Offisielt fra statsråd 15. mai 2009

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mai 2009 kl. 0930. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 69 (2008-2009)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (2010)

St.prp. nr. 71 (2008-2009)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

St.meld. nr. 38 (2008-2009)
Om samarbeidet i NATO i 2008

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 97 (2008-2009)
Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 96 (2008-2009)
Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
(Pressemelding) 

Finansdepartementet 

St.prp. nr. 67 (2008-2009)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 95 (2008-2009)
Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 2 (2008-2009)
Revidert nasjonalbudsjett 2009
(Pressemelding) 

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2008-2009)
Om investeringar i Forsvaret
(Pressemelding) 

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 90 (2008-2009)
Om lov om forklaringsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. 

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2008-2009)
Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)
Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
(Pressemelding) 

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 68 (2008-2009)
Kommuneproposisjonen 2010
(Pressemelding) 

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 72 (2008-2009)
Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. november 2008 til lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon
Besl. O. nr. 4 (2008-2009)  Lov nr. 28

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Samtinget. 

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 13. oktober 1989 nr. 1044 om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. 

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i varemerkeforskriften, designforskriften og patentforskriften.

 

4.      Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter § 16 i pasientskadeloven, jf. §§ 10 og 11 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Olje- og energidepartementet

Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

 

5.      Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrift 12. desember 2008 om erstatning til fiskere og forskrift 27. juli 1990 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet med virkning fra 23. april 2009 fram til 23. april 2011:

I.  Nemnd for behandling av krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

1.      Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Haugesund, leder (tidligere varaleder) 
         Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund (ny utnevning)

2.      Kari Ofstad, Oljedirektoratet, Stavanger
         Varamedlem: Martin Sellevoll, Oljedirektoratet, Stavanger

3.      Robert Misund, Fiskeridirektoratet, Bergen
         Varamedlem: Dagfinn Emil Lilleng, Fiskeridirektoratet, Bergen (ny utnevning) 

II.    Nemnd for behandling av krav som følge av forurensning og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5, skal bestå av:

1.      Sorenskriver Tine Odland, Haugesund, leder (tidligere varaleder)
         Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund (ny utnevning)

2.      Oluf Bjørndal, OLF, Stavanger (tidligere varamedlem)
         Varamedlem: Egil Takle, Norske Shell, Sandnes (ny utnevning)

3.      Didrik Vea, Norges Fiskarlag, Karmøy
         Varamedlem: Erling M. Skåtøy, Norges Fiskarlag, Eigersund (ny utnevning) 

III.      Nemnd for behandling av søknader om kompensasjon for tapt fangsttid i forbindelse med lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten, skal bestå av:

1.      Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Haugesund, leder (tidligere varaleder)
         Varamedlem: Tingrettsdommer Helga Hågenvik, Haugesund (ny utnevning)

2.      Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet, Bergen
         Varamedlem: Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet, Bergen

3.      Didrik Vea, Norges Fiskarlag, Karmøy
         Varamedlem: Erling M. Skåtøy, Norges Fiskarlag, Eigersund (ny utnevning) 

IV.  Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder, skal bestå av:

1.      Lagmann Steinar Trovåg, Os i Hordaland, leder
         Varamedlem: Lagdommer Ove Midttun, Straume

2.      Ellen B. Solberg, ConocoPhillips, Sandnes
         Varamedlem: Anne Botne, StatoilHydro, Stavanger (ny utnevning)

3.      Trond Gjertsen, Oljedirektoratet, Stavanger
         Varamedlem: Øystein Dretvik, Oljedirektoratet, Sandnes (ny utnevning)

4.      Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet, Bergen
         Varamedlem: Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet, Bergen

5.      Jacob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag, Fjell
         Varamedlem: Fred Ove Urkedal, Norges Fiskarlag, Haram (ny utnevning)

 

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konsulent Nita Kapoor åremålsbeskikkes som direktør for Fredskorpset for et tidsrom av fire år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Ann Kristin Westberg utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevar Katarina de Brisis til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.

Utnemning av prosjektleiar Lars Bjørgan Schrøder til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tilreding frå det tidspunktet departementet fastset. 

Forsvarsdepartementet

Oberst Arild Harald Thobiassen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
 

Justis- og politidepartementet

Visepolitimester Arne Hammersmark åremålsutnevnes til politimester ved Gudbrandsdal politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert visepolitimester Toralf Pedersen utnevnes til visepolitimester i Sør-Trøndelag politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. 

Miljøverndepartementet

Rådgiver Ingvild Andreassen Sæverud utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Trond Giske oppnevnes som settestatsråd for statsråd Knut Storberget for å behandle saker om nødnett som kan ha betydning for Siemens Norge AS eller Nokia Siemens Network AS.
(Pressemelding) 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av
27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika og regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mellom Fellesskapet og tredjestater.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004, om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende forordninger (EF) nr. 2049/2005 og (EF) nr. 507/2006.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av fellesskapsprogrammet for vern av barn som bruker Internett og annen kommunikasjonsteknologi (Sikrere Internett) 2009-2013.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved besøk til Spania 15. – 18. mai 2009. 

Fiskeri- og kystdepartementet

Åpningsbalansen for Eksportutvalget for fisk AS på etableringstidspunktet
1. september 2005 fastsettes med en samlet egenkapital på 111 mill. kroner, fordelt med 50 mill. kroner til aksjekapital og 61 mill. kroner til overkursfond. 

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i 20. konsesjonsrunde.

Småkraft AS gis tillatelse til endret regulering av Vesle Trevassdalsvatn i Volda kommune, Møre og Romsdal.

Til toppen