Offisielt frå statsrådet 18. juni 2021

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 18. juni 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 222 L (2020-2021)
Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 223 L (2020-2021)
Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 221 L (2020-2021)
Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)
(Nyheitssak)

Meld. St. 38 (2020-2021)
Nytte, ressurs og alvorlighet
Prioritering i helse- og omsorgstjenesten
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 39 (2020-2021)
Kriminalomsorgsmeldingen – fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 37 (2020-2021)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Prop. 220 L (2020-2021)
Lov om pengespill (pengespilloven)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om Norges kontinentalsokkel.
Lovvedtak 177 (2020-2021)  Lov nr. 89
Loven trer i kraft straks.

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd).
Lovvedtak 164 (2020-2021)  Lov nr. 90

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2021 til lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense).
Lovvedtak 160 (2020-2021)  Lov nr. 91
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2021.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger).
Lovvedtak 163 (2020-2021)  Lov nr. 92

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.).
Lovvedtak 162 (2020-2021)  Lov nr. 93
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2021 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.
Lovvedtak 198 (2020-2021)  Lov nr. 94

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2021 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021.
Lovvedtak 199 (2020-2021)  Lov nr. 95

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i barnevernloven.
Lovvedtak 174 (2020-2021)  Lov nr.96

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om barnevern (barnevernsloven).
Lovvedtak 173 (2020-2021)  Lov nr. 97

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om Opplysningsvesenets fond.
Lovvedtak 175 (2020-2021)  Lov nr. 98

Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. januar 2022, med unntak av endringsloven § 9, endringen i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd § 16 andre ledd andre punktum, som trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).
Lovvedtak 176 (2020-2021)  Lov nr. 99

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.).
Lovvedtak 193 (2020-2021)  Lov nr. 100

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak).
Lovvedtak 194 (2020-2021)  Lov nr. 101
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. august 2021 med unntak av loven del II (verdipapirfondloven) og del III (lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond) § 1a-3, § 1a-4 og § 9-6 første ledd bokstavene d og e. 
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 168 (2020-2021)  Lov nr. 102
(Nyheitssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 20 om endring i foretakspensjonsloven med virkning til og med 30. september 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 21 om endring i innskuddspensjonsloven med virkning til og med 30. september 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 22 om endring i tjenestepensjonsloven med virkning til og med 30. september 2021.
(Nyheitssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 25 om endring i forsikringsavtaleloven med virkning til og med 30. september 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til:

lov om endring i eigedomsskattelova
Lovvedtak 181 (2020-2021)  Lov nr. 103

lov om endring i Svalbardskatteloven
Lovvedtak 182 (2020-2021)  Lov nr. 104

lov om endringar i skatteloven
Lovvedtak 183 (2020-2021) Lov nr. 105

lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven
Lovvedtak 184 (2020-2021)  Lov nr. 106

lov om endringar i skattebetalingsloven
Lovvedtak 185 (2020-2021)  Lov nr. 107

lov om endringar i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 186 (2020-2021)  Lov nr. 108

lov om endringar i skatteforvaltningsloven
Lovvedtak 187 (2020-2021)  Lov nr. 109

lov om endring i folkeregisterloven
Lovvedtak 188 (2020-2021)  Lov nr. 110

lov om endringar i lov om tilskudd ved avbrutt permittering
Lovvedtak 189 (2020-2021)  Lov nr. 111

lov om endring i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
Lovvedtak 190 (2020-2021)  Lov nr. 112

lov om endringar i lov 21. desember 2020 nr. 164 om endringer i skatteloven
Lovvedtak 191 (2020-2021)  Lov nr. 113

lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven
Lovvedtak 192 (2020-2021)  Lov nr. 114

Lov om endringar i merverdiavgiftsloven trer i kraft 1. juli 2021.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.
Lovvedtak 136 (2020-2021)  Lov nr. 115

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten).
Lovvedtak 141 (2020-2021)  Lov nr. 116

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i straffeloven.
Lovvedtak 148 (2020-2021)  Lov nr. 117

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg).
Lovvedtak 167 (2020-2021)  Lov nr. 118
Loven trer i kraft 1. september 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 2021 til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.
Lovvedtak 200 (2020-2021)  Lov nr. 119

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak).
Lovvedtak 140 (2020-2021)  Lov nr. 120

Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 66 om midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat). Loven del I (smittevernloven) § 8-1 andre ledd trer i kraft straks.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven).
Lovvedtak 106 (2020-2021)  Lov nr. 121

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.).
Lovvedtak 169 (2020-2021)  Lov nr. 122

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.).
Lovvedtak 170 (2020-2021)  Lov nr. 123

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.).
Lovvedtak 171 (2020-2021)  Lov nr. 124

Delt ikraftsetting av lov om endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.). Endringsloven del I, endringene i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd § 26, trer i kraft 1. juli 2021. Endringsloven del II trer i kraft 1. januar 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.).
Lovvedtak 125 (2020-2021)  Lov nr. 125

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning). 
Lovvedtak 130 (2020-2021)  Lov nr. 126
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling). 
Lovvedtak 172 (2020-2021)  Lov nr. 127
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger).
Lovvedtak 166 (2020-2021)  Lov nr. 128
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Delt ikraftsetting av lov 9. mai 2014 nr. 14 om endringer i menneskerettsloven. Endringsloven del I, endringen i lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett § 2 nr. 1 første komma, trer i kraft 1. august 2021.

Delt ikraftsetting av lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Loven del VI (endringer i tvisteloven) og del VII (endringer i tolloven) trer i kraft 1. juli 2021.

Endringene i tolloven og tvisteloven gjelder for innførsel eller utførsel som finner sted etter ikrafttredelsen.

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2021 til lov om endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050).
Lovvedtak 159 (2020-2021)  Lov nr. 129

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.).
Lovvedtak 150 (2020-2021)  Lov nr. 130
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2021 til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (lagring av IP-adresser mv.).
Lovvedtak 165 (2020-2021)  Lov nr. 131
(sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2021 til lov om endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.).
Lovvedtak 135 (2020-2021)  Lov nr. 132
Endringsloven trer i kraft 1. januar 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).
Lovvedtak 179 (2020-2021)  Lov nr. 133

Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 81 om endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (formål og oppgaver for universiteter og høyskoler, studentrettigheter, fagskoleutdanningens omfang, behandling av personopplysninger, yrkeskvalifikasjoner fra tredjeland mv.). Loven del I (opplæringslova), del II (universitets- og høyskoleloven) med unntak av § 3-9, del V (yrkeskvalifikajonsloven) og del VI (fagskoleloven) trer i kraft 1. august 2021. Loven del II (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 trer i kraft 1. august 2022. Loven del III (utdanningsstøtteloven) og del IV (studentsamskipnads­loven) trer i kraft 1. januar 2022.

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger).
Lovvedtak 154 (2020-2021)  Lov nr. 134
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2021 til lov om endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning).
Lovvedtak 153 (2020-2021)  Lov nr. 135

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om røystingsrådgjevarar.
Lovvedtak 196 (2020-2021)  Lov nr. 136
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.).
Lovvedtak 197 (2020-2021)  Lov nr. 137
Endringsloven trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet).
Lovvedtak 195 (2020-2021)  Lov nr. 138
Loven trer i kraft 1. august 2021.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.
Lovvedtak 178 (2020-2021)  Lov nr. 139

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2021 til lov om opphevelse av lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett.
Lovvedtak 180 (2020-2021)  Lov nr. 140
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2003 nr. 1618 om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere fastsettes.

Finansdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 18. desember 2020 nr. 2843 om overgangsregler om registrering ved representant i Merverdiavgiftsregisteret ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Forsvarsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 24. juni 2011 nr. 651 om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og Reseptformidlerforskriften mv. fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (søknadsordning for kjærester – unntak fra klagerett etter forvaltningsloven § 28) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard fastsettes.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om opphevelse av forskrift 22. juni 2012 nr. 573 om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslovforskriften og offentlegforskrifta fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Barne- og familiedepartementet
Kongens myndighet etter lov om Opplysningsvesenets fond delegeres til Barne- og familiedepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av myndighet etter lov om elektronisk kommunikasjon.(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kunnskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap § 10 delegeres til Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2022.

5. Styrer og utval m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av kretsmeklere for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

Østlandet krets:
tingrettsdommer Edvard Os, Bærum
tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg
tingrettsdommer Nils Ole Bay, Bærum (ny)

Sørlandet krets:
pensjonert lagmann Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:
lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen (ny)

Trøndelag krets:
tingrettsdommer Kristin Rognan, Trondheim

Nord-Norge krets:
lagdommer Jussi Erik Pedersen, Tromsø

Lagdommer Carl Petter Martinsen løses fra sitt verv som særskilt mekler med virkning fra 1. juli 2021.

Tingrettsdommer Arild Dommersnes oppnevnes som særskilt mekler for perioden 1. juli 2021 til 28. februar 2022.

Finansdepartementet
Oppnevning av et utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Professor Ragnar Torvik, Trondheim (leder)
Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
Advokat Bettina Banoun, Oslo
Professor Benn Folkvord, Time
Professor Ola Kvaløy, Stavanger
Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
Førsteamanuensis Elin Inderjit Sarai, Bergen
Professor Peter Birch Sørensen, København
Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
Professor emeritus Frederik Zimmer, Oslo
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for utredning av folkehøgskolefeltet:

Student Rode Margrethe Hegstad (leder), Oslo
Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes
Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy
Student Thea Stormo Solberg, Oslo
Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger
Professor Nina Volckmar, Trondheim
Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes
Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen
Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus
Programleder Samuel Massie, Nittedal
Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Bjørge Bettum på vegne av «Ja til ny hovedvei på Karmøy» over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse 7. april 2021 om avslag på innsyn. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av brigader Anders Jernberg som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2021.

Beordring av oberst Hilde Solheim som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2021, for en periode på tre år.

Frabeordring av oberstløytnant Kristian Buvarp som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2021.

Beordring av oberstløytnant Alf Einar Ulvund Johnsen som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2021, for en periode på tre år.

Frabeordring av kapteinløytnant Fredrik Ness Engh som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2021.

Beordring av kapteinløytnant Christina Pilar Nesje Grimstad som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2021, for en periode på tre år.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av Market Access Manager Einar Sponheim Seim til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av rådgiver Åse-Berit Nytun til jordskiftedommer ved Møre og Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av gruppeleder Anund Grane til jordskiftedommer ved Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av fylkesnemndsleder Jørn Henning Bremnes som statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal gis avskjed i nåde med virkning fra 1. oktober 2021.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtaler mellom henholdsvis Norge og Danmark/Færøyene og mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen, begge av 30. oktober 2019.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/697 om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/836 om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/696 om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/690 om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027).

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 64/2018, nr. 19/2020, nr. 22/2020 og 214/2020 om innlemmelse av forordningene (EU) nr. 345/2013, (EU) 346/2013, (EU) 2015/760, (EU) 2017/1131 og (EU) 2017/1991, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Forsvarsdepartementet
Instruks om endringer i instruks 13. oktober 2006 nr. 1151 om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppdatering av embetskretsene til tingrettsdommerne og sorenskriverne som er omfattet av endringer i domstolstrukturen foretatt mellom 1. juli 2017 og 26. april 2021.

Endring av embetstitlene til innehaverne av dommerembetene som frem til 26. april 2021 hørte under Oslo byfogdembete.

Olje- og energidepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)