Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene

  17.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil at de som jobber i transportsektoren i Norge skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv, at det skal være trygt å ferdes på norske veier og at det skal være rettferdig konkurranse mellom næringsaktørene. Da er alle nødt til å følge

 • Vil gjeninnføre kompetansekrav for drosjeløyvehavere

  17.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Én av de viktigste jobbene for denne regjeringen er å sørge for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder også for drosjenæringen. Erfaringene etter dereguleringen i 2020 tyder på at det er behov for tiltak. Derfor vil vi nå gjeninnføre et

 • Ida Melbo Øystese er ny politimester i Oslo

  17.02.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Ida Melbo Øystese (54) ble i statsråd i dag utnevnt til politimester i Oslo politidistrikt for en åremålsperiode på seks år.

 • Reviderte vilkår for reguleringa av Uvdalsvassdraget

  17.02.2023 Pressemelding Energidepartementet

  Det er i statsråd i dag fastsett reviderte konsesjonsvilkår for reguleringa av Uvdalsvassdraget i Nore og Uvdal kommune. Hovudmålet med endringane er å betre miljøtilstanden i det regulerte vassdraget.

 • Fylkeskommunane får 383,6 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegar

  17.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  -Fylkesvegane er viktige for folk og næringsliv i heile landet. Vi må ta betre vare på dei vi har. No følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millionar kroner til nettopp dette formålet, gjennom ei tilskotsordning. Det er om lag 100

 • Tryggare å leige ut med husleigegaranti

  17.02.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Vi har no oppdatert eit garantidokument som gir utleigar meir tryggleik. Eg håpar dette bidreg til at fleire leiger ut bustaden sin. Det er eit viktig bidrag i arbeidet med å busette flyktningar og få fleire vanskelegstilte inn på den private

 • Nordisk matsvinn-konferanse i Stockholm

  17.02.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd inviterer alle interesserte til nordisk matsvinn-konferanse i Stockholm 26. april i år. På Nordic Food Waste Summit vil det bli inspirerende diskusjoner om hvordan vi kan trappe opp kampen mot matsvinn. Hva er de beste praksisene

 • Nett-tv

  Kommunene har sagt ja til å bosette 22 390 flyktninger

  17.02.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Så langt har 234 norske kommuner sagt ja til å ta imot til sammen 22 390 flyktninger i år. Det utgjør over 90 prosent av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt dem om.

 • Regjeringen trapper opp innsatsen for skeive med ny handlingsplan

  17.02.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  I dag ble den nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold lansert. Planen inneholder 49 tiltak for å sikre rettigheter, bedre livskvalitet og øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.

 • Gode erfaringer med lov som regulerer utleie av elsparkesykler

  17.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eksplosjonen i bruk av elsparkesykler ble raskt et problem i flere byer, med mange ulykker og konflikter i gatebildet. Derfor ble det i 2021 hasteinnført en utleielov for å regulere bruken av de utleide kjøretøyene. Jeg er glad for at erfaringene

 • Nye ambassadører fra Tyrkia, Kasakhstan og Slovenia

  17.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tre nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til kong Harald V 16. februar 2023.

 • Norge vil lede an i europeisk folkehelsesamarbeid

  17.02.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  EU satser 75 millioner euro på folkehelse og har bedt Norge om å lede arbeidet.

 • Norge sender medisiner og medisinsk utstyr til Syria

  17.02.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge donerer legemidler, medisinsk infrastruktur og medisinsk forbruksmateriell til Syria. Donasjonen har en verdi på om lag 11 millioner kroner.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om hvor mange flyktninger kommunene vil bosette i 2023

  16.02.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og IMDi orienterer om hvordan kommunene skal bosette de fordrevne fra Ukraina i inneværende år.

 • Vann for sine bidrag til eit sunnare kosthald

  16.02.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag delte Helse- og omsorgsdepartement ut sine utmerkingar for sunnare kosthald. Vinnarane er Grilstad og Baker- og Konditorbransjens Landsforening.

 • Utviklingsminister Tvinnereim: Annonserte bidrag på en halv milliard kroner til FNs fond for utdanning i krise og konflikt

  16.02.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Utdanning i krise og konflikt er et prioritert område for regjeringen. «Education Cannot Wait» er en av våre viktigste partnere i dette arbeidet. Jeg er svært tilfreds med vårt samarbeid, og har annonsert et solid bidrag fra Norge til fondets

 • No gjeld blyhagl-forbod

  16.02.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Frå 15. februar 2023 er blyhagl forbode på jakt i og ved våtmark. I praksis må jegerar no bruke annan ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjonar.

 • 70 tiltak får penger til trygge skoleveier og nærmiljøer

  16.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. Jeg er glad for at vi

 • Historisk lav støtte til strengere straffer

  16.02.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny forskningsrapport viser en stor nedgang i andelen som mener at straffenivået er for lavt. Samtidig har alternative soningsformer som elektronisk fotlenke stor støtte i befolkningen.

 • Mottok rapport om EØS-midlene

  16.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet tok i dag imot en rapport om effekten av EØS-midlene. Rapporten er laget av forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra departementet.

 • Side 150 av 363
 • Side 150 av 363