Polen - reiseinformasjon

Norske borgere kan fritt reise inn i Polen. Fullvaksinerte, personer som har tatt en negativ test de siste 48 timene og personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene er i tillegg unntatt karantene. Du finner mer informasjon om innreise- og karanteneregler i kapittelet Innreise, mellomlanding, utreise under. I kapittelet om helse finner du informasjon om hvilke smittevernsrestriksjoner som gjelder i Polen og hva du skal gjøre hvis du blir syk.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar være kjent med disse, samt å ha gyldige dokumenter.

Husk ID: Alle som befinner seg i Polen plikter å ha gyldig ID til enhver tid. For norske borgere vil dette si pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett. 

Covid-19 - innreise fra Norge og Schengen: Reisende fra Norge og andre Schengen-land kan fritt reise inn i Polen, men skal som hovedregel sitte ti dager i karantene. Alle som ankommer Polen med fly skal fylle ut skjemaet  Passenger Locator Form før innsjekk.

Reisende fra Schengen-land er unntatt karantene hvis:

 • De har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene før innreise. PCR og antigen hurtigtest godkjennes
 • De er fullvaksinerte med en EU-godkjent vaksine. Det må ha gått minst 14 dager siden siste dose ble satt.
 • De tester negativt etter ankomst til Polen. Karantenen kan avsluttes så snart svaret er klart.
 • De har hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Barn under 12 år, som reiser ifølge med foreldre/foresatte, er unntatt karantene dersom foreldrene/foresatte er unntatt. (Med andre ord, dersom foresatte er fullvaksinerte, har hatt covid-19 eller har testet negativt de siste 48 timene før innreise, er barnet også unntatt karantene).

Polen er tilknyttet den europeiske koronasertifikat-ordningen. Koronasertifikat fra helsenorge.no kan dermed brukes som dokumentasjon på at man er fullvaksinert, testet eller har vært syk. Husk å velge fanen EU/EØS på kontrollsiden.

Covid-19 - innreise fra andre land: Norske borgere og personer som har lovlig opphold i Norge kan reise inn i Polen fra land utenfor Schengen, men skal som hovedregel sitte ti dager i karantene. Reisende som ankommer med fly skal fylle ut skjemaet Passenger Locator Form før innsjekk.

Reisende fra land utenfor Schengen er unntatt karantene hvis:

 • De er fullvaksinerte med en EU-godkjent vaksine. Det må ha gått minst 14 dager siden siste dose ble satt.
 • De har hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Barn under 12 år, som reiser ifølge med foreldre/foresatte, er unntatt karantene dersom foreldrene/foresatte er unntatt. (Med andre ord, dersom foresatte er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19, er barnet også unntatt karantene).
 • Karantenen kan avsluttes dersom den reisende tester negativt (PCR eller hurtigtest). Testen kan tidligst tas på dag åtte etter ankomst.

Europeisk koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon (se omtale i punktet om innreise fra Schengen-land).

Covid-19 - mellomlanding: Personer som mellomlander i Polen og reiser videre innen 24 timer er unntatt karantene. Man må vise flybillett for neste reise.   

Reise med barn: Polske myndigheter kan kreve dokumentasjon på at personer som reiser i følge med barn er barnets foresatte eller har fullmakt fra foresatte til å reise med barnet. Dersom kun én foresatt reiser med barnet kan de kreve å se fullmakt fra den andre. Tilsvarende bør mindreårige barn som reiser alene ha med fullmakt fra foreldrene der det bekreftes at det er i orden for dem at barnet reiser alene.

Lengre opphold: For opphold utover tre måneder må det søkes tillatelse. Du finner mer informasjon hos det polske utlendingsdirektoratet eller Polens ambassade i Oslo. Studenter kan også kontakte studiestedet ang. oppholdstillatelse i studietiden.

Polen er generelt et trygt land. Det anbefales likevel å ta vanlige forhåndsregler.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Norsk førerkort er gyldig i Polen.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i de største byene. Det anbefales å være forsiktig i og rundt disse da det har forekommet sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Polen har et velfungerende helsevesen, men standarden på sykehus og akuttmottak er noe lavere enn hva vi er vant med i Norge. Manglende engelskkunnskaper er en utfordring flere steder, særlig utenfor de største byene.

Reiseforsikring: Alle reisende anbefales å ha gyldig reiseforsikring og Europeisk helsetrygdekort.

Covid-19 – smittevernrestriksjoner: Polske myndigheter har innført en rekke nasjonale begrensninger av hensyn til smittevernet. Disse er beskrevet på den polske regjeringens nettsider (engelsk). Blant de viktigste restriksjonene er:

 • Påbud om å bruke maske på kollektivtransport og i offentlige bygg. Utendørs skal man bruke maske dersom det ikke er mulig å holde 1,5m avstand til andre.
 • Begrensninger på hvor mange som kan være til stede i butikker, på kjøpesentre, hoteller o.l.
 • Hjemmekontor anbefales hvis mulig.

Brudd på regelverket kan føre til bøter.

Du finner mye informasjon og svar på de vanligste spørsmålene (engelsk) om koronasituasjonen på den polske regjeringens hjemmeside, men det kan ta noe tid før denne oppdateres.

Covid-19 - testing, karantene, isolasjon og behandling: Polske myndigheter har opprettet en informasjonslinje for spørsmål om koronasituasjonen: +48 800 190 590. De opplyser at denne er bemannet av engelskspråklig personell.

Testing: Personer som har fastlege i Polen skal ta kontakt med denne dersom man har behov for testing. Personer som ikke har fastlege kan kontakte nærmeste sanitærepidemiologiske stasjon (Sanepid) eller lokal legevakt. Ved mistanke om smitte skal man ringe, ikke oppsøke legekontoret. Merk at disse opplever stor pågang og at de ansatte ofte har begrensede engelskkunnskaper. Det er mulig å kontakte private tilbydere av testing, som ofte har bedre kapasitet og bedre engelskkunnskaper, men man må da betale for testen. Så snart du har bedt om en test er du i karantene og kan kun forlate hjemmet for å gjennomføre testen. Etter at resultatet foreligger vil polske helsemyndigheter avgjøre om karantenen kan avsluttes.

Karantene: Alle som har hatt nærkontakt med personer som er bekreftet smittet skal i karantene. Dersom man ikke opplever symptomer kan karantenen avsluttes etter ti dager, man trenger ikke negativ test.

Dersom man ønsker å teste seg må man ta kontakt med polske helsemyndigheter (se punktet om testing over), men selv om man tester negativt skal man være ti dager i karantene etter en nærkontakt.

Merk at karantenereglene er strengere enn i Norge, man kan ikke forlate hjemmet/karantenestedet i karanteneperioden. Brudd på karantenereglene kan straffes med bøter.

Isolasjon: Personer som er bekreftet smittet med koronavirus skal i isolasjon. Isolasjon kan gjennomføres i hjemmet. Brudd på isolasjonsreglene kan straffes med bøter på opptil 30.000 PLN og inntil ett års fengselsstraff. Personer som bor sammen med en smittet person skal i karantene.

Behandling: Pasienter med alvorlige symptomer legges inn på sykehus for behandling. Ved akutt sykdom skal man ringe nødnummeret 112/999. I mindre akutte tilfeller skal man ringe korona-telefonen +48 800 190 590. Det kan også være lurt å kontakte forsikringsselskapet sitt og spørre om de anbefaler konkrete sykehus/legesentre.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Kriminaliteten ligger på samme nivå som andre europeiske land. Det anbefales å ta generelle forhåndsregler, særlig på togstasjoner og andre steder der mange mennesker samles. Det er viktig å oppbevare verdisaker som penger, pass, mobiltelefon osv. på en forsvarlig måte.

Hatkriminalitet: Voldskriminalitet mot personer med ikke-vestlig bakgrunn og mot LHBT-personer kan forekomme.

Svindel: Flere turister har opplevd å bli svindlet eller truet til å gi fra seg penger på strippeklubber. Dette er særlig et problem i de større turiststedene. Flere av disse stedene har svært aggressive «innkastere» som særlig går etter berusede menn. Det anbefales å unngå slike steder.

Naturkatastrofer forekommer sjelden i Polen. Områdene langs de store elvene (Wisla og Odra), samt kystområdet rundt Gdansk og Slupsk, rammes tidvis av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Snøskred i fjellene kan også forekomme. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter når man befinner seg i disse områdene.

Polske lover og regler bør ikke by på spesielle utfordringer for en tilreisende nordmann. Straffene for lovbrudd er imidlertid strengere enn i Norge. Besittelse av narkotika, selv små mengder, er forbudt og straffbart. Det er også ulovlig å drikke alkohol på offentlig sted. I tillegg bør man merke seg at nasjonal stolthet, landets historie og religion spiller en større rolle i polakkers bevissthet enn hos de fleste nordmenn. Det er forbudt å fornærme staten eller dens symboler, herunder presidenten. Det er også forbudt å fornærme kirken og religiøse følelser.

Nødtelefon 112

Politi 997

Brann 998

Ambulanse 999

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Norske konsulater i Polen

Polen. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Polen.