Offisielt frå statsrådet 3. mai 2024

I statsråd i dag vart valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2025 fastsett til 8. september 2025.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 3. mai 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet

Prop. 99 L (2023-2024)
Endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger)

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 100 L (2023-2024)
Endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. april 2024 til lov om endringar i helse- og omsorgstjenesteloven (overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat).

Lovvedtak 56 (2023-2024) Lov nr. 20

Grunnlag for saka:

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av fagdirektør Else Kathrine Biering til ambassadør i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Paal Bjørnestad til ambassadør i Teheran, Den islamske republikk Iran. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Vegard Kaale til ambassadør i Budapest, Ungarn. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Tobias Frambe Svenningsen til generalkonsul i Shanghai, Folkerepublikken Kina. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Tokyo, Japan, Kristin Iglum, tillike til ambassadør i Palikir, Mikronesiaføderasjonen.

Barne- og familiedepartementet

Generalsekretær Mina Gerhardsen blir tilsett på åremål som barneombod for ein periode på seks år. Ho tiltrer frå det tidspunktet Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Trond Haande til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Hærens våpenskole. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Gyda Ellefsplass Olssen til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Forsvarets fellestjenester. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Oddbjørn Søreide som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 1. juni 2024 til 31. desember 2024.

Nærings- og fiskeridepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør May Britt Myhr som direktør for Norges geologiske undersøkelse for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.

Relatert:

Statsministerens kontor

Konstitusjon av daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland som statssekretær for statsråd Andreas Bjelland Eriksen i Klima- og miljødepartementet i perioden fra og med 3. mai 2024 kl. 12.00 til og med 9. februar 2025.

Relatert: 

4. Styrer og utval

Finansdepartementet

Det oppnevnes tre eksterne medlemmer til Norges Banks hovedstyre for perioden 16. mai 2024 – 15. mai 2028.

Selvstendig næringsdrivende Hans Aasnæs, Sande
Selvstendig næringsdrivende Thomas Ekeli, Asker
Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen

Relatert:

5. Andre saker

Kommunal- og distriksdepartementet

Den alminnelege valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2025 blir fastsett til måndag 8. september 2025, jf. vallova § 9-1 fyrste ledd og samelova § 2-3 tredje ledd.

Relatert:

Kultur- og likestillingsdepartementet

  1. Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2023 til idrettsformål, 3 722 963 000 kroner, fordeles i 2024.
  2. Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål samt fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til idrettsformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.

Relatert:

  1. Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2023 til kulturformål, 1 047 083 000 kroner, fordeles i 2024. Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til disponering av 21 258 000 kroner til senere fordeling.
  2. Kultur- og likestillingsdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.

Relatert:

  1. Stiftelsen Dam tildeles 264 552 539 kroner, resten av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2023 til helse- og rehabiliteringsformål i 2024.
  2. Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til helse- og rehabiliteringsformål.

Statsministerens kontor

Overføring av deler av forvaltningsansvaret, etter nedleggelse av Generaladvokatembetet fra 1. juli 2024, fra Justis- og beredskapsdepartementet til Forsvarsdepartementet, jf. lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. med virkning fra 1. juli 2024.