Økt boligbygging i pressområdene

- Boligprisene har vokst kraftig, særlig i Osloregionen men også i andre byer. Det viktigste tiltaket får å få bedre balanse i boligmarkedet er å sikre at det bygges flere boliger. Regjeringen legger forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Nå ser vi rekordhøy igangsetting av boliger, det er gledelig, sier Sanner.

Prisveksten har vært særlig sterk i og rundt de største byene, og aller sterkest har den vært i Oslo-området. Når gjelden til husholdningene øker over tid, innebærer det en økt risiko for finansiell ustabilitet.

Det er kommunen som har ansvar for arealplanlegging og boligbygging. Innspillsmøtene til arbeidet med stortingsmeldingen har vist at byene har dette høyt oppe på agendaen.

Høye boligpriser

Det er flere årsaker til at boligprisene i Norge er høye nå, særlig i attraktive områder. Det har vært bygget for få boliger i forhold til befolkningsveksten og mange husholdninger kan betale ned på store boliglån så lenge renten er lav. For regjeringen er det et mål at skatt på den boligen folk eier og bor i, skal være lav. Det er bred enighet om dette. Samtidig kan det nå se ut til at en stor del av prisveksten kan forklares med at stadig flere kjøper bolig som investeringsobjekt. 44 prosent av leilighetene under 60 kvadratmeter som ble solgt i Oslo i første kvartal i 2016 ble kjøpt av andre enn de som skal bo der.

Prisveksten skaper en gevinst for boligeiere, men gjør samtidig terskelen inn i boligmarkedet høyere for dem som står utenfor. Mange unge mennesker tar opp store lån for å kjøpe bolig. Disse er spesielt sårbare for et brått fall i boligprisene. Derfor har regjeringen gjennomført en rekke tiltak med sikte på en mer balansert utvikling i boligmarkedet, både på tilbuds- og etterspørselssiden.

Tiltak på både tilbuds- og etterspørselssiden

Regjeringen har samlet ansvaret for plan- og bygningsloven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette sikrer helhet, sammenheng og gjennomføringskraft i boligpolitikken. Mange har opplevd regelverket som tungvint, omfattende og krevende. Regjeringen har derfor gjennomført en rekke forenklinger i regelverket og planlegger å sette i verk enda flere.

Regjeringen har også i flere trinn strammet inn den gunstige skattleggingen av sekundærboliger for å gjøre spekulasjon mindre lønnsomt. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig særlig i Oslo skal begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig. Regjeringen har også innført bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt og strammet inn betingelsene for avdragsfrihet.

Og tiltakene for å skaffe flere boliger til flere virker. Boligbyggingen tatt seg kraftig opp. I løpet av 2016 ble det satt i gang bygging av 36 500 boliger på landsbasis. Det er klart høyere enn årene før og det er forventet at boligbyggingen vil holde seg på et høyt nivå fremover. 

Boliger til salgs.
Boligprisene har økt betraktelig i de siste årene, særlig i de store byene. Foto: Jan Hausken