Offisielt frå statsrådet 26. januar 2024

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i kontantstøtteloven og folketrygdloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 26. januar 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet

Prop. 43 L (2023-2024)
Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning) 

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 45 L (2023-2024)
Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 44 S (2023-2024)
Utbygging og finansiering av E134 Røldal-Seljestad i Vestland og kostnadsramme for E6 Megarden-Sommerset i Nordland

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 20. juni 2023 nr. 79 om endringer i våpenlova (unntak fra taushetsplikten).

Loven trer i kraft straks.

Delt ikrafttredelse av lov 17. juni 2022 nr. 59 om endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.).

Følgende trer i kraft 1. januar 2025:

 • del I (naturskadeforsikringsloven) § 4
 • del VI nr. 3.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes ny forskrift om naturskadeforsikring.
Sjå punkt 2 sanksjonar og iverksetjingar.

Relatert:

Fastsettelse av midlertidig forskrift om behandling av enkelte innsynskrav som blir fremmet overfor utvalget som skal gå gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin inngåelse av leieavtale for lokaler i Snarøyveien 36 og tilknyttede låneavtaler (NSM-utvalget).

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. desember 2023 nr. 2131 om overgangsordning for krav til kjønnssammensetning i styret i foretak.

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 27 femte ledd første punktum delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av flaggkommandør Bjørn-Erik Marthinsen til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som nestkommanderende i Forsvarsstaben. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Øyvind Dunsæd til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Kystvakten. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Gjert Lage Dyndal til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Situasjons- og operasjonssenteret i Forsvarsstaben. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Konstitusjon av politiadvokat Tale Helgerød som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembete fra 1. februar 2024 til 31. januar 2025.

Nærings- og fiskeridepartementet

Beskikkelse av seniorrådgiver Gunhild Giske Skyberg som nestleder i Klagenemda for industrielle rettigheter. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Styrer og utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppnevning av særskilte meklere for perioden 1. mars 2024 til 28. februar 2026.

 1. Pensjonert lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
 2. Lagdommer Tine Kari Nordengen, Bærum
 3. Lagmann Torkjel Nesheim, Bærum
 4. Pensjonert sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
 5. Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
 6. Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
 7. Direktør Adele Matheson Mestad, Oslo
 8. Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Hurdal
 9. Fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Ringerike
 10. Advokat Hilde Lund, Oslo
 11. Tingrettsdommer Hanne Sofie Tønsberg Bjelland, Aurskog-Høland
 12. Tingrettsdommer Arild Dommersnes, Sandnes

Reoppnevning av fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup som fast stedfortreder for Riksmekleren fra 1. mars 2024 til 28. februar 2026.

7. Klagesaker m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Nemnda for behandling av klager på erstatning fra Arbeids- og velferdsetaten over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avgjørelse 27. juni 2023 om avslag på krav om innsyn 26. april 2023 tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementet

Klage fra Snøscooterklubbenes fellesråd v/Erik Kirkvold over Klima- og miljødepartementets avgjørelse 6. november 2023 om avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2020/1503 av 7. oktober 2020 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet og om endring av forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937.

 • Direktiv (EU) 2020/1504 av 7. oktober 2020 om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2023/2197 av 10. juli 2023 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til tildeling av entydige utstyrsidentifikasjonskoder for kontaktlinser.