveren rett til å regulere egen innvandrings- og flyktningpolitikk. Regjeringen fører en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å nå målene for regjeringens innvandringspolitikk.

Helse. Norske innbyggeres helse påvirkes av forhold utenfor Norge.  Smittsomme sykdommer kjenner ingen landegrenser. Internasjonalt samarbeid er nødvendig også for å beskytte norske borgere. Formålet med Norges internasjonale helsearbeid er å bidra til effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse i Norge og i andre deler av verden. God helse er også høyt prioritert i norsk utviklingspolitikk.

Utdanning. God utdanning for alle er avgjørende for å nå bærekraftsmålene innen 2030 og Norge har tatt et lederskap for å få utdanning høyere opp på den internasjonale dagsordenen. Norge har stor egennytte av det multilaterale utdanningssamarbeidet, spesielt innen rammen av EØS, Europarådet, Nordisk ministerråd, OECD og Unesco. Målet for regjeringens kulturinnsats i utviklingspolitikken er en sterk og fri kultursektor i utviklingsland. Norsk kulturliv deltar internasjonalt og regjeringen legger til rette for dette blant annet gjennom multilateralt samarbeid.

Humanitær innsats. Hovedmålet for Norges humanitære innsats er å redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet. Det multilaterale systemet ivaretar en rekke vitale funksjoner på området – både hva gjelder norm-utvikling, gjennomføring av humanitære aksjoner og bistand og for å få til godt samspill mellom humanitær innsats og mer langsiktig utvikling.

En grundigere gjennomgang av de ulike temaene finnes i stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i det multilaterale samarbeidet, Meld. St. 27 (2018-2019).