Serbia - reiseinformasjon

Serbia er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet, men opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Trafikk og helsevesen av varierende kvalitet utgjør for øvrig de største utfordringene for turister. Reisende bør gjøre seg kjent med lokale forhold i forkant av reisen.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass: For innreise til Serbia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt id-kort med reiserett, jf. Visa regime for entering Serbia Norway | Ministry of Foreign Affairs (mfa.gov.rs). Passet må være gyldig i minst tre måneder fra planlagt utreise fra Serbia. 

Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Serbia ved opphold i inntil tre måneder. For opphold utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse i Serbia.

Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise.

Andre reisebevis: Alle med reisebevis for flyktninger (grønt eller blått) og utlendingspass (blått eller grått) er visumpliktige i Serbia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan serbiske myndigheter nekte deg utreise fra Serbia. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager. Spørsmål om visum kan rettes til Serbias ambassade i Oslo.

Mistet pass: Hvis du mister pass, reisebevis eller ID-kort, må du melde tapet til serbisk politi og kontakte ambassaden i Beograd. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta to uker.

Kosovo: Det har vært tilfeller der norske statsborgere med kosovisk opprinnelse får problemer ved grensen, da Serbia ikke anerkjenner Kosovo som stat.

Transitt via Kosovo: Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende som skal fra Albania, Montenegro eller Nord-Makedonia til Serbia, ikke kan reise via Kosovo. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo og Serbia anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Kontanter: Ved innreise vil reisende bli bedt om å deklarere kontantbeholdning (inkludert reisesjekker) som overstiger 10.000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Serbia. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise.

Kjernekraftverk: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Serbia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap på nettsidene til Serbian radiation and nuclear safety and  security directorate.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Veistandarden i Serbia er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren. Norsk førerkort er gyldig i Serbia.

Demonstrasjoner: Politiske og religiøse markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Terrorisme: Sannsynligheten for terrorhendelser i Serbia anses som liten.

Sykdommer: Opphold i Serbia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes et godt utvalg av private klinikker hvor standarden er høyere, og priser kan ofte sammenlignes med vesteuropeisk nivå. Generelt er terskelen lavere for å anbefale operasjon eller inngrep enn i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av vestnilfeber de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes i de fleste områder. Vann på flaske anbefales. 

Luftforurensing: I fyringssesongen oktober-april er det særlig i innlandet tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Det er generelt lite kriminalitet i Serbia. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Det anbefales å vise aktsomhet på kvelder og netter.

Vold: Voldelige oppgjør mellom kriminelle grupper kan forekomme, men dette rammer sjelden steder og tidspunkter der turister ferdes.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jordskjelv: Serbia ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Flom: Deler av Serbia ble i mai 2014 rammet av flom som følge av kraftig regnvær.  I visse perioder kan det forekomme ekstremregnvær hvor reise til utkantstrøk i Serbia bør unngås. Det er ingen særskilt fare ved å befinne seg i Serbia under ekstremnedbør.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Kontaktinformasjon for ambassaden i Beograd: Norway in Serbia

Utenriksdepartementets døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Nødnumre:

Politi: 192

Brann: 193

Helse: 194

Informasjon om innreise fra serbiske myndigheter: General Entry Requirements | Ministry of Foreign Affairs (mfa.gov.rs)

Den serbiske ambassaden i Oslo: Embassy of the Republic of Serbia in the Kingdom of Norway (mfa.gov.rs)

 

Serbia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Serbia.