Områdesatsinger

Regjeringen vil legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn med vekt på sosial bærekraft i utsatte byområder gjennom områdesatsinger.

De aller fleste i Norge bor godt og har et nærmiljø som er med på å skape trygghet i hverdagen. Sammenliknet med andre land har vi lite sosial ulikhet og en liten andel av befolkningen som faller utenfor samfunnslivet. Mye av dette kan forklares med mange av bykommunes kontinuerlige arbeid med å legge til rette for gode og inkluderende bomiljøer, møteplasser og nærmiljø, og tjenester som bidrar til inkludering og medvirkning. Vi vet at en trygg bosituasjon er nødvendig for å få en stabil tilknytning til arbeidslivet, ta utdanning eller delta i samfunnslivet generelt.

Likevel ser vi at sosial ulikhet øker i noen storbyområder. Vi er opptatt av at kommunene arbeider for å motvirke og forebygge ulikhet og utenforskap. Skal samfunnet fungere må enkeltpersoner og grupper oppleve at de lever sammen, ikke ved siden av eller i motsetning til hverandre.

Byene jobber godt

Regjeringen vil legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn med vekt på sosial bærekraft i utsatte byområder gjennom områdesatsinger. Storbyene har fått større handlingsrom til selv å ta hånd om disse utfordringene, i samarbeid med staten. Og dette handlingsrommet har de tatt.

Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen jobber sammen med staten om å bedre levekår i utsatte områder. Mange av disse områdene har også en relativ stor andel innvandrere, som ofte har lavere utdanning, inntekt og dårligere levekår enn resten av befolkningen. Dette stiller store krav til kommunene, som må tilpasse offentlige tjenester til en befolkning som har ulike behov og forutsetninger.

Utvikling av nye modeller og arbeidsformer

I områdesatsingene ser kommunene og staten tiltak i ulike sektorer i sammenheng, prøver ut nye tiltak og arbeidsformer og involverer frivillig og privat sektor. Og arbeidet gir resultater innen ulike sektorer, som parker og friluftsliv, turveier, kulturminner, foreningsliv, barnehage, skole og folkehelse.

Områdesatsingene utvikler og tar i bruk metoder for planlegging og utvikling som vi kan dra nytte av over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med de eksisterende områdesatsingene og fortløpende vurdere samarbeid med andre byer der utfordringene er særlig store.