Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 fra Kommunal- og distriktsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Stortinget vedtok 12. desember 2022 en ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (også kalt «boligsosial lov»). Loven trer i kraft 1. juli 2023. Loven viderefører i hovedsak plikter kommunen har gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, men presiserer og til dels skjerper ansvaret. De skjerpede kravene gjelder plikten til å ha oversikt over boligbehovet for vanskeligstilte, ta boligsosiale hensyn i planleggingen og noe strengere krav til saksbehandlingen. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter loven.

Videreføring av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven og innføring av midlertidige endringer i husleieloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget vedtok 31. mai 2023 midlertidige unntaksregler både i plan- og bygningsloven og husleieloven. Disse trådte i kraft 2. juni 2023 og oppheves 1. juli 2024.

Den midlertidige unntaksregelen i plan- og bygningsloven gjør det bl.a. lettere å ta i bruk fritidsboliger som bolig. Husleielovens krav til minstetid å leie ut er som hovedregel tre år. Det midlertidige unntaket som er innført i husleieloven gir mulighet til å inngå avtale om utleie av fritidsbolig som bolig med minstetid på ett år. Et vilkår for å leie ut, er at fritidsboligen må være godkjent til bruk som bolig etter plan- og bygningsloven. Formålet med unntaket er å fremskaffe nok utleieboliger ved boligmangel som følge av at det kommer mange fordrevne fra Ukraina.

For mer informasjon se Prop. 90 L (2022-2023). Lovendringene er tilgjengelig på Lovdata. Tilsvarende gjelder videreføring av midlertidig forskrift til beredskapshjemmelen i plan- og bygningsloven, se lovdata

Nye regler for mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for små, frittliggende boligbygninger med én boenhet. Reglene gjør unntak fra flere krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Endringer i kommuneloven m.m.

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som trer i kraft 1. juli. Lovendringene følger opp de første erfaringene med loven. Det gjøres endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer. I tillegg er det vedtatt en rekke andre justeringer og presiseringer.

Endringer i lov om interkommunale selskaper

Stortinget har vedtatt endringer i IKS-loven. Lovvedtaket vil ha delt ikrafttredelse. Endringene som trer i kraft 1. juli 2023 gjelder reglene om valg av representantskapsmedlemmer (avtalevalg og krav til antall varamedlemmer). Det betyr at kommunestyrene kan benytte seg av avtalevalg ved valg av representantskapsmedlemmer til interkommunale selskap kommende høst, og at kommunestyrene skal sørge for at det velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet. Også endringene som reduserer statens rolle i organiseringen av selskapene trer i kraft 1. juli 2023. De øvrige endringene i IKS-loven (herunder regler om åpne representantskapsmøter og endring i økonomireglene) vil tre i kraft 1. januar 2024.

Forskrift om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Forskriften beskriver hvilke oppgaver Digitaliseringsdirektoratet har som gjør at de har behov for taushetspliktige opplysninger fra Folkeregisteret. Forskriften er hjemlet i lov 9. juni 2023 nr. 29 om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Forskriften trer i kraft 1. juli 2023.

Ny forskrift om FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge (Mabit)

Regjeringen har utarbeidet en forskrift for Mabit, et næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge. Formålet med programmet er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og i bioteknologisk industri, og bidra til å styrke forskningsdrevet næringsutvikling og industrielle aktiviteter i disse næringene i Nord-Norge. Trådte i kraft 21. februar.