Offisielt fra statsråd 26. september 2008

St.meld. nr. 85 (2007-2008) - Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) ble behandlet i statsråd i dag. I tillegg ble blant annet St.prp. nr. 87 (2007-2008) - Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008 behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. september 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 81 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
(Pressemelding)

St.prp. nr. 82 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 185/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei

St.prp. nr. 83 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

St.prp. nr. 84 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 av 6. juli 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF om stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

St.prp. nr. 86 (2007-2008)
Om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 87 (2007-2008)
Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 36 (2007-2008)
Nordisk samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 81 (2007-2008)
Om lov om endringer i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengt søksmålsfrist)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 82 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 85 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i forbindelse med ekstraordinære utgifter for håndtering av skogbrannen i Froland

St.meld. nr. 37 (2007-2008)
Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Ot.prp. nr. 83 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 8. august 2008 nr. 73 om endring i barnehageloven. Loven trer i kraft 1. januar 2009.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. september 2008 til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer.
Besl. O. nr. 115 (2007-2008). Lov nr. 78.
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Miljøverndepartmentet

Fastsettelse av forskrift om verneplan for skog.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndighet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter bidragsinnkrevingsloven § 2 andre ledd til å inngå avtaler med kanadiske provinser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

5.      Utnevnelser m.v.

Barne- og likestillingsdepartementet

Prosjektleder Marit Rønning utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ole T. Andersen som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet forlenges for et tidsrom på inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Prosjektleder Andreas Hilding Eriksen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

6.      Andre saker

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø organiseres fra 1. januar 2009 som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø. Kunnskapsdepartementet oppnevner et styre med funksjonsperiode fra 1. januar 2009 til 31. juli 2013.

Til toppen