Offisielt fra statsråd 3. juni 2016

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene «Verdier i pasientens helsetjeneste» og «Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. juni 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 135 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) 

Meld. St. 34 (2015-2016)
Verdier i pasientens helsetjeneste
Melding om prioritering
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 136 S (2015-2016)
Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) 

Prop. 137 L (2015-2016)
Endringar i bustøttelova
(bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 138 L (2015-2016)
Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg)
(Nyhetssak

Meld. St. 35 (2015-2016)
På rett kurs
Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 30. mai 2016 til lov om endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid).
Lovvedtak 70 (2015-2016)  Lov nr. 19
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mai 2016 til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven).
Lovvedtak 55 (2015-2016)  Lov nr. 20

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) fastsettes. 

Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportforskriften) fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer fastsettes. 

Forskrift om endringer i påtaleinstruksen og politiregisterforskriften mv. fastsettes. 

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongelig resolusjon av 19. august 1994 med senere endring om instruks for koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene oppheves og utvalget nedlegges. 

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud til sorenskriver ved Kongsberg og Eiker tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av lagmann og avdelingsleder Arne Henriksen til sorenskriver ved Bergen tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av konstituert lagdommer Odd Magne Gjerde til sorenskriver ved Øvre Romerike tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av jordskiftedommer Britt Rusten til jordskifterettsleder ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av rådmann Ståle Tangestuen til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Per Arne Olsen i det midlertidige embetet som fylkesmann i Vestfold. Det midlertidige embetet varer fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Vestfold, dog senest til 31. desember 2018. Tiltredelse skjer fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Nyhetssak

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999. 

Inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014.