Afghanistan - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og sterkt forverret. Taliban-bevegelsen har inntatt Kabul og kontrollerer mesteparten av landet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 04.08.2021 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Afghanistan

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Afghanistan. Nordmenn som befinner seg i Afghanistan oppfordres til å forlate landet.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Afghanistan på grunn av den pågående konflikten i landet.

 

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og sterkt forverret. Taliban-bevegelsen kontrollerer det meste av landet, inkludert hovedstaden Kabul. Andre bevæpnede grupper er også aktive og enkelte, slik som ISKP, gjennomfører også angrep. Omfattende kriminalitet gjør forholdene ytterligere forverret, se kapittelet om kriminalitet.

Utenfor større byer vil det i mange tilfeller være kun sporadiske kommunikasjonsmuligheter (internett-tilgang og mobildekning), og satellitt-telefon kan være eneste alternativ utenfor urbane strøk.[1]

Afghanistans infrastruktur og veiforbindelser er dårlig utbygd, noe som medfører at store deler av landet i perioder er vanskelig tilgjengelig og stedvis ufremkommelig.

Den norske ambassaden i Kabul er nå stengt. Norske myndigheter har derfor ikke anledning til å yte konsulær bistand til norske borgere i Afghanistan.

Norske borgere i Afghanistan oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Man bør sørge for å ha en gyldig reiseforsikring som dekker reiser til Afghanistan.

Publikum bes kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no.

[1] Afghanistan, International SOS assistance app

Helsetilbudene i Afghanistan er begrenset. Det finnes noen private, internasjonale legesentre i Kabul som kan benyttes ved lettere sykdomstilfeller. Utover dette er tilbudet i all hovedsak begrenset til det lokale helsevesenet. Ved alvorlige sykdomstilfeller anbefales utreise av Afghanistan for behandling.

Koronasituasjonen (covid-19): Smittesituasjonen i Afghanistan er ikke under kontroll, og antall smittede øker. Testkapasiteten er lav og vaksineringen går sakte. De offisielle tallene på antall smittede og døde i forbindelse med pandemien er forholdsvis lave, men det er store mørketall.

Innreise: Innreise til Afghanistan er for tiden ikke mulig som følge av Taliban-bevegelsens maktovertakelse. Utenriksdepartementet har ikke anledning til å overprøve lokale myndigheters restriksjoner og eventuelle reaksjoner på brudd på disse.

Utreise: Grunnet Taliban-bevegelsens maktovertakelse er utreise fra Afghanistan svært vanskelig. Det er for tiden ingen kommersielle flyvninger.

Kriminaliteten i landet er omfattende, og den dårlige sikkerhetssituasjonen, stor arbeidsledighet og manglende utvikling blir utnyttet av kriminelle aktører. Kriminalitet og politisk motivert vold har i mange tilfeller fellestrekk som gjør at det er vanskelig å skille mellom disse. Narkotikaproduksjon og handel er en sentral inntektskilde. Data om omfanget av drap, ran, overgrep og bortføringer er lite tilgjengelig, men antas å være utbredt. Lovløse tilstander preger deler av landet. Utlendinger er mer utsatt.[1]

[1] Afghanistan, International SOS assistance app

Afghanistan ligger i et jordskjelvutsatt område. Det var jordskjelv med et firesifret antall omkomne i 1998 og 2002, og flere hundre omkom i et større skjelv høsten 2015. Snørike vintre medfører store flomproblemer i vårløsningen mange steder. Snø- og jordskred kan også forekomme i perioder med mye nedbør. Luftkvaliteten er tidvis svært dårlig.

Alle utlendinger i Afghanistan er underlagt afghanske lover og regler. Strafferammene kan være betydelig høyere enn i Norge, og soningsforholdene svært dårlige. Rettsprosessene kan trekke ut i lang tid og man kan bli nektet utreise før saken er avklart.

Besittelse av alle typer narkotiske stoffer, selv i små mengder, er strengt forbudt og strafferammen er høy.

Det er forbudt å drikke alkohol på offentlige steder.

Homoseksualitet er forbudt.

På offentlige steder bør kvinner kle seg i løse klær som dekker armer og bein, i tillegg dekke håret. Menn bør ikke bruke shorts.

Nødtelefon: 119

Ambassaden er nå stengt.

Dersom krise og behov for kontakt med ambassaden utenfor åpningstid:

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside (ambassaden er midlertid stengt)

Den afghanske ambassaden i Oslo

 

Afghanistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Afghanistan.