Uganda - reiseinformasjon

Ugandiske myndigheter åpnet landegrensene og Entebbe internasjonale lufthavn igjen 1. oktober 2020. Ved ankomst til Entebbe internasjonale lufthavn og ved grenseoverganger, må reisende fremlegge en negativ covid-19-test (PCR) utstedt ikke mer enn 72 timer før de går ombord på flyet. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De aller fleste reiser til Uganda er problemfrie. Generelt er kriminaliteten moderat, men reisende bør utvise forsiktighet og årvåkenhet, spesielt etter mørkets frembrudd. Det er økende kriminalitet i særlig urbane strøk. Den største sikkerhetsrisikoen gjelder trafikken og begrensede helsetjenester, særlig utenfor Kampala. Situasjonen i grenseområdene mot DR Kongo er tidvis spent. Det pågående ebola-utbruddet i DR Kongo og tilfeller av kidnapping på grensen bidrar til en utfordrende sikkerhetssituasjon i dette området.

Det pågår en disputt mellom Uganda og Rwanda. Rwanda anbefaler egne borgere å ikke reise til Uganda. Denne anbefalingen gjelder ikke andre lands borgere, men kan få praktiske konsekvenser for grensepasseringer med bil, e.l. Ambassaden oppfordrer også reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i grenseområdene mot DR Kongo.

Besøkende til Uganda anbefales å holde seg orientert om sikkerhetssituasjonen gjennom nyhetsmedia og andre tilgjengelige kanaler, myndighetene og eventuelle lokale kontakter. Fastboende og reisende bes utvise forsiktighet og unngå demonstrasjoner og ansamlinger av store folkemengder. Ambassadens hjemmeside bør sjekkes for eventuelle oppdateringer på sikkerhetssituasjonen. Vi viser også til UDs generelle råd til reisende.

I forbindelse med presidentvalget i begynnelsen av 2021 kan det forventes uroligheter og sammenstøt mellom demonstranter og politi/sikkerhetsstyrker. Selv om dette ikke er rettet mot turister, bør man som reisende være årvåken og unngå store folkeansamlinger. Reisende oppfordres til å holde seg oppdaterte om den aktuelle sikkerhetssituasjonen og følge med i lokale medier. Følg lokale myndigheters anbefalinger.  

Ved reiser utenfor Kampala anbefales det at man søker oppdatert informasjon. Det kan fortsatt forekomme sammenstøt mellom forskjellige stammer, ofte bevæpnete, i områder i nordøst, men situasjonen har de siste årene vært mer stabil. I grenseområdene mot Sør-Sudan og DR Kongo kan situasjonen raskt endre seg som følge av trefninger mellom myndigheter og opprørsgrupper.

Det er fortsatt en generell trussel om terrorangrep i Uganda fra den somaliske terrorgruppen al-Shabaab, som følge av Ugandas militære bidrag til den internasjonale styrken (Amisom) i Somalia. Terrortrusler fra andre grupper forekommer også. Kampala ble i juli 2010 utsatt for et terrorangrep, men siden da har ingen angrep funnet sted. Terrortrusselen anses derfor som lavere nå enn tidligere. Nordmenn som oppholder seg i landet bør av denne grunn vise årvåkenhet, ta fornuftige forholdsregler og unngå store folkeansamlinger.

Når det gjelder kriminalitet, bør det utvises generell årvåkenhet og forsiktighet. Man bør passe ekstra godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Det anbefales ikke å fremvise smykker, fotoutstyr eller andre verdisaker, heller ikke å la dette ligge synlig i bilen. Det er stort sett tryggere på dagtid. Etter mørkets frembrudd er det mer utrygt, og man bør helst ikke gå alene. Veskenapping fra motorsykler forekommer ofte i visse strøk av Kampala. I forbindelse med covid-19-pandemien har mange ugandere blitt hardt rammet av arbeidsløshet og redusert inntekt. Dette kan også bidra til økt kriminalitet i tiden fremover inntil den økonomiske situasjonen normaliseres.

Det er venstrekjøring i Uganda. Trafikkbildet, særlig i Kampala, kan beskrives som meget uoversiktlig og er i liten grad preget av respekt for trafikkregler. Ulykker er hyppige og ofte alvorlige; disse kan også medføre farlige sammenstøt med andre trafikanter. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Veiene er generelt dårlige, mangler fortau og er fulle av fotgjengere, motorsyklister og husdyr. Mange bilister og andre veifarende kjører uten lys og i høy fart og det stoppes ikke nødvendigvis for fotgjengere eller andre myke trafikanter. Utenfor hovedstaden bør man prøve å unngå bilkjøring i mørket. Bildører bør alltid holdes låst og vinduer lukket. Bruk av motorsykkeltaxi (boda boda) bør unngås.

Sex mellom likekjønnede er forbudt ved lov i Uganda, selv om loven sjelden håndheves. Homofobiske holdninger er utbredt og seksuelle minoriteter holder ofte sin orientering skjult av frykt for egen sikkerhet.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uganda oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Om ambassaden:

Plot 18B Akii-Bua Road, Nakasero
Postadresse:
P.O.Box. 22770, Kampala, Uganda
Grunnet koronasituasjonen er ambassaden inntil videre stengt for publikum.
For generelle henvendelser, vennligst send e-post til emb.kampala@mfa.no.
Hvis en ønsker avtale for konsulær bistand, vennligst send e-post til consular.kampala@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Entebbe internasjonale lufthavn åpnet igjen 1. oktober 2020. Landegrensene har også åpnet igjen. Nye covid-19 standard operasjonsprosedyrer (SOP) er på plass for ankommende og avreisende passasjerer.

Alle ankommende passasjerer på internasjonale flyvninger må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR), som er tatt senest 72 timer før avreise. Dersom passasjerene i tillegg ikke har feber (temperatur over 37,5), pustevansker, vedvarende hoste eller influensasymptomer, vil de unntas fra karantenekravene.

Ankommende passasjerer vil bli underlagt temperaturkontroller og vil bli undersøkt for smittsomme sykdommer av helsemyndighetene. Hvis en passasjer viser tegn eller symptomer på en smittsom sykdom, vil de bli tatt med til et hotell for å gjennomgå en covid-19-test. Testresultatene vil bli returnert innen 24 til 48 timer; passasjerene forventes å forbli på hotellet til testresultatene blir returnert. Kostnadene for testen og hotelloppholdet må dekkes av passasjeren.

Testing / screening ved utreise: Passasjerer som reiser ut av Uganda må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR) utstedt senest innen 72 timer før avreise og må innfri alle reise-, helse- og covid-19-relaterte krav i destinasjonslandet. Ta kontakt med flyselskapet ditt for nøyaktige krav. Det finnes en rekke offentlige og private covid-19-testsentre i Uganda. For ytterligere informasjon, vennligst se ugandiske myndigheters nettside Covid-19 respons

Passasjerer anbefales å ankomme flyplassen minst fire timer før avreise. Passasjerer som reiser med fly med avgang under portforbudet (kl. 21.00 til 06.30) får lov til å reise til flyplassen mot fremvisning av gyldig billett.

Nordmenn trenger visum for opphold i Uganda. Fra og med 1. juli 2016 er det obligatorisk for alle nordmenn som besøker Uganda å søke om e-visum i forkant av innreise. Søknaden må legges inn i portalen Uganda Electronic Visa/Permit Application System på internett minst fem arbeidsdager før innreise til Uganda.

Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en bekreftelse på portalen og tilsendt per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for å få visum enten ved nærmeste ugandiske ambassade/High Commission eller ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum ved ankomst i Uganda. Nevnte portal må også benyttes ved søknad om andre visum og oppholdstillatelser. For mer informasjon, vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System.

Visum blir gitt for én måned og koster USD 50. Det er også mulig å søke om East African Visa, som kan benyttes i Kenya og Rwanda i tillegg til Uganda. Dette visumet koster USD 100.

Merk at ugandiske myndigheter kun aksepterer dollar som er i god stand og som er fra 2006 eller nyere. Forlengelse av visum kan gjøres hos lokale immigrasjonsmyndigheter. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen er avsluttet. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Myndighetene krever at man framviser gyldig attest på gulfebervaksine ved innreise til Uganda.


Helse

Koronavirus (covid-19): Uganda har iverksatt en rekke tiltak og restriksjoner for å begrense spredningen av covid-19. Etter å ha hatt lockdown og portforbud siden slutten av mars, begynte den gradvise gjenåpningen av samfunnet i juni. Det er imidlertid fortsatt en rekke tiltak på plass, inkludert portforbud mellom kl. 21.00 og 06.30. Uganda har så langt hatt lav smittespredning og dødelighet sammenlignet med andre land, men reisende oppfordres til å følge med på den siste utviklingen. 

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For generelle oppdateringer henvises det til ugandiske myndigheters nettside for Covid-19 respons  og WHO.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Som følge av tidligere ebola-utbrudd i DR Kongo har ugandiske myndigheter iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning over grensen. Reisende oppfordres til å ta anbefalte forholdsregler og å følge opp smittehindrende tiltak. Se også Folkehelseinstituttets råd for reiser til områder med ebola-utbrudd. 

Ugandiske myndigheter bekreftet i 2019 enkelttilfeller av ebola i Kasese-distriktet i den vestlige delen av landet mot grensen til DR Kongo. Situasjonen ble håndtert av ugandiske helsemyndigheter i samarbeid med bl.a. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Siden 14. juni 2019 er det ikke bekreftede tilfeller av ebola i Uganda. For oppdateringer henvises det til  WHO

Ugandiske myndigheter har også tidligere bekreftet utbrudd av fugleinfluensa på to steder i Uganda; ved Victoriasjøen (Kalangala, i nærheten av Entebbe) og noe lenger sør i landet, Masaka. Det er påvist fugleinfluensa både blant migrerende fugler, som terner, og blant ender og kyllinger i husholdninger

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som lav. Reisende til Uganda oppfordres til å følge Folkehelseinstituttets generelle reiseråd for fugleinfluensa.

Uganda er preget av relativt høy forekomst av smittsomme sykdommer og lav forventet levealder. Tilgang på helsetjenester, særlig utenfor Kampala, er dårlig. Utbrudd av gulfeber har forekommet i nordlige Uganda, og gulfeber- vaksinen er obligatorisk ved reiser til Uganda.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Malaria forekommer over hele landet, også i Kampala om enn i noe mindre grad. For spørsmål og råd vedrørende profylakse under oppholdet bør dette tas opp med lokalt helsekontor eller lege før avreise fra Norge.

Av obligatoriske vaksiner er nå gulfeber det eneste som kreves, men det anbefales å kontakte norske helsemyndigheter for å høre hvilke andre vaksiner som kan være aktuelle.

Marburg-virussykdom: Det frarådes å besøke huler som ofte kan være oppholdssteder for flaggermus, som igjen er reservoar for viruset. Det har forekommet tilfeller hvor personer er blitt smittet.

Bilharzia-sneglen finnes i de fleste innsjøer, også Lake Victoria. Det advares derfor mot bading.

Vær oppmerksom på at det spesielt i nord jevnlig forekommer epidemier, som for eksempel hepatitt.

Kvaliteten på helsetilbud er dårlig utenfor Kampala. I Kampala finnes det et par private klinikker som vurderes å være av relativt god standard:

Nakasero Hospital Limited
Plot 14A Akii-Bua Road, Nakasero
Kampala, Uganda
Tlf: +256 414 346150/2
E-post: info@nhl.co.ug
Nettside

International Hospital Kampala (IHK)
Plot 4686 Kisugu-Namuwongo
P.O.Box 8177
Kampala, Uganda
Tel: +256 41 200444 eller +256 31 2200400
E-post: ihk@img.co.ug

International Hospital Kampala - Kololo Clinic
Plot No. 7, Wampewo Avenue
P.O. Box 8177 Kampala, Uganda
Tel: +256 313 200 401/2/3
+256 414 344 072
Fax: +256 414 345 768
E-post: ihkkololoclinic@img.co.ug

The Surgery har døgnvakt og ambulansetjeneste.
42 Naggulu Drive, Naguru.
Tlf. +256 (0)414 256003 (24h)
+256 (0)752756003/ +256 (0) 772756003 (nødtelefon)
+256 (0) 752 756004 (ambulansetjeneste)
Nettside

Tilgang til medisiner for alminnelige lidelser på apoteker i Kampala og andre store byer er relativt god.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Uganda er +256. Telefonnettet er til tider ustabilt. Tidsforskjell mellom Uganda (UTC +3) og Norge (UTC +1/2) er to timer på vinterhalvåret og én time på sommerhalvåret (Norge er 1/2 time tidligere). Strømmen er 240v/50Hz. Strømtilførselen varierer og det er store spenningsvariasjoner. Skal man bruke pc eller andre mer ømfintlige elektriske artikler, anbefales det å koble til en stabilisator. Stikkontakter er britisk trepunkt, så adapter er nødvendig for bruk av norsk elektrisk utstyr. Det er ofte brudd i strømtilførselen.

Den lokale valutaen er ugandisk shilling (UGX). 100 kr = 38.906 ugandiske shilling (februar 2020).

Kredittkort kan brukes på de større hotellene og i flere av reisebyråene. De fleste minibanker aksepterer norske bankkort (Visa/Mastercard). Det anbefales å ha kontanter da det er kun noen få restauranter og butikker som tar kreditkort, og i de tilfeller det aksepteres legges det på et gebyr på opptil fem prosent. Utenfor Kampala kan det være problematisk å få tatt ut kontanter og mange turisthotell utenom byene («safari lodges») tar ikke kredittkort.

Offentlig kontorer er åpne mellom 0800-1300 og 1400-1700, mandag til fredag, 0900-1200 lørdag. Banker er åpne mandag til fredag kl  0830-1600. Det finnes fem store kjøpesentre i Kampala: Lugogo Mall (Shoprite), Garden City, Oasis Mall, Acacia Mall og Village Mall. Butikkene åpner ca. kl 0900, og Garden City stenger ved midnatt mens dagligvarekjeden Nakumatts butikker i hovedsak er åpne 24/7.

Når man møter en ugander, er det vanlig å håndhilse, og så følger et lite hilserituale ”Hvordan går det med deg, din familie” osv. Det er ikke vanlig å introdusere seg selv før etter man har utvekslet hilsefrasene. Folk som er eldre enn en selv blir tiltalt som madam (nyabo på luganda) og mister (ssebo på luganda). Det er viktig å takke for tjenester.

Ugandere kler seg stort sett relativt konservativt. I Kampala er klesveien blitt mer utfordrende, så topper, korte skjørt og bukser er vanlige. Likevel forekommer det også her at kvinner blir trakassert av menn som anser dem som for «lettkledde». På arbeid er klesstilen formell. Menn går gjerne i dress og slips, eventuelt skjorte og slips, kvinner i formelle skjørt/buksedrakter. For å unngå for mye oppmerksomhet anbefales det å utvise forsiktighet i hvordan man kler seg.

Det offisielle språket i Uganda er engelsk. Det er rundt 40 lokale språk i landet og luganda er språket som snakkes i området rundt hovedstaden.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og dets omgivelse. Dette gjelder også Owen Falls dam ved Nilens kilde nær Jinja.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).