Vedtekter for Arbeidsgiverrådet i staten

1. Bakgrunn

De statlige virksomhetene får sitt samfunnsoppdrag fra de øverste politiske myndighetene, Stortinget og Regjeringen. De forvalter fellesskapets verdier og skaper resultater for samfunnet og innbyggerne. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ved kongelig resolusjon tillagt sektorovergripende ansvar for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet har kompetanse til å inngå, og plikt til å forhandle om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og slik legge rammer for lønns- og arbeidsvilkår i alle virksomhetene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet kan også gi virksomheten pålegg som de må følge, begrenset av hva som er bestemt i lov og sentrale tariffavtaler samt ta initiativ til, og følge opp, sentrale politiske og arbeidsgiverpolitiske satsinger. 

Arbeidsgiveransvaret ligger i virksomhetene. Den sentrale arbeidsgiverpolitikken angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt. Ambisjonen for den sentrale arbeidsgiverpolitikken er at lønnsoppgjørene, avtaleverket og øvrige arbeidsgiverpolitiske tiltak skaper gode forutsetninger for at virksomhetene både kan realisere sitt samfunnsoppdrag og rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert og etterspurt arbeidskraft. 

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten. 

2. Rådets sammensetning og oppnevning

Arbeidsgiverrådets skal bestå av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne. Rådets medlemmer representerer seg selv og forutsettes ikke å forankre sine synspunkter hos de øvrige virksomhetslederne i staten. 

Arbeidsgiverrådet skal ha 15 representanter, herunder en leder og en nestleder. Det skal være varamedlemmer for samtlige medlemmer. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Oppnevningsperioden er 3 år. Det er adgang til gjenoppnevning. Departementet beslutter hvem som skal være leder og nestleder. Rådet skal bestå av: 

 • Virksomhetsledere både fra departementsnivå og virksomhetsnivå
 • Medlemmer fra sentrale og store oppgaveområder som tilsyn, tjenesteproduksjon, utdanning og forskning, leveranse av velferdsytelser.
 • Medlemmer fra alle departementsområdene.
 • Minst ett medlem fra faglig fristilte virksomheter eller virksomheter med utvidede administrative fullmakter (for eksempel forvaltningsbedrifter).
 • Medlemmer fra virksomheter som er geografisk spredt. 

Dersom et medlem av rådet fratrer sin stilling som øverste leder for virksomheten, skal dette medlemmet også tre ut av rådet. Varamedlemmet skal i slike tilfeller oppnevnes som fast medlem for tre år fra oppnevningstidspunktet. 

Det tilstrebes av oppnevningsperioden for om lag halvparten av rådets medlemmer skal løpe ut samtidig, slik at ikke hele rådet skiftes ut på samme tid. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet møter som observatør og har møte- og talerett i rådet. 

Direktøren i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) møter som observatør og har møte- og talerett i rådet.

3. Formål

Formålet med Arbeidsgiverrådet er å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, samt å sørge for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen får bedre informasjon og økt kunnskap om virksomhetene. Arbeidsgiverrådet skal kun behandle saker som faller inn under den statlige arbeidsgiverpolitikken. 

Arbeidsgiverrådet skal: 

 • bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet 
  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, 
  • i utforming av regelverk, 
  • i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger, 
  • øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen, 
  • drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gi samordnede tilbakemeldinger, 
  • gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og de lokale arbeidsgiverne i staten, 
  • fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Rådet skal ikke være et saksbehandlings- eller klageorgan for enkeltvirksomheter, men rådet kan orienteres om enkeltsaker av prinsipiell eller overordnet karakter. 

4. Arbeidsform

Det ligger til rådet selv å beslutte sin arbeidsform. 

Det skal føres referat fra rådets møter. Rådet er underlagt forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven. Dersom det er uenighet i rådet skal dette fremkomme i referatet og de ulike syn/anbefalinger/vurderinger skal formidles til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal orientere og sende saker til Arbeidsgiverrådet på en slik måte at reell innflytelse er mulig. Departementet fastsetter på bakgrunn av innspill fra rådet regler for kommunikasjon mellom rådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

5. Sekretariat

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er sekretariat for Arbeidsgiverrådet.