Ghana - reiseinformasjon

Ghana er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 21.03.2024 - FORTSATT GYLDIG

Ghana - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder som ligger nærmere enn 40 kilometer fra grensa til Burkina Faso.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Ghana.

Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Ghana anbefales, eventuelt ta kontakt med Ghanas ambassade i Oslo.

Husk pass, visum og vaksinekort: For innreise til Ghana kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Ofte er grensekontrollører ikke kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det at en tar med en kopi av denne siden fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Se informasjon om visum på websiden til Ghanas ambassade i Oslo 

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan ghanesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass: Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra (se kontaktinformasjon nedenfor). Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan ta flere uker.

Ghana er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk: Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester.

Førerkort: Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges automobilforbund.  Ghanesisk førerkort kreves ved lengre opphold. Se Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA).

Kommunikasjon: Mobildekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading: Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling. Schistosomiasis (bilharzia) er utbredt i elver og innsjøer.

Terror: Noen av grenseområdene mot Burkina Faso, Togo og Elfenbenskysten er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Grensene er porøse og grensekryssing finner sted på tross av at landegrensene er stengt. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Dokumentasjonskrav: Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. For uvaksinerte gjelder egne regler. Se for øvrig Ghana Health Service og Covid-19 Guidelines – Ghana Civil Aviation Authority (gcaa.com.gh).

Helsetilbudet i Ghana er generelt svakt og har dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de størree byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Ghana er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets side om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Ghana.

Reiseforsikring: Se UDs generelle råd om reiseforsikring.

Ghana er preget av relativt lav kriminalitet. Det har imidlertid forekommet enkelte tilfeller av voldelig kriminalitet rettet mot utlendinger og turister, inkludert kidnapping. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom. Bruk av nettbetaling til kjøp av for eksempel flybilletter kan være problematisk.

Rettsvernet rundt land- og eiendomsforhold er svakt og svindel i den forbindelse forekommer ofte.

Ghana er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (april-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, særlig i byene. Det kan forekomme mindre jordskjelv (normalt under 4 på Richters skala) i og ved Accra.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert i Ghana. Det er utbredte negative holdninger til LHBT-personer og det oppfordres til å være meget forsiktig med hvordan man uttrykker sin kjønnsidentitet/legning, samt ved bruk av nettbaserte datingtjenester og applikasjoner. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

I februar 2024 vedtok parlamentet den såkalte «Sexual Human Rights and Family Values Act», men denne trer ikke i kraft før den eventuelt godkjennes av presidenten (eller et eventuelt veto blir overprøvd). Loven inneholder en rekke grove innskrenkninger av LHBT-personers menneskerettigheter. Uavhengig av om loven faktisk trer i kraft har vedtaket og diskusjonen rundt dette bidratt til ytterlige forverring av levekårene til LHBT-personer i landet.

Kriminalitet: Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

Offentlige dokumenter: På grunn av lav notoritet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Ghana. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

For offisielt landnavn og benevnelser se regjeringens nettsider under Ghana.

Nyttige internettsider:

Ghana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Ghana.