Nyhetsbrev nr.1/2016 fra stedsutvikling.no

Foreslå kandidater til prisen Attraktiv by!
Byregionprogrammet
Prosjektbibliotek på forbildeprosjekter.no
Publikasjoner fra Riksantikvaren
Hvordan skal Norge skal se ut i fremtiden?
Forskning og innovasjon for fremtidens byer (BYFORSK)
Barn i by - stedsutviklingsmuligheter i tre kommuner
Eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø
Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder
Kompetansetilskudd fra Husbanken 2016
Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014
Nye nettsteder om universell utforming av bygninger, uteområder og reisekjeder
Bærekraftige byer og tettsteder er et av FN's nye bærekraftsmål
The Nordic Built Cities Challenge
Kunst utvikler tettsteder i Gudbrandsdalen
Faglig råd for bypolitikk i Nordland
Hvordan gjøre Otta til en bedre by?
Nye møteplasser i Telemark

 

Attraktiv by

Foreslå kandidater til prisen Attraktiv by!

Prisen «Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling» skal fremheve og belønne små, mellomstore og store byer som har greid å skape et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Men også et mindre område, en bydel eller et område som strekker seg ut over kommunegrensen kan få prisen. Alle kan nominere kandidater. Kom med ditt forslag senest 18. mars! En jury ledet av Erling Dokk Holm plukker ut finalistene. Prisen deles ut i juni.

Byregionprogrammet - 33 samfunnsanalyser

På oppdrag fra Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR gått gjennom og oppsummert de 33 samfunnsanalysene som ble gjort i fase 1 av Byregionprogrammet.

Programmet skal styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet og gi økt kunnskap om samspillet mellom by og omland.

Prosjektbibliotek på forbildeprosjekter.no

Eksempler fra programmet Framtidens byer er nå tilgjengelig på forbildeprosjekter.no, som er et nettbasert prosjektbibliotek utviklet av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Publikasjoner fra Riksantikvaren

NB! registeret og kulturarvens samfunnsnytte er tema i to nye publikasjoner fra Riksantikvaren.  

Hvordan skal Norge se ut i fremtiden?

Riksantikvar Jørn Holme har skrevet kronikk i Morgenbladet om tilpasning av nytt til gammelt i by- og stedsutvikling.

Forskning og innovasjon for fremtidens byer (BYFORSK)

Gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid skal Forskningsrådet satse på forskning og innovasjon for å bedre kunnskapsgrunnlaget om utvikling av fremtidens byer. Satsingen BYFORSK skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder. Konferansen "Kunnskap for framtidens byer" som ble avholdt tidligere i år gav mange gode innspill om kunnskapsbehov og kunnskapsproduksjon på feltet, og så på hva som vil påvirke fremtidens byer. Her presenterte blant annet By- og regionforskningsinstituttet NIBR sin rapport: "Forskning for framtidens byer. Status og utfordringer i møte med en ny global agenda"

Barn i by - studenter bidrar til stedsutvikling 

Som del av pilotprosjektet "Barn i by" har masterstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utviklet fremtidsvisjoner for hvordan kommunene Giske, Ski og Bodø kan bli bedre steder for barn. Medvirkningsmetoden barnetråkk har stått sentralt i arbeidet. Prosjektet ledes av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

– Et friskt, faglig pust i kommuneplanleggingen (DOGA)

Eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sammen med Akershus fylkeskommune laget en eksempelsamling som presenterer 13 prosjekter fra ulike byer og steder i Norge. Hensikten er å gi kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for gode bomiljø med høy livskvalitet når de utvikler kompakte byer.

Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder

Fylkeskommunen i Vest-Agder har laget en strategi for å utvikle og bevare sine fire tradisjonsrike kystbyer; Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand.

Hensikten er å avklare hvordan det kan tilrettelegges for nytt liv og ny aktivitet i og nær de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding – og på hvilke betingelser dette kan gjøres. 

Kompetansetilskudd fra Husbanken 2016

Fristen for å søke Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet er 1. mars 2016. I år vil prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse prioriteres. Det vil bli lagt vekt på pilotprosjekter med høye ambisjoner som går vesentlig ut over dagens regelverk og som forbereder næringen på framtidige krav, innen fagområdene universell utforming, miljø og energi. 

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Hovedrapporten for Framtidens byer er nå ferdig. Rapporten presenterer programmet med dets organisering, nettverk, resultater og eksempler. Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere bestående av 13 byer, fire departementer, tre næringsorganisasjoner og KS. Gjennom skriftlige avtaler forpliktet partnerne seg til å samhandle for å nå målene om reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringer og bedre bymiljø.

Nye nettsteder om universell utforming av bygninger, uteområder og reisekjeder

På «Tenk universelt» finnes artikler om utforming, uteareal, publikumsbygg og boliger. Her er krav og retningslinjer samlet, og lett tilgjengelig for alle som ønsker å arbeide med universell utforming. På nettstedet finnes også en bildeportal: «Se universelt». Let etter gode eksempler, eller legg inn gode løsninger med god brukskvalitet i bildeportalen. Nettsiden er lansert av Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken.

Et viktig mål er å gjøre sammenhengende reisekjeder tilgjengelige for flere. Universell utforming skal være en integrert del av alle planer når samferdsel bygges eller oppgraderes. Samferdselsdepartementet har med hjelp av Standard Norge etablert reisekjeden.no for veiledning i universell utforming på transportområdet, både for kravspesifikasjoner i utforming og ved offentlige anskaffelser.

Bærekraftige byer og samfunn et av FNs nye bærekraftsmål

FN har vedtatt 17 nye bærekraftmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nummer 11: "Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige."

The Nordic Built Cities Challenge

På initiativ fra Nordisk råd, har Nordic innovation satt i gang en åpen, tverrfaglig konkurranse. Målet er å utvikle innovative løsninger for nordiske urbane utfordringer knyttet til et fysisk sted - på en smart, levelig og bærekraftig måte.

Konkurransen vil bestå av seks lokale delkonkurranser med spesifikke utfordringer for urbane rom i Norge, Finland, Sverige, Island, Danmark og Færøyene. Trygve Lies plass på Furuset i Groruddalen valgt ut til å presentere den norske utfordringen: Smart, grønn og urban – revitalisering av transportknutepunkt"

Fire finalister på hvert prosjekt går videre til den andre runden av konkurransen. Vinnerne kåres 17. juni.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med i styringsgruppa for Norge.

Trygve Lies Plass
Trygve Lies Plass. Foto: Oslo kommune.

Kunst utvikler tettsteder i Gudbrandsdalen

Prosjektet Vegskille består av kunstprosjekter i fem kommuner i Gudbrandsdalen. Kunsten skal være med på å utvikle tettstedene langs nye E6 ved at de reisende får nye grunner til å besøke tettstedene på vegen gjennom Gudbrandsdalen. Prosjektet inngår i satsingen "Ny E6 – en regional utviklingsmotor" og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Visit Lillehammer. Les mer om prosjektet Vegskille.

# Kroppen 13 på Tretten i Øyer kommune
# Kroppen 13 på Tretten i Øyer kommune, kunstner Anders Jakobsen. Verket er en møteplass, et treningsapparat og et kunstverk. Foto: Erik Berg-Johansen.

Faglig råd for bypolitikk i Nordland

Nordland fylkeskommune har etablert et bredt sammensatt og politisk uavhengig "Faglig råd for bypolitikk". Rådet skal i løpet av 2016 gi innspill til en fremtidsrettet bypolitikk tilpasset den type byer og bystruktur som finnes i Nordland. Rådet skal også bidra til bypolitisk debatt i fylket. 

Hvordan gjøre Otta til en bedre by?

«Utvikling av Otta som by og regionsenter» er et samarbeidsprosjekt mellom Sel kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, m.fl. Nå foreligger en rapport fra eksterne fagmiljøer med anbefalinger om næringsutvikling, parkeringsstrategi, bydesign, gateplan, lysplan og gang- og sykkelstrategi. Rapporten følger opp de overordnede utviklingsstrategiene for Otta, som ble vedtatt i første fase av prosjektet (2011-2014). Anbefalingene fra rapporten skal fremmes for politisk behandling i kommunestyret i løpet av våren. Rapporten om Otta sentrum (pdf-13Mb).

Fra åpningen av Rjukan torg. Foto: Dag Jensen
Fra åpningen av Rjukan torg. Foto: Dag Jensen.

Nye møteplasser i Telemark

I Telemark satses det på gode møteplasser. På slutten av fjoråret så to nye møteplasser dagens lys. I Drangedal kommune ble Toke brygge ferdigstilt 17. november, med en flott åpning av skulpturen Badegjesten, i samarbeid med 200 skolebarn. Toke brygge inneholder nå en stor aktivitetspark, Tarzanløype i skogen, en moderne gapahuk, universelt utformet turvei, en kulturbrygge, kunst i landskapet og sitteamfi ved badestranden. I Tinn kommune ble nye Rjukan torg formelt åpnet 5. desember. En tidligere parkeringsplass har blitt til en ny og flott møteplass for lokalbefolkningen, noe innbyggerne har gledet seg til lenge. Det nye Soltorget er bygget opp av tusenvis med flotte stein. Et stort vannspeil fungerer som skøytebane om vinteren. Dårlig vær hindret ikke tinndølingene i å feire sin nye møteplass med brask og bram.

 _______________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 

Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken

E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no