Regjeringa styrker kommunesektoren med fire milliardar kroner

Regjeringa legg opp til ei auke i kommunesektorens frie inntekter på 4 075 millioner kroner, som vert delt ut med 3 625 millionar kroner til kommunane og 450 millionar kroner til fylkeskommunane.

Auking av midla gjev kommunesektoren eit godt handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggarane og skapa gode lokalsamfunn.

Grønt hefte - inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar

Les meir om saka