Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1841-1860 av 23727 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regionale innspillsmøter om vindkraft på land

  21.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i mai og juni arrangert regionale innspillsmøter landet rundt i forbindelse med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

 • Statsministerens program veke 26

  21.06.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 24. juni Kl.

 • KNM Helge Ingstad blir ikke reparert

  21.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringen har nå besluttet at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Ingstad, enn å reparere den, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Endringane i varslingsreglane gjeld frå 1. januar 2020

  21.06.2019 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  I statsråd i dag blei det bestemt at endringane i arbeidsmiljølovas reglar om varsling tek til å gjelde frå 1. januar 2020.

 • Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til Hordaland 24. juni

  21.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Sylvi Listhaug skal besøke Knarvik sjukeheim i Lindås kommune, Sundheimen sykehjem i Sund kommune og Ask bo- og omsorgssenter og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i Askøy kommune

 • Nytt reindriftstyre oppnevnt

  21.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt Reindriftsstyre for perioden 1. juli 2019 til 31.desember 2022.

 • Konsesjon til bygging av Fardalen kraftverk

  21.06.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Fardal Energi AS har fått konsesjon til utbygging av kraftverket i Fardalen i Årdal kommune, som vil medføre en årlig vannkraftproduksjon på om lag 56 GWh.

 • Regjeringen foreslår nødvendige endringer i Finnmarksloven

  21.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Som en konsekvens av sammenslåingen av Troms og Finnmark fremmer regjeringen forslag om endringer i Finnmarksloven for Stortinget.

 • Strammer inn trygdeksport av barne- og ektefelletillegg

  21.06.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn eller ektefelle, må være bosatt i Norge. Dette gjelder

 • Nett-tv

  Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem for fiskeriene

  21.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

 • Bedre registre skal gjøre det lettere å forbedre helsetjenester

  21.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å forbedre behandlingen av ulike sykdommer, registrerer helsetjenesten hvordan helsehjelpen fungerer i de medisinske kvalitetsregistrene. En ny forskrift skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke disse registrene.

 • TBU: Rapport etter mellomoppgjøret 2019

  21.06.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Rapport etter mellomoppgjøret 2019.

 • Foreslår at Partnerdrapsutvalget får tilgang til taushetsbelagt informasjon

  21.06.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår i dag at offentlige tjenester får adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til Partnerdrapsutvalget. Utvalget skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

 • Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv

  21.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − I dag legger regjeringen fram en stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv - en framoverskuende melding om samepolitikken. Jeg håper meldingen blir lest og diskutert, og at vi får gode innspill til hvordan samepolitikken skal være i

 • Økte strafferammer for miljøkriminalitet

  21.06.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen trapper opp kampen mot miljøkriminialitet og øker strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.

 • Verner 29 viktige skogområder

  21.06.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen verner i dag 29 skogområder i elleve fylker. Et stort antall truede arter lever i områdene. Vernevedtaket er et nytt skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet

 • Fra 1. august kan du se favorittseriene dine i utlandet

  21.06.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Den 1. august trer endringer i åndsverkloven i kraft som vil gjøre det mulig for norske forbrukere å se på sine favorittserier, også når man oppholder seg midlertidig i utlandet.

 • Regjeringen forslår å heve verdigrensene i tvisteloven

  21.06.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Verdigrensen på 125 000 kroner for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter småkravprosess og ankesummen har stått uendret siden tvisteloven ble vedtatt i 2005. I statsråd i dag foreslår regjeringen å heve verdigrensene.

 • Billegare å ringe til Europa

  21.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  1. juli 2019 tar nye reglar til å gjelde om maksimal pris for å ringe og sende SMS til eit utanlandsk nummer i EU. - Det inneber at du kan ringe og sende SMS til EU-land utan å betale overpris, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

 • Verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme kirken til gode

  21.06.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond, fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.

Til toppen