Offisielt frå statsrådet 18. desember 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 18. desember 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 69 L (2020-2021)
Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 68 L (2020-2021)
Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 66 LS (2020-2021)
Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 65 L (2020 - 2021)
Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 64 L (2020-2021)
Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.
(Nyheitssak)

Prop. 67 L (2020-2021)
Endringar i vallova
(assistanse ved stemming)

Meld. St. 12 (2020-2021)
Nasjonale minoriteter i Norge
En helhetlig politikk
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 70 S (2020-2021)
Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 42 (2020-2021)  Lov nr. 138
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del VIII trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser).
Lovvedtak 39 (2020-2021)  Lov nr. 139

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon).
Lovvedtak 40 (2020-2021)  Lov nr. 140

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.
Lovvedtak 43 (2020-2021)  Lov nr. 141

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold).
Lovvedtak 41 (2020-2021)  Lov nr. 142
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del I trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i EØS-arbeidstakarlova.
Lovvedtak 37 (2020-2021)  Lov nr. 143 (Sjå pkt. 6 Andre saker)

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Endringsloven del I, endringene i folketrygdlovens innholdsfortegnelse kapittel 1 og 11 og §§ 1-7, 3-2, 3-3, 3-5, 3-8, 3-9, 8-44, 11-2, 12-2, 12-3, 12-7, 12-12, 12-13, 15-2, 16-2, 17-3, 17-4, 17‑7, 18-2, 18-3, 18-5, 19-2, 19-3, 19-8, 20-10 og 22-8, del IV, endringene i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg og del V nr. 6 til 8, trer i kraft 1. januar 2021.

Barne- og familiedepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 74 om endringer i barnevernloven.  Endringen i barnevernloven § 1-3 annet ledd trer i kraft 1. januar 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2).
Lovvedtak 44 (2020-2021)  Lov nr. 144

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19).
Lovvedtak 45 (2020-2021)  Lov nr. 145

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2020 til lov om finansavtaler (finansavtaleloven).
Lovvedtak 24 (2020-2021)  Lov nr. 146

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
Lovvedtak 34 (2020-2021)  Lov nr. 147
Loven trer i kraft 1. februar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 47 (2020-2021)  Lov nr. 148
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.).
Lovvedtak 35 (2020-2021)  Lov nr. 149

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven.
Lovvedtak 25 (2020-2021)  Lov nr. 150
Loven trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven). Loven §§ 2 og 5 trer i kraft 1. januar 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 30 (2020-2021)  Lov nr. 151
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2017 nr. 97 om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger). Endringsloven del I, endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling, § 2-3 trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. desember 2020 til midlertidig lov om endring i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag).
Lovvedtak 46 (2020-2021)  Lov nr. 152
Loven trer i kraft straks.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. desember 2020 til lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven).
Lovvedtak 38 (2020-2021)  Lov nr. 153
Loven trer i kraft 1. januar 2021.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 31 (2020-2021)  Lov nr. 154

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven).
Lovvedtak 32 (2020-2021)  Lov nr. 155
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020.
Lovvedtak 36 (2020-2021)  Lov nr. 156

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2020 til lov om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner).
Lovvedtak 22 (2020-2021)  Lov nr. 157

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 28 (2020-2021)  Lov nr. 158

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
Lovvedtak 29 (2020-2021)  Lov nr. 159

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy).
Lovvedtak 27 (2020-2021)  Lov nr. 160
Endringsloven trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2020 til lov om endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen).
Lovvedtak 26 (2020-2021)  Lov nr. 161
Endringsloven trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2021 fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 31. januar 1958 nr. 9412 om beregning og innbetaling av avgift på omsetning av fisk til pensjonstrygden for fiskere fastsettes.

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mai 2020 nr. 1029 om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 fastsettes.

Barne- og familiedepartementet
Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsforskriften) og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett (vigselsforskriften) fastsettes.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

Forskrift om forvaltning av listeførte kirker (kirkebyggforskriften) fastsettes.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Forskrift til verdipapirhandelloven om unntak for United Kingdom HM Treasury, Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra generelle atferdsbestemmelser og utsteders informasjonsplikt fastsettes.

Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgangen til å yte forsikringstjenester mv. etter utløpet av overgangsperioden fastsettes.

Forskrift om overgangsregler om registrering ved representant i Merverdiavgiftsregisteret ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak)

Forskrift om overgangsregler for behandling av arrestordre og anmodninger om gjensidig hjelp i straffesaker som følge av Storbritannias uttreden av Den europeiske Union fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften) fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om unntak fra rett og plikt til deltagelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som omfattes av avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om ordninger som følge av Storbritannias uttreden fra EU og EØS-avtalen fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2017 nr. 2348 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Utanriksdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov av 29. mars 2019 nr. 8 om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU § 2 fjerde ledd til Utenriksdepartementet.

Barne- og familiedepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 21 til Barne- og familiedepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12 til Barne- og familiedepartementet til å gi bestemmelser om kassasjon av medlemmers personopplysninger m.m. som tros- og livssynssamfunn har plikt til å opplyse om til offentlig myndighet etter lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, John Mikal Kvistad, til ambassadør i Nur-Sultan, Republikken Kasakhstan.

Finansdepartementet
Utnevning av fagsjef Remy Edseth til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av sysselmann Kjerstin Askholt til politimester i Agder politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av tingrettsdommer Siri Mariane Bjørn, advokat Linn Eckhoff Dolva, advokat Kristin Avenstroup Haugen og advokat Halvor Haneborg Finne til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen til tingrettsdommer ved Romsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Kjetil Wibe til tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av seniorrådgiver Katrine Knudsen Mæle som lagdommer ved Gulating lagmannsrett i ett og et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Marit Wenda Kjørsvik som tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Knut Henrik Leknes og konstituert tingrettsdommer Arild Nundal til tingrettsdommere ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av dommerfullmektig Helge Haugland, advokat Anders Baardsen Wyller, seniorrådgiver Kari Rørstad og advokat Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim som tingrettsdommere ved Bergen tingrett i ett og et halvt år fra 1. mars 2021.

Konstitusjon av politiinspektør Einar Sparboe Lysnes som visepolitimester i Troms politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer og inntil
3. november 2021.

Konstitusjon av politiadvokat Gro Helland som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter i inntil ett år fra 1. januar 2021.

Konstitusjon av politiadvokat Silje Regine Alsaker Solheim som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra 18. desember 2020 og inntil videre, dog ikke utover 18. desember 2021.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Kristine Knutsen-Berge som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra 1. januar 2021 og inntil videre, dog ikke utover 30. april 2021.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt slik at EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Finansdepartementet
Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 vedtas.
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Navn på fylkesmannsembetene endres fra «Fylkesmann» til «Statsforvalteren» på bokmål og «Statsforvaltaren» på nynorsk. Navnene på fylkesmannsembetene endres i tråd med dette.

Nytt sørsamisk navn på Fylkesmannen i Trøndelag blir Trööndelagen staatehaaltoje.

Nytt nordsamisk navn på Statsforvalteren i Troms og Finnmark blir Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji, og nytt kvensk navn Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija.

Navneendringene gjelder fra 1. januar 2021.