Historisk arkiv

Finansdepartementet

Forslag til nye momsregler for kultur-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Rapport om utvidelse av momsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag Kulturmomsutvalgets rapport. Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra kultur og idrettssektoren, frivillig sektor og offentlig forvaltning. Et enstemmig utvalg anbefaler at sentrale unntak for beregning av merverdiavgift på kultur og idrettsområdet oppheves. Det legges en avgift på salg av tjenester på hovedsakelig åtte prosent, samtidig som aktørene får full fradragsrett på anskaffelser.

Finansminister Kristin Halvorsen mottok i dag Kulturmomsutvalgets rapport.
Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra kultur og idrettssektoren, frivillig sektor og offentlig forvaltning. Et enstemmig utvalg anbefaler at sentrale unntak for beregning av merverdiavgift på kultur og idrettsområdet oppheves. Det legges en avgift på salg av tjenester på hovedsakelig åtte prosent, samtidig som aktørene får full fradragsrett på anskaffelser.

- Merverdiavgiftsregelverket på dette området er i dag komplisert og lite forutsigbart for både aktørene og skatteforvaltningen. Jeg er glad for at utvalget med sin brede sammensetning har greid å samle seg om en enstemmig tilråding. Vi kommer nå til å gjennomgå utvalgets innstilling raskt, og tar sikte på å sende den på bred høring, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Utvalget, som ble nedsatt ved kgl. res. 1. desember 2006, ble bedt om å gjennomgå merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor med sikte på å utvide avgiftsgrunnlaget og forenkle bestemmelsene.

Et enstemmig utvalg foreslår å oppheve unntakene i merverdiavgiftsloven som gjelder ved omsetning av billetter til kultur- og idrettsarrangement. Dette vil blant annet gjelde billetter til museer, teater, konserter, opera, fornøyelsesparker og idrettsstevner. I tillegg foreslår utvalget å oppheve unntaket som gjelder rett til å utøve idrettsaktivitet, noe som medfører at blant annet treningssentrene må beregne avgift ved salg av medlemskort. Utvalget tilråder at det som hovedregel anvendes en merverdiavgiftssats på 8 prosent.

Full fradragsrett
Forslaget innebærer at aktørene i utgangspunktet får full fradragsrett. Ettersom mange av disse aktørene allerede er avgiftspliktige for deler av sin omsetning, blant annet ved salg av reklametjenester og omsetning fra kiosk, vil forslaget innebære at mange vil gå fra å drive delvis merverdiavgiftspliktig virksomhet til kun merverdiavgiftspliktig virksomhet og dermed oppnå full fradragsrett på kjøp og investeringer. Dette vil etter utvalgets mening i stor grad kunne fjerne den fordelingsproblematikken i forhold til inngående avgift som mange virksomheter står overfor etter dagens regelverk.

Fleksibel modell
For å hindre at frivillig arbeid og de aktørene innenfor kultur- og idrettssektoren som har liten omsetning skal bli belastet med de administrative byrdene avgiftsplikt medfører, er det foreslått en skjermingsløsning som innebærer at registreringsgrensen i merverdiavgiftsloven heves fra 140 000 til 300 000 kroner. Dersom disse likevel skulle se seg tjent med en registrering i merverdiavgiftsregisteret er det foreslått en fleksibel løsning med frivillig registrering.

Provenytap for staten
Kulturmomsutvalgets forslag innebærer at staten vil lide et provenytap på omtrent 640 millioner kroner. Aktørene kan i utgangspunktet føre all avgift på sine innkjøp til fradrag, samtidig som det bare skal beregnes 8 prosent i utgående avgift av salg av billetter. I den forbindelse har utvalget i mandatet blitt bedt om å peke på mulige måter å dekke inn tapet på. Tapet kan dekkes inn ved å foreta trekk i overføringene til de deler av kultur- og idrettsområdet som mottar statlige overføringer eller ved å benytte den ordinære satsen på 25 prosent for de deler av kultur- og idrettsområdet som bidrar til det største provenytapet.

Under arbeidet med rapporten ble det konkludert med at det lå utenfor Kulturmomsutvalgets mandat å ta stilling støttenivået på statens økonomiske bidrag til frivillig sektor, herunder ordningen med et generelt merverdiavgiftfritak (nullsats) for frivillige organisasjoner. Regjeringen har imidlertid varslet at den vil ta stilling til dette i oppfølgingen av kulturmomsutvalget.

 

Se også:
NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget
Nett-TV fra presentasjonen av utvalgets utredning
Pressemelding fra Kulturmomsutvalget
Lysark brukt under pressekonferansen
Fakta-ark om merverdiavgiftssystemet
Mandat for Kulturmomsutvalget