Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) administrerer flere tilskuddsordninger selv. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.

De fleste tilskuddsordningene departementet har ansvar for blir administrert av Husbanken, DiBK, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, fylkeskommunene eller kommunene. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider.

 • Bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2017 ut inntil 20 millioner kroner som tilskudd til bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling. Utlysningen vil gjelde de fire største byområdene. Søknadsfrist: 2. juni 2017.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  På denne finner du en oversikt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

 • Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

  KMD lyser i 2017 ut om lag 4,5 mill. kr. i tilskudd for å sikre tilstrekkelig lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Målgruppene er lokale og regionale aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Søknadsfrist: 28. mai 2017.

 • Prosjektskjønn

  Innenfor skjønnsrammen til kommunen settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. Kommuner, fylkeskommuner, KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

 • Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut ti millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag. Søknadsfristen er 15. mai.

 • Tilskudd til kvensk språk og kultur

  Departementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kultur.

 • Tilskudd til nasjonale minoriteter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter.

 • Tilskudd til politiske partier

  Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

 • Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda

  Norske fjellområde har særskilde utfordringar og moglegheiter.

 • Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker

  Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med særegne natur- og kulturverdier.