Offisielt frå statsråd 13. mars 2020

I statsråd i dag vart det mellom anna fremma to proposisjonar om økonomiske tiltak og endringar i skattelova og skattebetalingslova, i samband med virusutbrotet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. mars 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 52 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet
(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Prop. 53 LS (2019-2020)
Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.
(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 50 L (2019-2020)
Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 13 (2019-2020)
Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019.(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 51 L (2019-2020)
Endringer i luftfartsloven (akkreditering)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. november 2019 nr. 1545 om inndelingen av domssogn og lagdømmer fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden fastsettes i samsvar med fremlagte forslag.

3. Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7‑12 delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

 1. Statsråd Trine Skei Grande gis avskjed i nåde.
 2. Stortingsrepresentant Guri Melby utnevnes til statsråd og overtar styret av politikken for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering samt det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet.
 3. Kunnskapsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Den fordeling av ansvar for arbeid som ble fastsatt i kongelig resolusjon 24. januar 2020, mellom statsråd Trine Skei Grande og statsråd Henrik Asheim, legges også til grunn mellom statsråd Guri Melby og statsråd Henrik Asheim. Den fordeling av ansvar for lover som ble fastsatt i kongelig resolusjon 14. februar 2020, mellom statsråd Trine Skei Grande og statsråd Henrik Asheim, legges også til grunn mellom statsråd Guri Melby og statsråd Henrik Asheim.
 4. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens midlertidige bestyrelse av fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet opphører.
 5. Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tina Bru i Olje- og energidepartementet og utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.
 6. Nærings- og fiskeridepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Den fordeling av ansvar for arbeid som ble fastsatt i kongelig resolusjon 24. januar 2020 mellom statsråd Iselin Nybø og statsråd Geir Inge Sivertsen legges også til grunn mellom statsrådene Iselin Nybø og statsråd Odd Emil Ingebrigtsen.    
 7. Statssekretær Jan Christian Kolstø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.
 8. Statssekretær Anja Johansen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Guri Melby i Kunnskapsdepartementet.
 9. Statssekretær Grunde Kreken Almeland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Trine Skei Grande i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Guri Melby i Kunnskapsdepartementet og til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.
 10. Statssekretær Trine Danielsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Odd Emil Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet.
 11. Endringene skjer med virkning fra 13. mars 2020 kl. 1300.
  (Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Sigvald Tomin Hauge til ambassadør i Teheran, Den islamske republikken Iran med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av prosjektleder Hilde Solbakken til ambassadør i Yangon, Republikken Myanmarunionen med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Bård Ivar Svendsen til ambassadør i Haag, Nederland med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av generalkonsul Erik Svedahl til ambassadør i Kyiv, Ukraina med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Ida Wolden Bache åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten for perioden 

1. april 2020 til 31. mars 2026 og oppnevnes som annen nestleder for Norges Banks hovedstyre og som første nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen åremålsbeskikkes som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland for perioden 1. april 2020 til 31. desember 2023 og oppnevnes som første nestleder for Norges Banks hovedstyre og som annen nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Hege Nygård til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av fagdirektør Audun Digerud som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. mars 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av fagdirektør Bente Hagelien til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

5. Klagesaker

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Najmuddin Faraj Ahmad over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 12. februar 2020 om utlevering til Italia. Klagen tas ikke til følge. 

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/1628 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner.

Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgningene i statsbudsjettet for 2020 under kapittel 732, post 70 og 77 og kapittel 2711, post 76 overskrides med utgifter til nødvendige legemidler og medisinsk utstyr samt nødvendige laboratorieanalyser til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.
(Nyheitssak)