Offisielt fra statsråd 29. april 2016

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen om klima av 12. desember 2015.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. april 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 115 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992
(Nyhetssak) 

Prop. 114 S (2015-2016)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter 

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2015-2016)
Statsrekneskapen 2015
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 116 L (2015-2016)
Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 117 L (2015-2016)
Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)
(Nyhetssak

Klima- og miljødepartementet
Prop. 118 L (2015-2016)
Endringer i naturmangfoldloven mv.
(administrativt beslag og administrativ inndragning)
(Nyhetssak)  

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. februar 2016 til lov om granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star.
Lovvedtak 43 (2015-2016)  Lov nr. 6 

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2016 til lov om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.).
Lovvedtak 46 (2015-2016)  Lov nr. 7 

Sanksjon av Stortingets vedtak av 11. desember 2015 til lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap).
Lovvedtak 23 (2015-2016)  Lov nr. 8

3. Forskrifter

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Kampala, Susan Eckey, tillike til ambassadør i Bujumbura, Burundi. 

Utnevning av ambassadør i Seoul, Jan Ole Grevstad, tillike til ambassadør i Pyongyang, Nord-Korea. 

Utnevning av avdelingsdirektør Sidsel Bleken til ambassadør i Dhaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av programdirektør Svein Thorbjørn Thoresen til direktør for Forsvarsbygg i seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Arne Marius Fosse til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av direktør Bjørn Erik Thon til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av samarbeidsavtale mellom Norge og USA om fredelig utnyttelse av  atomenergi. 

Inngåelse av avtale med Japan om samarbeid og gjensidig administrativ bistand i tollsaker. 

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å  meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2014. 

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes ved deres reise til Washington 12. – 15. mai 2016. 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter. 

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2015 til idrettsformål, totalt 2 422 597 000 kroner, fordeles i 2016.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyhetssak)

Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til spesifisert verksliste 8. april 2016, for utstillingen ”Japanomania i Norden”. Utstillingen vises i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden fra 17. juni til 16. oktober 2016.
Forsikringen gjelder i tidsrommet 23. mai 2016 til 18. november 2016, og er betinget av at Sikringsutvalgets og Kulturrådets forutsetninger for statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design innen forsikringsperioden starter.