Kompakt

Kompakt er regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar. Høsten 2011 fikk Kompakt ny struktur og mandatet ble revidert.

I dag består Kompakt av 33 medlemmer som alle representerer ulike interessentgrupper; myndigheter, næringslivet, fagbevegelsen, sivilt samfunn og akademia. Medlemmer oppnevnes for to år ad gangen.

Kompakt har to overordnede målsettinger for sitt arbeid:

  • Å styrke regjeringens grunnlag for politikkutforming og beslutninger knyttet til næringslivets samfunnsansvar med hovedvekt på internasjonale problemstillinger
  • Å styrke dialogen mellom regjeringen, næringslivet, interesseorganisasjoner og akademia i sentrale spørsmål knyttet til næringslivets samfunnsansvar

For å nå disse målsettingene gis Kompakt følgende mandat:

  • Avgi uttalelser til regjeringen og departementene når disse ber om Kompakts syn
  • Foreslå ny politikk eller konkrete tiltak på eget initiativ
  • Tilrettelegge for diskusjon av problemstillinger som har bred relevans for norske aktørers arbeid relatert til næringslivets samfunnsansvar
  • Bidra til kompetanseheving og informasjonsutveksling av betydning for Kompakts formål

Det skal avholdes møter ved behov, normalt fire møter pr. år. Ett av disse kan avholdes som et åpent møte eller seminar. Alle møter forberedes av et arbeidsutvalg (utvalget velges av og blant Kompakts medlemmer for to år ad gangen).

Kompakt ledes av Utenriksdepartementet, som også innehar sekretariatsfunksjonen.