Utenrikstjenestens samarbeid med norsk næringsliv

Utenrikstjenestens 110 ambassader og generalkonsulater i alle verdensdeler kan bistå bedrifter og næringsmiljøer med informasjon om relevante forhold i de enkelte land, veiledning og formidling av kontakter.

I Utenriksinstruksens §18 heter det:

"Utenrikstjenestemenn skal fremme Norges næringsinteresser i utlandet og rapportere om generelle og spesielle forhold som har eller kan få betydning for norsk næringsliv."

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver.

Norske økonomiske interesser i utlandet har fått et betydelig omfang. De økonomiske forbindelser med utlandet går langt ut over tradisjonell eksportvirksomhet. Det omfatter også oppkjøp og salg av virksomheter, fusjoner, teknologisamarbeid, handel med tjenester, gjenkjøp, strategiske allianser og reiselivstjenester m.m. Det vesentlige av Utenriksdepartementets bistand til norske bedrifter skjer ved våre utenriksstasjoner. Seksjon for kultur og næringsfremme bistår enkeltbedrifter som henvender seg til departementet.

Næringslivskontakt i utlandet

Stasjonene bistår bedriftene på ulike måter:

  • informerer om vertslandets bestemmelser mht. salg, kjøp eller etableringer, om kulturelle, politiske og sosiale forhold av interesse, samt om særskilte vilkår man bør være oppmerksom på. 
  • bidrar til å utarbeide generell land- og regioninformasjon av relevans også for næringslivet. Som en konkret oppfølging av stortingsmelding nr. 10 om næringslivets samfunnsansvar har stasjonene også utarbeidet egne landnotater om samfunnsansvar i sine respektive land. En fellesportal for alle landnotatene finner du her. 
  • sørger for at bedriften får kontakt med rette myndighet i saker som er avhengige av offentlige godkjennelser og bistår bedriften i oppfølgingen der dette er ønskelig. 
  • samarbeider med bedriftene om møter og andre arrangementer som kan bidra til å knytte kontakter med potensielle samarbeidspartnere og dermed bedre markedsmuligheter. 
  • bistår bedriften hvis det oppstår problemer knyttet til virksomheten der det er naturlig at norske myndigheter bistår.

Utenriksdepartementet, ved Seksjon for kultur og næringsfremme, organiserer i samarbeid med utenriksstasjonene møteplasser for norske bedrifter etablert i utlandet. Utenriksstasjonene tilrettelegger ulike former for kontakt med og mellom norske bedrifter i de enkelte land.

Innovasjon Norge (IN) er for tiden representert i 30 land. Flere steder er Innovasjon Norge samlokalisert med utenriksstasjonene og formelt en del av disse. I land hvor Innovasjon Norge ikke er representert skal utenriksstasjonene representere Innovasjon Norge i næringslivssaker.

Næringslivskontakt i Norge

Samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge er nært, basert blant annet på en egen samarbeidsavtale. Utenriksdepartementet har også tett kontakt med organisasjonene i arbeidslivet (som NHO, HSH og LO) og organisasjoner som forvalter virkemidler for næringslivet, herunder Intsok, Intpow, Norfund, Norad, Giek, Eksportkreditt Norge, Eksportutvalget for fisk og Norges Rederiforbund (se lenker til høyre).

Jevnlige møter med næringslivsorganisasjoner og næringslivsnettverk gir Utenriksdepartementet en mulighet til å følge med på utviklingen av ulike sektorer i Norge. Dette er viktig både i forhold til planlegging og gjennomføring av næringslivsdelegasjoner og som et middel til informasjonsdeling.

Iblant er det aktuelt for Utenriksdepartementet å arrangere informasjonsmøter for næringslivet - eventuelt i samarbeid med andre aktører som Innovasjon Norge og NHO. Målet med disse møtene er ikke å gi konkrete råd om hvorvidt norske selskaper skal gå inn i eller trekke seg ut av bestemte markeder, men å formidle relevant informasjon på nøytralt grunnlag som vil kunne gi selskapene et bedre beslutningsgrunnlag.

Utenriksdepartementet informerer også gjerne bedrifter samlet dersom de opptrer i regionale næringsklynger eller kommer sammen på annet vis, om utenrikstjenestens tilbud .Utenrikstjenesten er likeledes meget interessert i å få økt innsikt i de muligheter og utfordringer disse miljøene opplever internasjonalt.

Statsbesøk og næringslivsdelegasjoner

Hovedmålsettingen med statsbesøk og offisielle besøk er å styrke Norges interesser i utlandet. Slike besøk kan gi gode muligheter for å fremme norske økonomiske og kommersielle interesser, og næringslivet har ofte en sentral plass i programmet. Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for de bilaterale handelsforbindelsene og således det konstitusjonelle ansvaret for næringslivsinnholdet ved besøk. Innovasjon Norge er den mest brukte samarbeidspartner for NHD ved slike besøk. Utenriksdepartementet ved Næringslivsseksjonen samarbeider nært med ansvarlig departement/IN og den aktuelle utenriksstasjon for å sikre gjennomføringen av næringslivsprogrammet.

Innholdet i et næringslivsopplegg vil variere i lys av norske økonomiske interesser i besøkslandet. Ofte arrangeres det ulike fagseminarer og bedriftsbesøk. Medlemmer av kongefamilien deltar aktivt i næringslivsopplegget ved slike besøk.

Nyttige lenker