Polen - reiseinformasjon

Norske borgere kan fritt reise inn i Polen. Du finner mer informasjon om innreiseregler og mulige konsekvenser for reisende av krigføringen i Ukraina i kapittelet Innreise, mellomlanding, utreise under.

Reisende fra Norge og andre Schengen-land kan fritt reise inn i Polen.Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. En endring i krigsbildet i Ukraina kan også endre innreisebestemmelser til Polen. Det er ditt eget ansvar være kjent med disse bestemmelsene, samt å ha gyldige dokumenter.

Krigen i Ukraina har ført til et stort antall ukrainske flyktninger i Polen. Tilstrømningen av flyktninger gjør at det til tider kan oppstå kapasitetsproblemer mht innkvarteringsmuligheter i grenseområdene. Vi anbefaler at reisende orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

Husk ID: Alle som befinner seg i Polen plikter å ha gyldig ID til enhver tid. For norske borgere vil dette si pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett. 

Reise med barn: Polske myndigheter kan kreve dokumentasjon på at personer som reiser i følge med barn er barnets foresatte eller har fullmakt fra foresatte til å reise med barnet. Dersom kun én foresatt reiser med barnet, kan de kreve å se fullmakt fra den andre. Tilsvarende bør mindreårige barn som reiser alene ha med fullmakt fra foreldrene der det bekreftes at det er i orden for dem at barnet reiser alene.

Lengre opphold: For opphold utover tre måneder må det søkes tillatelse. Du finner mer informasjon hos det polske utlendingsdirektoratet eller Polens ambassade i Oslo. Studenter kan også kontakte studiestedet ang. oppholdstillatelse i studietiden.

Polen er generelt et trygt land. Det anbefales likevel å ta vanlige forholdsregler.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Norsk førerkort er gyldig i Polen.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i de største byene. Det anbefales å være forsiktig i og rundt disse da det har forekommet sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Polen har et velfungerende helsevesen, men standarden på sykehus og akuttmottak er noe lavere enn hva vi er vant med i Norge. Manglende engelskkunnskaper er en utfordring flere steder, særlig utenfor de største byene.

Reiseforsikring: Alle reisende anbefales å ha gyldig reiseforsikring og Europeisk helsetrygdekort.

Covid-19 – smittevernrestriksjoner: Polske myndigheter har tidvis hatt nasjonale begrensninger av hensyn til smittevernet. Disse er nå opphevet, men evt nye restriksjoner vil til enhver tid være beskrevet på den polske regjeringens nettsider (engelsk). Du kan også finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Behandling: Ved akutt sykdom skal man ringe nødnummeret 112/999. Det kan også være lurt å kontakte forsikringsselskapet sitt og spørre om de anbefaler konkrete sykehus/legesentre.  

Kriminaliteten ligger på samme nivå som andre europeiske land. Det anbefales å ta generelle forholdsregler, særlig på togstasjoner og andre steder der mange mennesker samles. Det er viktig å oppbevare verdisaker som penger, pass, mobiltelefon osv. på en forsvarlig måte.

Hatkriminalitet. Voldskriminalitet mot personer med ikke-vestlig bakgrunn og mot LHBT-personer kan forekomme.

Svindel. Flere turister har opplevd å bli svindlet eller truet til å gi fra seg penger på strippeklubber. Dette er særlig et problem i de større turiststedene. Flere av disse stedene har svært aggressive «innkastere» som særlig går etter berusede menn. Det anbefales å unngå slike steder.

Naturkatastrofer forekommer sjelden i Polen. Områdene langs de store elvene (Wisla og Odra), samt kystområdet rundt Gdansk og Slupsk, rammes tidvis av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Snøskred i fjellene kan også forekomme. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter når man befinner seg i disse områdene.

Polske lover og regler bør ikke by på spesielle utfordringer for en tilreisende nordmann. Straffene for lovbrudd er imidlertid strengere enn i Norge. Besittelse av narkotika, selv små mengder, er forbudt og straffbart. Det er også ulovlig å drikke alkohol på offentlig sted. I tillegg bør man merke seg at nasjonal stolthet, landets historie og religion spiller en større rolle i polakkers bevissthet enn hos de fleste nordmenn. Det er forbudt å fornærme staten eller dens symboler, herunder presidenten. Det er også forbudt å fornærme kirken og religiøse følelser.

LHBTI-reisende: Det er ingen juridiske begrensninger for forhold mellom voksne av samme kjønn eller organisering av LHBTI-arrangementer i Polen. Polsk lov forbyr diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet. Sosial aksept av LHBTI-individer er likevel ikke like utbredt som i Norge. Nedsettende kommentarer om LHBTI-personer, trakassering og vold mot LHBTI-miljøer har økt de siste årene.

Se også nettsidene til International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).

Nødtelefon 112

Politi 997

Brann 998

Ambulanse 999

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Norske konsulater i Polen

Polen. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Polen.