Offisielt fra statsråd 8. desember 2023

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 8. desember 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. S 34 (2023-2024)
Tillegg til Prop. 30 S (2023-2024) om ny saldering av statsbudsjettet 2023
(Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ny saldering)

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 32 L (2023-2024)
Endringer i utlendingsloven
(utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

Olje- og energidepartementet

Prop. 31 L (2023-2024)
Endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

Prop. 33 L (2023-2024)
Endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2023 til lov om endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.).

Lovvedtak nr. 9 (2023-2024) Lov nr. 87

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

  1. Forskrift om endring i forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften) fastsettes.
  2. Forskrift om endring i forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn (forskrift om vigselsrett i tros- og livssynssamfunn).

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Ankara, Republikken Tyrkia, Andreas Gaarder, tillike til ambassadør i Prishtina, Republikken Kosovo.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av advokat Kristin Fjellby Grung til tingrettsdommer ved Møre og Romsdal tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tilsynsrådgiver Jørgen Reinholdtsen til tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Underdirektør Christina Christensen blir utnemnd til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Ho tiltrer frå det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Styrer og utvalg

Kultur- og likestillingsdepartementet

Oppnevning av medlemmer og numeriske varamedlemmer til Kulturrådet i perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2027.

Medlemmer:
Professor Jan Fredrik Hovden, Bergen
Billedkunstner Toril Johannessen, Bergen
Scenekunstner Siri Broch Johansen, Tana
Musiker Nasra Ali Omar, Tromsø
Koreograf Hooman Sharifi, Oslo

Varamedlemmer:

  1. Rektor John Øivind Eggesbø, Stavanger
  2. Musiker Solveig Slettahjell, Oslo

Relatert:

6. Klagesaker mv.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Greenpeace og Natur og Ungdom på Olje- og energidepartementets vedtak 13. oktober 2023 om produksjonstillatelse for Breidablikkfeltet for 2023 tas ikke til følge.

7. Andre saker

Kommunal- og distriktsdepartementet

  1. Personalreglement for utenrikstjenesten fastsettes.
  2. Personalreglement for utenrikstjenesten, fastsatt ved Kongelig resolusjon 14. juni 2019, blir opphevet med virkning fra 1. januar 2024.
  3. Reglement for personalforvaltningen i departementene, fastsatt ved Kongelig resolusjon 14. juni 2019, blir endret. Endringene gjelder fra 1. januar 2024.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2023 til idrettsformål i 2024 tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 870 000 000 kroner, Stiftelsen Antidoping Norge 46 000 000 kroner og Tverga 10 000 000 kroner.

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2023 til helse- og rehabiliteringsformål i 2024 tildeles Stiftelsen Dam et forskudd på 133 200 000 kroner.

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2023 til kulturformål i 2024 tildeles forskudd på totalt 41 633 000 kroner. Tildelingen fastsettes.

Relatert: