Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) administrerer flere tilskuddsordninger selv. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.

De fleste tilskuddsordningene departementet har ansvar for blir administrert av Husbanken, DiBK, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, fylkeskommunene eller kommunene. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider.

 • Byutviklings – og byvekstavtaler

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2019 ut inntil 26,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler. Ordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de 9 største byområdene. Søknadsfrist: 15. mai 2019.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  På denne finner du en oversikt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

 • Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

  KMD lyser i 2019 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadene sendes elektronisk i brevs form til KMD's postmottak. Det stilles ikke krav om søknad via søknadssystemet www.regionalforvaltning.no (RF 13.50).  Søknadsfrist: 15. april 2019.

 • Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opprettet en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Midlene er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Det vil bli etablert en ny modell for hvordan midlene skal forvaltes framover, i samråd med representanter for romanifolket/taterne.

 • Prosjektskjønn

  Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

 • Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

  Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag. Siste utlysning var i 2017. Det blir ikke en ny utlysning. Prosjektene avsluttes i 2019.

 • Tilskudd til kvensk språk og kultur

  Departementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

 • Tilskudd til nasjonale minoriteter

  Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir fra 2019 overført til Kulturrådet.

 • Tilskudd til politiske partier

  Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

 • Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2018 ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Til toppen