Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Samarbeid for bedre folkehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Det krever innsats fra en rekke sektorer. I budsjettet for 2015 styrker regjeringen helsestasjoner og skolehelsetjenesten og hever kompetansen i barnehager.

– Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis vi skal møte utfordringene når det gjelder folkehelse krever det derfor innsats fra en rekke sektorer. Særlig er det viktig å styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått flere tiltak for å styrke folkehelsearbeidet:

 • Helsestasjonene og skolehelsetjenesten foreslås styrket med 200 millioner kroner innenfor veksten i kommunenes frie inntekter. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets budsjettsider
 • Det foreslås 200 millioner kroner til kommunale tjenester (lavterskeltilbud) til personer med rus og psykiske helseproblemer som del av veksten i kommunenes frie inntekter. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 275 millioner kroner til å heve kvaliteten i barnehagene gjennom blant annet å styrke personalets kompetanse. Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats for barns fysiske og psykiske utvikling, og personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår én milliard kroner til videreutdanning for lærere i 2015. Det betyr at 5 050 lærere vil kunne få tilbud om videreutdanning fra høsten 2015, 1 500 flere enn i 2014. Vi vet at utdanning er en viktig faktor for sosial ulikhet og kompetansen hos lærerne er viktig for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 38 millioner kroner til Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Programmet er rettet mot elever som står i fare for å falle fra i skolen og ungdom utenfor opplæring og arbeid. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Å tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen er en viktig del av folkehelsearbeidet. Det foreslås 10 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelvei på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett. Dette kommer i tillegg til 386 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelvegsystemet på riksvegnettet. Det er også lagt til grunn 145 millioner kroner i ekstern finansiering. Les mer på Samferdselsdepartementets budsjettsider
 • Kulturdepartementet foreslår å endre tippenøkkelen. Basert på prognoser for spilleoverskuddet, vil det gi en økning i spillemidlene til idrettsformål på om lag 330 millioner kroner. Å tilrettelegge for idrettsaktivitet i regi av lokale idrettslag har en positiv folkehelseeffekt. Dette vil styrke rammebetingelsene for den omfattende idrettsaktiviteten som foregår i lokalsamfunnet. Les mer på Kulturdepartementets budsjettsider
 • Kulturdepartementet foreslår å videreføre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2015 med en bevilgning på 1,239 mrd kroner. I 2013 mottok nærmere 18 000 foreninger og lag midler over ordningen og majoriteten av disse var lokale lag. Frivillig sektor er viktig i folkehelsearbeidet og bidrar til inkludering, trivsel og mestring. Les mer på Kulturdepartementets budsjettsider
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogsveier med 10 millioner kroner. Skogsveiene er populære turveier som gir bedre muligheter for friluftsliv, mosjon og rekreasjon. Les mer på Landbruks- og matdepartementets budsjettsider
 • I forbindelse med Frilufslivets år foreslås det å styrke bevilgningen til frilufslivsaktiviteter med 10 millioner kroner. I løpet av året vil det bli arrangert en rekke friluftslivsaktiviteter i hele landet der målgruppen er barn, unge og barnefamilier. Regjeringen foreslår også å flytte 20 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett til Klima- og miljødepartementets budsjett på området friluftsliv. Dette vil forenkle tilskuddsordningene slik at det kan brukes mindre penger på byråkrati og søknadsprosesser og mer på aktivitet. Les mer Klima- og miljødepartementets budsjettsider
 • Familievernets tilbud til familier med høyt konfliktnivå og voldsutsatte familier foreslås styrket med 15 millioner kroner. Det forebyggende arbeidet til familievernet har som mål å bedre foreldrenes relasjon og samhandling og styrke deres omsorgskompetanse for å bedre barns oppvekstvilkår. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider 
 • For å bidra til raskere bosetting av flyktninger og bedre resultater i introduksjonsordningen foreslås det å styrke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til bevilgningen på 250 millioner kroner fra 2014. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider 
 • Bevilgningen til forsøket med gratis kjernetid i barnehage foreslås økt med 20 millioner kroner. Den samlede innsatsen er dermed på 89,9 millioner kroner. I flere av områdene med gratis kjernetid i barnehage vil tilbudet rettes mot barn i familier med lav inntekt. I tillegg vil det være krav om at foreldre til barn i forsøket skal delta i aktivitet. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider 

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter