Bakgrunnen for meldingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Meldingen om forskningssystemet er et av tiltakene i Langtidsplanen og skal legges fram våren 2025.

Høsten 2022 la regjeringen fram Meld.  St. 5 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Kapittel 5 i Langtidsplanen omhandlet forskningssystemet. Her varslet regjeringen at det var på tide «å vurdere om det er behov for endringer som kan bidra optimalt til de forskningspolitiske målsettingene».

I Langtidsplanen ble det lagt vekt på at selv om det har vært større endringer i institusjonslandskapet for forskning og høyere utdanning, har det på strategisk og politisk nivå vært færre strukturelle endringer. Hovedstrukturen med ett forskningsråd har ligget fast siden 1993. På politisknivå har sektorprinsippet ligget fast i flere tiår. I Langtidsplanen ble det stilt spørsmål ved om Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken er tilstrekkelig virkningsfull i en tid hvor behovet for tverrsektorielt samarbeid blir stadig større.

Langtidsplanen antydet også at aktører i forskningssystemet mener arbeidsdeling mellom de forskningsutførende sektorene – næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren – er blitt for uklar. Videre påpekte planen behov for å se nærmere på Forskningsrådets roller og funksjoner i det norske forskningssystemet.