Offisielt frå statsrådet 4. juni 2021

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott slott 4. juni 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 210 S (2020-2021)
Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 32 (2020-2021)
Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet
(Nyheitssak)

Meld. St. 33 (2020-2021)
Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 208 LS (2020-2021)
Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 211 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 209 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 207 L (2020-2021)
Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover.
Lovvedtak 132 (2020-2021)  Lov nr. 52

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endring i bioteknologiloven (sikre kvinner i likekjønnet par mulighet til å velge hvem av kvinnene som skal gå gravid med parets barn).
Lovvedtak 113 (2020-2021)  Lov nr. 53

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2021 til lov om endring i straffegjennomføringsloven (forlengelse av midlertidige
covid-19-tiltak).
Lovvedtak 127 (2020-2021)  Lov nr. 54

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2021 til lov om endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse).
Lovvedtak 118 (2020-2021)  Lov nr. 55

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2021 til lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg).
Lovvedtak 120 (2020-2021)  Lov nr. 56
Loven trer i kraft straks.
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2021 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser).
Lovvedtak 121 (2020-2021)  Lov nr. 57

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endringer i åndsverkloven.
Lovvedtak 114 (2020-2021)  Lov nr. 58
Loven trer i kraft 1. juli 2021.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

Olje- og energidepartementet
Ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 157 om endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner).
Loven trer i kraft 1. juli 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 21. mai 2021 nr. 1568 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2021 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14 fastsettes.

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til og med 31. juli 2025.

Leder: høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, Oslo
Medlem: tingrettsdommer Tor Christian Carlsen, Stavanger
Medlem: jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo, Harstad
Medlem: advokat Hallvard Østgård, Tromsø
Varamedlem: høyesterettsdommer Arne Ringnes, Oslo
Varamedlem: sorenskriver Håkon Rastum, Bergen
Varamedlem: jordskifterettsleder Arve Konstali, Flekkefjord
Varamedlem: førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, Molde
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Gruppeleder Erlend Svardal Bøe konstitueres som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet fra 4. juni 2021 kl. 12.00 og så lenge statssekretær Anne Grethe Erlandsen er fraværende, men ikke ut over 11. juli 2021.
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm til nestleder i Arbeidsretten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Rolf Folland til generalmajor i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av jordskifterettsleder Oda-Karin Holen Buhaug til jordskifterettsleder ved Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Britt Rusten til jordskifterettsleder ved Vestre Innlandet jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Britt Marie Stiberg til jordskifterettsleder ved Lofoten og Vesterålen jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Sølve Myrland Rønningen og advokat Mette Ackenhausen til lagdommere ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Anne-Sofie Lutro til tingrettsdommer ved Hordaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Carl-Håkon Andersen til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiinspektør Thomas Eliassen Darell til tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av juridisk utreder Britt Eren Meling til tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Helene Marie Lassen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom § 3-10 første ledd nytt tredje punktum fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Nyheitssak

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011.

Protokoll om endringer i avtale mellom Norge og Russland om forhindring av episoder til sjøs utenfor territorialfarvannet av 1. oktober 1990 inngås.
(Nyheitssak)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/818 om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor (2021–2027).

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem på området inn og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/ЕU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner; delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene; delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/33 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for gebyroppgaven og dens felles symbol; og delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/34 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for dokument med gebyropplysninger og dets felles symbol.

Instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) fastsettes.

Instruks for Norsk senter for utviklingssamarbeid (NOREC), fastsatt ved kongelig resolusjon 10. august 2018, oppheves med virkning fra 10. juni 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Visepolitimester Geir Johan Solem skal tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Kulturdepartementet
Ratifikasjon av Marrakechtraktaten 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/1564 kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)