Offisielt fra statsråd 29. juni 2007

Forslag til ny utlendingslov ble behandlet i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. juni 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 86 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)
Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 37 (2006-2007)
Om beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 36 (2006-2007)
Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

St.meld. nr. 38 (2006-2007)
Forsvaret og industrien – strategiske partnere
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2006-2007)
Om lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 35 (2006-2007)
Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester
(Pressemelding)

 Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 73 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon)

Ot.prp. nr. 76 (2006-2007)
Om lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring)

Ot.prp. nr. 77 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 88 (2006-2007)
Statens eierskap i Aker Holding AS
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 87 (2006-2007)
Om utbygging og finansiering av E6 på strekningane Gardermoen (Hovinmoen) – Dal og Skaberud – Kolomoen i Akershus og Hedmark
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat). Loven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 85 (2006-2007) Lov nr. 41

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
Besl. O. nr. 96 (2006-2007) Lov nr. 42

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringer i introduksjonsloven. Loven trer i kraft 1. september 2007.
Besl. O. nr. 95 (2006-2007) Lov nr. 43

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om Folketrygdfondet. Loven gjelder fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 100 (2006-2007) Lov nr. 44
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 135 (2006-2007) Lov nr. 45

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Besl. O. nr. 108 (2006-2007) Lov nr. 46

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 109 (2006-2007) Lov nr. 47

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven).
Besl. O. nr. 110 (2006-2007) Lov nr. 48

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 111 (2006-2007) Lov nr. 49

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 112 (2006-2007) Lov nr. 50

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Besl. O. nr. 113  (2006-2007) Lov nr. 51

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 114 (2006-2007) Lov nr. 52

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).
Besl. O. nr. 115 (2006-2007) Lov nr. 53

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven).
Besl. O. nr. 116 (2006-2007) Lov nr. 54

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007  til lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
Besl. O. nr. 117 (2006-2007) Lov nr. 55

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.
Besl. O. nr. 118 (2006-2007) Lov nr. 56

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven).
Besl. O. nr. 119 (2006-2007) Lov nr. 57

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.
Besl. O. nr. 120 (2006-2007) Lov nr. 58

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 121 (2006-2007) Lov nr. 59

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 122 (2006-2007) Lov nr. 60

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Besl. O. nr. 123 (2006-2007) Lov nr. 61

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.
Besl. O. nr. 124 (2006-2007) Lov nr. 62

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven).
Besl. O. nr. 125 (2006-2007) Lov nr. 63

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.
Besl. O. nr. 126 (2006-2007) Lov nr. 64

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).
Besl. O. nr. 127 (2006-2007) Lov nr. 65

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven).
Besl. O. nr. 128 (2006-2007) Lov nr. 66

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Besl. O. nr. 129 (2006-2007) Lov nr. 67

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
Besl. O. nr. 130 (2006-2007) Lov nr. 68

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 131 (2006-2007) Lov nr. 69

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Besl. O. nr. 132 (2006-2007) Lov nr. 70

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 15. juni 2007 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 133 (2006-2007) Lov nr. 71

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 15. juni 2007 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 134 (2006-2007) Lov nr. 72

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om eiendomsmegling. Loven trer i kraft 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 64 (2006-2007) Lov nr. 73
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om regulerte markeder (børsloven).
Besl. O. nr. 79 (2006-2007) Lov nr. 74

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 1, 2, 3, 7, 8, 9, §§ 10-1 til 10-17, § 10-19, § 10-20, kapittel 11, 12, 13, 14, § 15-1 første ledd, annet ledd første punktum, og fjerde ledd, § 15-2 første til sjette ledd og åttende ledd, §§ 15-3, 15-5, 15-6, 15-7, 15-9, kapittel 16, § 17-1 annet til fjerde ledd, §§ 17-2, 17-3, 18-1, § 18-2 første, fjerde og femte ledd, § 19-1 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 trer i kraft 1. november 2007.
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 4, 5, 6 og § 15-1 annet ledd annet punktum, tredje ledd, § 15-2 syvende ledd, §§ 15-4, 15-8, 17-1 første ledd, 17-4, § 18-2 annet og tredje ledd og § 19-1 nr. 10 trer i kraft 1. januar 2008.
Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§ 5-5 og 5-6 gis med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere.
Besl. O. nr. 78 (2006-2007) Lov nr. 75
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.
Besl. O. nr. 87 (2006-2007) Lov nr. 76

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Loven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 88 (2006-2007) Lov nr. 77

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. mars 2007 til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.
Besl. O. nr. 57 (2006-2007) Lov nr. 78

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 15. juni 2007 til lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 102 (2006-2007) Lov nr. 79
(Se pkt 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen)
Besl. O. nr. 103 (2006-2007) Lov nr. 80

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om samvirkeforetak (samvirkelova).
Besl. O. nr. 82 (2006-2007) Lov nr. 81

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Besl. O. nr. 107 (2006-2007) Lov nr. 82

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. mars 2007 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.)
Besl. O. nr. 60 (2006-2007) Lov nr. 83

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.)
Besl. O. nr. 104 (2006-2007) Lov nr. 84

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 24. mai 2007 til lov om endring i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse).
Besl. O. nr. 70 (2006-2007) Lov nr. 85

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 89 (2006-2007) Lov nr. 86

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om registrering av innsamlinger.
Besl. O. nr. 90 (2006-2007) Lov nr. 87

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om register for frivillig virksomhet.
Besl. O. nr. 137 (2006-2007) Lov nr. 88

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova).
Loven gjelder fra 1. august 2007.
Besl. O. nr. 136 (2006-2007) Lov nr. 89

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 12. juni 2007 til lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Loven trer i kraft 1. august 2007.
Bestemmelsen i § 2-4 om at tilbydere av godkjent fagskoleutdanning skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring gjøres gjeldende fra 1. januar 2009, som en overgangsordning.
Bestemmelsen i § 3-1 om at fagskoler skal ha et styre på minst fem medlemmer som øverste ansvarlige styringsorgan gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning.
Bestemmelsen i § 10-1 om beskyttelse av begrepene fagskoleutdanning og fagskole gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning.
Kunnskapsdepartementet får fullmakt til å fastsette endringer i overgangsbestemmelsene til §§ 2-4, 3-1 og 10-1.
Besl. O. nr. 98 (2006-2007) Lov nr. 90

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 12. juni 2007 til lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.
Opplæringsloven §§ 2-12, 3-1, 3-3, 3-5, 3-11, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4A-3, 9-6, 15-2 og friskoleloven §§ 6-2, 6A-8, 7-1a trer i kraft 1. august 2007.
Opplæringsloven §§ 4-8, 12-3, 12-4 trer i kraft 1. november 2007.
Opplæringsloven § 13-3b og friskoleloven § 7-1b trer i kraft 1. juli 2008.
Besl. O. nr. 99 (2006-2007) Lov nr. 91

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringar i friskolelova. Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 97 (2006-2007) Lov nr. 92

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 22. juni 2007 til lov om endringer i klimakvoteloven m.m.
Loven skal gjelde fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 139 (2006-2007) Lov nr. 93
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2007 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.
Delvis ikraftsetjing av lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.
Romartal I og VI skal gjelde straks.
Besl. O. nr. 101 (2006-2007) Lov nr. 94

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av vedtaket til Lagtinget 15. juni 2007 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).
Besl. O. nr. 106 (2006-2007) Lov nr. 95

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om trafikkseparasjonssystem i norsk økonomisk sone på strekningen mellom Vardø og Røst fastsettes.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om genetisk masseundersøkelse fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 2. november 1984 nr. 1809 om fysisk beskyttelse av nukleært materiale fastsettes.

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrifter gitt med hjemmel i lov 12. mars 1965 om statens umatrikulerte grunn i Finnmark fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for rik løvskog i Finnmark fastsettes.
(Pressemelding)

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) fastsettes.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter § 8 første og femte ledd delegeres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter lovens § 17 tredje ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kongens myndighet etter lov om eiendomsmegling § 8-8 annet ledd og lovvedtaket del II annet ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 18-1 til Finansdepartementet.
Med ”departementet” i lov om verdipapirhandel § 15-3 annet ledd nr. 3 annet punktum menes Samferdselsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Delegering av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter loven § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13 a femte ledd til Justis- og politidepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 tredje ledd og § 39 til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven m.m. §§ 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16 og 17 til Miljøverndepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret for Domstoladministrasjonen:

Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Som medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2007 til og med 31. juli 2011 oppnevnes:

Medlem:
Sorenskriver, utnevnt ikke tiltrådt lagdommer, Anne Austbø, Oslo (ny)

Personlig varamedlem:
Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen, Nissedal (ny)

Personlig varamedlem (for Kirsti Ramberg):
Lagdommer Monica Nylund, Tromsø (ny)

Medlem:
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo (ny)

Personlig varamedlem:
Advokat Randi Birgitte Bull, Frick, Oslo (ny)

Medlem:
Administrasjonssjef Ove Engen, Hamar (ny)

Oppnevning av professor dr. juris Henry John Mæland til setteriksadvokat for å behandle klagen fra Trygve Fløysvik.

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå og analysere hvilke konsekvenser sentrale samfunnsmessige utviklingstrekk og endringsprosesser vil få for fag- og yrkesopplæringen, og komme med forslag til tiltak som kan møte disse utfordringene:

Utvalgets sammensetning:

Forbundssekretær Rolf Jørn Karlsen, leder, Skien
Forskningsdirektør Ida Munkeby, Trondheim
Student Jan Christian Vestre, Oslo
Dr. scient Jørn Siljeholm, Tønsberg
LO-sekretær Tor-Arne Solbakken, Rygge
Avdelingsdirektør Siri Røine, Vestby
Nestleder Per Aahlin, Nittedal
Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie, Stokke
Fylkesutdanningssjef Marit Schønberg, Stjørdal
Fiskeoppdretter Lisbeth Berg Hansen, Bindal
Forsker Pål Schøne, Oslo
Fagekspert Jens Bjørnåvold, Brussel
Direktør Gunn Ovesen, Oslo
Seniorforsker Robert Salomon, Oslo
Professor Thomas Nordahl, Hamar
Daglig leder Dagfinn Haukanes, Austevoll
Fylkesordfører Kirsti Saxi, Vadsø

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå tiltakskjeden for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov generelt, og statlig spesialpedagogisk støttesystem spesielt:

Utvalgets sammensetning:

Kommunaldirektør Jorid Midtlyng, Trondheim
Høyskolelektor Grete Dalhaug Berg, Skodje
Professor Johans Sandvin, Bodø
Professor Bente Hagtvedt, Bærum
Professor Nils Egelund, Danmark (København)
Professor Eva Bjørck-Åkesson, Sverige (Jønkøping)
Professor Peder Haug, Høgskolen i Volda
Sentersleder Einar Christiansen, Larvik
Enhetsleder PPT Øystein Lund, Tromsø
Forsker Gidske Holck, Oslo
Rektor Rune Grahn, Aurskog-Høland
Avdelingsdirektør Per-Erik Davidsen, Alta
Generalsekretær Marianne Ween, Oslo
Spesialrådgiver Marit Dahl, Oslo
Prosjektleder Tove Lill Labahå Magga, Sør-Varanger
Rådgiver Jorun Sandsmark, Oslo

6.      Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra AstraZeneca AS på Helse- og omsorgsdepartementets vedtak av forskrift 8. desember 2006 nr. 1630 om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Klagen tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Kirkens Ungdomsprosjekt av 14. mai 2007 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 10. mai 2007 om avslag på søknad om godkjenning av folkehøyskole. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Valle kommune av 5. juni 2007 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 10. mai 2007 om avslag på søknad om godkjenning av folkehøyskole. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klager fra Zero, Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom over Miljøverndepartementets vedtak 12. oktober 2006 om utslippstillatelse for CO2 til kraftvarmeverket på Mongstad. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Hege og Oddbjørn Skjei, Elvarli, over avslag på søknad om fritak frå krav om løyve for å kunne drive persontransport mot vederlag. Klaga vert ikkje teken til følgje.

7.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Bjørn Brede Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hanne Brusletto utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lars Petter Henie utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tore Gjøs utnevnes til ambassadør i Lusaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Kiev, Olav Berstad, utnevnes tillike til ambassadør i Minsk, Hviterussland.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Are Forbord konstitueres som avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet fram til 31. januar 2008 med tiltreding frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Ann Kristin Salbuvik utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Åremålsbeskikket direktør Geir Stene-Larsen åremålsbeskikkes som direktør i Nasjonalt folkehelseinstitutt for seks år med tiltredelse 1. september 2007.
(Pressemelding)

Åremålsbeskikket direktør Bjørn-Inge Larsen åremålsbeskikkes som direktør i Sosial- og  helsedirektoratet for seks år med tiltredelse 1. september 2007.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Bjørn Astad utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Ekspedisjonssjef Kristin H. Jahre Ramm utnevnes til sorenskriver ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Avdelingsleder/dommer Liv Synnøve Taraldsrud utnevnes til sorenskriver ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Bjørn Runar Haaland utnevnes til sorenskriver ved Alstahaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Frank Schmidt utnevnes til tingrettsdommer ved Sunnhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Thor Henning Auestad utnevnes til nestleder ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Richard Saue, konstituert tingrettsdommer Elisabeth Stephansen og konstituert tingrettsdommer Are Trøan Nilsen utnevnes til tingrettsdommere ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskifterettsleder Svein Jørgensen utnevnes til jordskiftedommer ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Magnus Hauge Greaker utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse 1. juli 2007.

Politiinspektør Thor Bernhard Klepper utnevnes til visepolitimester i Østfold politidistrikt.

Avdelingsleder Knut Kleppestø utnevnes til dommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra 1. oktober 2007.

Amanuensis/stipendiat Kjersti Holum Karlstrøm konstitueres som tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert lagdommer Arne Christiansen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2008 til og med 31. desember 2009.

Pensjonert sorenskriver Jan Erik Aarsland Olsson konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. august 2007 til og med 31. mai 2009.

Forlenget konstitusjon av lensmann John Reidar Nilsen som visepolitimester i Hordaland politidistrikt fram til 1. januar 2008.

 

Kultur- og kirkedepartementet

Departementskonstituert underdirektør Kristin Solbjør Folstad utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Direktør Janne Sollie åremålsbeskikkes som direktør for Direktoratet for naturforvaltning for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Utnemning av konstituert underdirektør Per Kolstad til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

8.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen).

Ratifikasjon av den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av revisjonsakten av 29. november 2000.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Vietnam om tilbaketaking av egne borgere.

Inngåelse av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt av 5. juli 2006.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs Marco Polo II-program for å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem (2007-2013).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013).

Undertegning og ratifikasjon av avtale om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2008 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysninger om betaleren som skal følge pengeoverføringer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF av 6. september 2006 om stiftelse av allmenaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital.

Fiskeri- og kystdepartementet

Forvaltningsansvaret for statens aksjer i Institutt for akvakulturforskning AS (AKVAFORSK) som i dag forvaltes av Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Norges Veterinærhøyskole og Landbruks- og matdepartementet overføres til Fiskeri- og kystdepartementet med virkning fra 29. juni 2007.
Forvaltningsansvaret for den andelen av statens aksjer i NORUT-gruppen AS (11,6 pst) som i dag forvaltes av Fiskeri- og kystdepartementet overføres til Kunnskapsdepartementet med virkning fra 29. juni 2007, med mulighet for videre delegasjon av forvaltningsansvaret til Universitetet i Tromsø.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vedtak om forlenging av tidsavgrensa løyve etter konkurranselova § 13 for Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening til å samarbeide om fastpris for fagbøker og lærebøker for høgare utdanning.
Vedtaket trer i kraft 1. juli 2007 og gjeld til 30. juni 2008.

Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i Instruks for AS Vinmonopolets styre fastsettes.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Den ville natur: Sveitsisk og norsk romantikk: Malerier fra Asbjørn Lundes samling, New York” som skal vises ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø. Forsikringen gjelder i tidsrommet 3. september 2007 til 28. januar 2008.

Olje- og energidepartementet

Opprettelse av Gassnova SF.

Godkjennelse av SDØEs deltagelse i rørledning fra Kollsnes til Mongstad.