Historisk arkiv

Forbedringer i formuesskatten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å redusere rabatten i verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom. Samtidig økes bunnfradraget til 870 000 kroner. Med Regjeringens forslag vil 50 000 færre betale formuesskatt.

Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å redusere rabatten i verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom. Samtidig økes bunnfradraget til 870 000 kroner. Med Regjeringens forslag vil 50 000 færre betale formuesskatt.

Regjeringen har gjort formuesskatten bedre og mer rettferdig de siste årene. Andelen skattytere som betaler formuesskatt er mer enn halvert siden 2005. I tillegg samsvarer skattegrunnlagene bedre med reelle verdier enn før. I budsjettet for 2013 viderefører Regjeringen dette arbeidet.

- De som investerer i fast eiendom, har over lengre tid hatt en betydelig rabatt i formuesskatten. I 2013-budsjettet foreslår vi å redusere denne rabatten noe for sekundærbolig og næringseiendom. Det gir rom for å øke bunnfradraget ytterligere. 50 000 færre vil betale formuesskatt enn i dag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi. Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter kan kreve at ligningsverdien blir satt ned dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte markedsverdi, videreføres uendret. Bunnfradraget økes fra 750 000 kroner til 870 000 kroner (1 740 000 kroner for ektepar).

Forslaget gir samlet sett netto skattelettelser på om lag 20 millioner kroner. 590 000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115 000 skattytere vil få økt formuesskatt. De som får økt skatt, har gjennomgående høy inntekt.

 

Dokumenter:
Nasjonalbudsjettet 2013
Statsbudsjettet 2013
Skatter og avgifter 2013

Finansdepartementets fagproposisjon (budsjett for Finansdepartementet og etater under departementet)

Finanstale
Pressehefte

Pressemeldinger:
Pressemelding 32/2012: Regjeringen investerer i velferd og arbeid
Pressemelding 33/2012: Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013
Pressemelding 34/2012: Overprisede gebyrer reduseres
Pressemelding 35/2012: Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen styrkes
Pressemelding 36/2012: Forbedringer i formuesskatten
Pressemelding 37/2012: Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Faktaark:
Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013
Faktaark: Statens inntekter og utgifter
Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser
Faktaark: Enslige forsørgere får nytt særfradrag
Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015