Offisielt frå statsrådet 22. januar 2016

I statsrådet i dag vart mellom anna Lars Sørgård åremålsbeskikka som direktør for Konkurransetilsynet for seks år.

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. januar 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 49 S (2015-2016)
Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014.

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 47 S (2015-2016)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom

Prop. 48 S (2015-2016)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 50 L (2015 – 2016)
Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) 

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Prop. 51 L (2015-2016)
Lov om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesloven)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Lov 19. desember 2014 nr. 77 del V om endringer i ligningsloven (Ny klagenemndsordning) trer i kraft 1. juli 2016.

Lov 19. desember 2014 nr. 78 del II om endringer i lov om skatt til Svalbard trer i kraft fra 1. juli 2016.

Lov 19. desember 2014 nr. 84 del III om endringer i merverdiavgiftsloven trer i kraft fra 1. juli 2016.

Lov 19. desember 2014 nr. 86 del II om endring i a-opplysningsloven trer i kraft fra 1. juli 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga).
Lovvedtak 22 (2015-2016)  Lov nr. 1
Loven trer i kraft 1. mars 2016.

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark.
(Nyheitssak)

Fastsettelse av forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus.
(Nyheitssak)

4. Styrer, utval

Nærings- og fiskeridepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal evaluere deler av aksjeloven: 

Leder: Professor Tore Bråthen, Oslo
Medlemmer:
Juridisk direktør Cecilie Ask, Oslo
Siviløkonom og dr.oecon. Finn Kinserdal, Bergen
Professor Eirik Gaard Kristiansen, Bergen
Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Utnevning av underdirektør Alex Winther til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Otto Leirbukt til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Marianne Kristin Fjeld som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet inntil stillingen blir besatt eller embetet faller bort. 

Konstitusjon av politioverbetjent Svein Erling Sørmo som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra og med 1. april 2016 og inntil stillingen er besatt.

Konstitusjon av statsadvokat Reidar Bruusgaard som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017.

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Utnevning av avdelingsdirektør Birgit Løyland til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Wenche Stenberg til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av sjeføkonom Lars Sørgard som direktør for Konkurransetilsynet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Anniken Hauglie som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland ved behandling av saker der Dora AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken og Linda Hofstad Helleland på grunn av sitt vennskap med Harald Ellefsen er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 585/2014/EU om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (IMI-forordningen), kan bli bindende for Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politimester Jon Steven Hasseldal skal tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embetseksamen.

Endring i distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten fastsettes.

Finansdepartementet
Ekspedisjonssjef Amund Noss gis i forbindelse med overgang til stilling som advokat og partner i advokatfirmaet Kluge karantene ut mars 2016 med saksforbud ut juni måned 2016. 

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til deltakelse med nytt norsk bidrag i FN-operasjonen MINUSMA til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2277 (2015). 

Kulturdepartementet
ExtraStiftelsen tildeles 30 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping AS.
5/12 av forventet tildeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS for spilleåret 2015 til kulturformål tildeles følgende tiltak og utgjør kroner 2 104 167 til Krafttak for sang, kroner 6 644 583 til Landsomfattende musikkorganisasjoner ved Norsk musikkråd, kroner 3 362 083 til Folkeakademienes landsforbund, kroner 2 961 250 til Fullriggeren Sørlandet, 3 276 667 kroner Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, og kroner 2 983 750  til Skoleskipet Christian Radich.

Kunnskapsdepartementet
Søknad fra Kulturakademiet AS om unntak fra universitets- og høyskoleloven § 1-2 for å kunne få akkreditert høyskolevirksomhet i utlandet, avslås.