Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) administrerer flere tilskuddsordninger selv. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.

De fleste tilskuddsordningene departementet har ansvar for blir administrert av Husbanken, DiBK, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, fylkeskommunene eller kommunene. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider.

 • Byutviklings – og byvekstavtaler

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning rettet mot kommuner og fylkeskommuner som skal bidra til å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. Ordningen ble i 2017 lyst ut under overskriften "Bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling". Det vil komme en ny utlysning våren 2018.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  På denne finner du en oversikt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

 • Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

  KMD lyser i 2018 ut inntil 3,8 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. april 2018.

 • Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opprettet en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Midlene er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Det vil bli etablert en ny modell for hvordan midlene skal forvaltes framover, i samråd med representanter for romanifolket/taterne.

 • Prosjektskjønn

  Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

 • Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

  Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag. Siste utlysning var i 2017. Det blir ikke en ny utlysning. Prosjektene avsluttes i 2019.

 • Tilskudd til kvensk språk og kultur

  Departementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

 • Tilskudd til nasjonale minoriteter

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter.

 • Tilskudd til politiske partier

  Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.