Nyhetsbrev nr.1/2019 fra stedsutvikling.no

Veileder for ungdomsmedvirkning i by- og tettstedsutvikling
3.7 millioner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata
Visualisering av bedre uterom og tettbebyggelse i Sandnes
Nasjonal transportplan - byutredninger fra transportetatene
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
Stimulab: offentlig innovasjon fra innbyggerperspektiv
Framtidas kulturarv - Frivillighetskonferansen
Parallelloppdrag - utvikling av tre kommunesentre i Møre og Romsdal
Se havnivå i kart
Jubileumssamling om stedsutvikling
Urban Future Global Conference
Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av jernbanestasjoner
Indikatorer, metoder og statusrapporter fra prosjektet Attraktive nordiske byer
Kartlegging av planlegging for nærtur
Webinar om sykkelplanlegging
TØI: Hvordan tilrettelegge for miljøvennlig varetransport i by?
HEPA-konferanse om fysisk aktivitet i Odense i august
To eksempler på vinnere av DOGA-merket for design og arkitektur

Nominer årets mest Attraktive by 2019! 

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling: Attraktiv by skal deles ut for 5. gang i 2019.

Prisen skal inspirere til bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler.

Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Prisen skal belønne forbilder innen by- og stedsutvikling. Mange elementer er viktige; konkrete, fysiske resultater, gode planprosesser, strategiutvikling, og medvirkning, nye samarbeidsformer, innovasjon i offentlig eller privat sektor mm. 

Kommunal- og moderniseringsministeren deler ut prisen i vinnerbyen i juni. Vinneren får, i tillegg til heder og ære, en diplom, en veggplakett og 250.000 kroner.

Du kan nominere fra 15. februar til 15. mars på regjeringen.no

Tidligere prisvinnere er Trondheim ved St. Olavs hospital (2015), Bodø i (2016), Fredrikstad (2017) og Kristiansand i fjor 2018.

Veileder for ungdomsmedvirkning i by- og tettstedsutvikling

Ungdom i Møre og Romsdal er opptatt av stedsutvikling. Ungdommens fylkesting ønsket derfor at ungdomspanelet skulle lage en veileder for hvordan ungdomsråd kan arbeide for attraktive, sosiale og gode lokalsamfunn for barn og unge. Ungdomspanelet er ungdommens arbeidsutvalg under fylkestinget. De har rundt 9 møter i året og skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå og ha kontakt med lokale ungdomsråd.

UNG medverknad i by- og tettstadutvikling (pdf)

3.7 millioner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten i lokal planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er for 2019 satt av inntil 3,7 mill. kr. til fordeling etter søknad. Mer informasjon om ordningen kommer på regjeringen.no i februar. Ordningen retter seg primært mot organisasjons- og næringsliv,  men tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør.

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata på regjeringen.no

Visualisering av bedre uterom og tettbebyggelse i Sandnes

I forbindelse med ny kommuneplan for Sandnes 2019-2035, ble det laget ulike illustrasjoner og modeller for å vise hvordan sentrale byområder kan utvikles med tett utbygging av høy kvalitet. Forslagene ble utstilt og drøftet med beboere og andre berørte på åpne kontordager. Kommunens erfaring er at tiltaket har gitt bedre formidling av innholdet i kommuneplanforslaget. Arbeidet ble støttet gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning for arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler.

Sandnesprosjektet og øvrige prosjekter som fikk støtte i 2017 og 2018 (regjeringen.no)

Nasjonal transportplan - byutredninger fra transportetatene

Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, har transportvirksomhetene satt i gang et stort utredningsarbeid. Dette har blant annet resultert i tre interessante rapporter om arealbruk i by, mellomstore byområder og bylogistikk.

Suksessrike distriktskommuner anno 2018

Det skapes ofte et svart-hvitt bilde av den regionale utviklingen i Norge, der sentrale områder av landet er i vekst og fremgang, mens Distrikts-Norge er preget av stagnasjon eller tilbakegang. Men virkeligheten er langt mer nyansert. På oppdrag fra Distriktssenteret, har Telemarkforskning laget rapporten Suksessrike distriktskommuner anno 2018. Rapporten dokumenterer hvordan det har gått med de 15 kommunene som i 2012 var med i studien Suksessrike distriktskommuner.

Rapport: Suksessrike distriktskommuner anno 2018, Telemarksforsking TF-rapport nr. 442 2018

Stimulab: offentlig innovasjon fra innbyggerperspektiv

StimuLab søker samarbeid med kommuner og statlige virksomheter som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å skape bedre tjenester eller omgivelser og steder for innbyggerne. I tillegg til midler til å kjøpe kompetanse, tilbyr Difi og DOGA tverrfaglig støtte og veiledning. Det er tidligfasen i utviklingsarbeidet som støttes. Prosjektene må være åpne, uten en forhåndbestemt løsning på utfordringene. Neste frist for å søke om å bli med i ordningen blir innen første kvartal 2019.

StimuLab (DOGA)

Framtidas kulturarv - Frivillighetskonferansen

Frivillighetskonferansen «Framtidas kulturarv» holdes fredag 15.mars i Oslo. Riksantikvaren ønsker med programmet å inspirere til godt samarbeid mellom forvaltning og frivillighet på lokalt plan.

Informasjon og påmelding (Riksantikvaren)

Parallelloppdrag - utvikling av tre kommunesentre i Møre og Romsdal

I 2018 satte tre kommuner i Møre og Romsdal i gang parallelloppdrag for å utvikle kommunesentrene sine; Elnesvågen (nye Hustadvika kommune), Sjøholt (Ørskog kommune) og Tingvollvågen (Tingvoll kommune). Bylivsenteret/NAL har vært prosessveileder i oppdragene. Sjøholt har utarbeidet fylkets første sosiokulturelle stedsanalyse "Stedsbilder Sjøholt" (pdf), som en del av kunnskapsgrunnlaget for parallelloppdraget. Prosjektene er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom Tettstadprogrammet.

72 tiltak for utvikling av Sjøholt

Sjøholt  sentrum
Agraff arkitektur, Sanden&Hodnekvam og LaLa Tøyen har samarbeidet og laget flere skisser over Sjøholt sentrum.  Se bilde 1bilde 2bilde 3bilde 4bilde 5bilde 6.

Se havnivå i kart

Et nytt kartverktøy fra Kartverket viser hvordan steder og lokalsamfunn langs norskekysten vil påvirkes av økt havnivå og stormflo. Det er første gang en slik detaljert kartlegging gjøres. Tjenesten er utviklet for  å hjelpe kommuner og næringsliv til bedre å forstå konsekvensene av havnivåstigning.

Kartverktøyet Se havnivå

Fra kartløsningen sehavnivå
Eksempel fra kartløsningen se havnivå som viser stormflo på Fisketorget i Bergen

Jubileumssamling om stedsutvikling

De lange linjer i stedsutviklingen var tema for jubileumssamlingen, som Forum for stedsutvikling arrangerte sammen med fylkeskommunene i Arendal i 2018. Samlingen var den 25 i rekken av nettverkssamlinger mellom nasjonale myndigheter og fylkeskommunene om by- og tettstedsutvikling. Jubileet var et godt utgangspunkt for å reflektere over fortiden og trekke opp lange linjer i stedsutviklingsarbeidet.

Jubileumssamlingen ga blant annet viktige perspektiv på stedsutviklingens rolle i regional utvikling. Fylkeskommunene gav sitt syn på fremtidig utfordringsbilde og rolle i by- og stedsutvikling, blant annet i lys av regionreformen. En rød tråd for samlingen var småbyens betydning for en balansert regional utvikling og stedsutvikling i et todelt regionalt bilde. Oppsummering av diskusjoner og innspill fra samlingen er nå samlet av Distriktssenteret i heftet De lange linjer i stedsutviklingen (pdf).Fra jubileumssamlingen i Arendal
Fra jubileumssamlingen i Arendal Foto: Jan Hausken

Urban Future Global Conference

Våren 2019 samles flere tusen dedikerte CityChangers i Oslo. Byen er europeisk miljøhovedstad og anledningen er Urban Future Global Conference. DOGA er samarbeidspartner og en sentral arena for konferansen. Konferansen er for alle som jobber med å endre moderne byer gjennom nye bærekraftige ideer. Målet er å lære av hverandres erfaringer og bruke denne lærdommen til å få fart på strukturelle endringer i hjembyene. På konferansen vil innlederne snakke om alt fra byplanlegging, mobilitet og ressursforvaltning, til kommunikasjon og ledelse.

Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av jernbanestasjoner

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet har TØI undersøkt effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner i byene i InterCity-området. Hvordan kan lokalisering påvirke mulighetene for å styrke jernbanens konkurransekraft, binde byene i InterCity-området bedre sammen og bygge opp under målsettinger knyttet til byutvikling? TØI fant at sentral lokalisering av stasjoner øker mulighetene for å nå målene. Det ble også reflektert rundt hvordan nye teknologier og tjenester kan påvirke dette.

Rapporten: Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av jernbanestasjoner, TØI 1626/2018

Indikatorer, metoder og statusrapporter fra prosjektet Attraktive nordiske byer

18 små og mellomstore byer deltar i et treårig, nordisk formannsskapsprosjekt for å utvikle attraktive byer med gode og inkluderende bymiljø.

Nå foreligger en første rapport, som beskriver arbeidet Sweco har gjort med å teste og foreslå indikatorer og kartlegge metoder, som støtter oppunder utvikling av bærekraftige og attraktive byer. På Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye prosjektsider finner du også statusrapporter fra utviklingsprosjektene i de nordiske byene.

Prosjektet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Suggested indicators and toolbox, Sweco 2018 (engelsk)

Nærtur illustrasjon

Kartlegging av planlegging for nærtur

NMBU har på oppdrag for Helsedirektoratet, gjennomført en studie om kommunal- og fylkeskommunal planlegging for nærtur. En viktig lærdom er at lokale turveier, som er landets mest brukte aktivitetsarena, har mye politisk støtte. Likevel når ikke turveiene opp i prioriteringer av anlegg i forhold til kommuners handlingsplaner og økonomiplaner.

Kortversjon av rapporten om planlegging av nærtur (pdf)

Fra forsiden av brosjyren om planlegging av nærtur Foto Tove Rømo GrandeFra forsiden av brosjyren om planlegging av nærtur Foto: Tove Rømo Grande

Webinar om sykkelplanlegging

Nå kan hele Norge ta grunnkurs i sykkelplanlegging ved sin egen kontorpult. Statens vegvesen, har gjennom sitt arbeid med Sykkelbynettverket, laget fire en-timers webinarer. Webinarene består av korte foredrag og svar på spørsmål. Målgruppen for webinarene er ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen, som jobber for økt sykling.

Webinarene kan ses på Sykkelbynettverkets nettsider

TØI: Hvordan tilrettelegge for miljøvennlig varetransport i by?

Bylogistikkdepoter forsøkes i en rekke byer for å laste om gods til miljøvennlige kjøretøyer som er tilpasset byen, for eksempel elbiler og lastesykler. DHL Express har et prøveprosjekt i Oslo der varene omlastes via et mikrodepot i sentrum av byen. Derfra blir varene videre transportert med elektriske lastesykler til sluttkunde. DB Schenker utfører varedistribusjon med lastesykkel i Bergen og Oslo sentrum.

Les mer om varetransport i by på TØIs nettsider og andre tiltak i Tiltakskatalogen www.tiltak.no

Varetransport i by
Varetransport i by Foto: TØI

HEPA-konferanse om fysisk aktivitet i Odense i august

HEPA Europe er et WHO-nettverk som jobber for å fremme fysisk aktivitet i et bredt samfunnsperspektiv. I år arrangeres den 15. HEPA-konferansen i Odense 28.-30. august. På konferansen vil det være spesiell oppmerksomhet rundt utforming av våre omgivelser for å stimulere til fysisk aktivitet. Det vil blant annet være mulig å få oppdatert forskning på feltet, å se nærmere på arbeidet som gjøres i Odense og å bygge nettverk med forskere og andre som jobber med dette til daglig i Norden og andre deler av Europa. Videre vil den globale handlingsplanen for økt fysisk aktivitet være tema. Det er rimeligere deltakeravgift ved påmelding frem til 24. mai.

HEPA 2019 Active Living, and beyond – how to move forward

To eksempler på verdige vinnere av DOGA-merket for design og arkitektur

Elgsletta bro

Historien om Elgsletta bro er en historie om et unikt samarbeid mellom ildsjeler i næringslivet, politikken og offentlige etater. I en slags 'DIY design thinking process' har de jobbet sammen med engasjement og innlevelse og fått prosjektet opp og frem i lyset. Resultatet kan vise seg å ha positive ringvirkninger i to belastede bydeler. Elgsletta bro (DOGA)

Ruter Gange

Ruter Gange er en tjeneste som skal leveres av Ruter, og som vil tilby gåruter som et naturlig supplement til trikk, buss og bane. Målet er å fremme det å gå som en praktisk og positiv opplevelse for den enkelte, men også å bidra til et bedre og mer aktivt byliv, noe som også skaper bedre flyt ved å avlaste kollektivtransporten. Ruter Gange (DOGA)

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. Inneholder nyheter fra statlige etater og fylkeskommuner.
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken