Offisielt fra statsråd 21. januar 2022

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om endringer i statsbudsjettet i forbindelse med ekstraordinære strømutgifter.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 21. januar 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 52 S (2021-2022)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 54 L (2021-2022)
Endringer i arbeidsmiljøloven (søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie)
(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 53 L (2021-2022)
Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Olje- og energidepartementet
Prop. 55 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet (ekstraordinære strømutgifter)
(Nyhetssak)

2. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Det oppnevnes et utvalg for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Utvalgets sammensetning:

Leder: Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker

Medlemmer:
Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg
Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal
Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo
Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger
Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo
Direktør Cecilie Daae, Oslo
Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk
Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand
Ordfører Ida Stuberg, Inderøy
Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum
Professor Odd Jarl Borch, Bodø
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø
LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm
Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Atle Gøhtesen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiinspektør Knut Christian Braae-Johannessen til tingrettsdommer ved Buskerud tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Hege Merete Oftedal og administrerende direktør Tore Strømmen Berntsen til tingrettsdommere ved Sør-Rogaland tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Trude Merete Berg til lagdommer ved Frostating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Leif Kjetil Tviberg til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seksjonsleder Line Fiskerstrand Blekeli til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Siri Hall Arnøy til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen.

Nærings- og fiskeridepartementet
Vedtak om sammenslåing av Drivstofforsyningsrådet og det Rådgivende utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid til Oljeberedskapsrådet gitt i kongelig resolusjon 10. desember 1982 nr. 4071 oppheves.